| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/253/2013 Rady Miejskiej Białogardu

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny nieruchomości należących do miejskiego zasobu nieruchomości, sprzedawanych jako lokale mieszkalne, oraz stosowania innej stopy procentowej oprocentowania rozłożonej na raty niespłaconej części ceny tych nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, 951 i 1256) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Burmistrz może udzielać bonifikat od ceny nieruchomości należących do miejskiego zasobu nieruchomości, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej jako lokale mieszkalne najemcom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tych lokali, na warunkach określonych w uchwale.

§ 2. 1. Wysokość stawek procentowych bonifikaty wynosi w budynkach wybudowanych:

1) do końca 1945 r. - 80% ceny;

2) w latach 1946 -1990 - 70% ceny

- z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W razie jednoczesnej sprzedaży wszystkich niesprzedanych lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym, w tym także gdy sprzedawany jest ostatni lokal mieszkalny w budynku, nabywcom, którym przysługuje bonifikata określona w ust. 1, przysługuje dodatkowa bonifikata od ceny nieruchomości w wysokości 2 % ceny nieruchomości przed udzieleniem bonifikaty, o której mowa w ust. 1.

3. Jeżeli nabywca dokonuje nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność zapłaty jednorazowo całej ceny nieruchomości po udzieleniu bonifikaty, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje mu dodatkowa bonifikata od ceny nieruchomości w wysokości 5 % ceny nieruchomości przed udzieleniem bonifikaty, o której mowa w ust. 1 i 2.

§ 3. Cena nieruchomości po udzieleniu bonifikat, o których mowa w § 2, nie może być mniejsza niż kwota podlegającej zwrotowi na rzecz nabywcy zwaloryzowanej kaucji zabezpieczającej pokrycie należności przysługujących wynajmującemu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży.

§ 4. 1. Bonifikata od ceny nieruchomości nie obejmuje poniesionych przez Miasto Białogard kosztówodbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu lokalu i budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny, wykonanych po dniu 31 października 2007 r.

2. Udział w kosztach, o których mowa w ust. 1, dotyczących całego budynku, przypadający na poszczególne lokale w budynku, odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

§ 5. Wyraża się zgodę na stosowanie przez Burmistrza oprocentowania rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej jako lokal mieszkalny najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu, przy zastosowaniu stóp procentowych wynoszących w stosunku rocznym przy rozłożeniu na raty:

1) do 2 lat - 1 %;

2) powyżej 2 lat - do 4 lat - 2 %;

3) powyżej 4 lat - do 6 lat - 3 %.

§ 6. Uchwała w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny nieruchomości należących do miejskiego zasobu nieruchomości, sprzedawanych jako lokale mieszkalne, oraz stosowania innej stopy procentowej oprocentowania rozłożonej na raty niespłaconej części ceny tych nieruchomości obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 r. i stosuje się do umów sprzedaży zawartych do tego dnia.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVIII/210/2012 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zgody na udzielenie przez Burmistrza bonifikaty od ceny nieruchomości będących pozostałymi lokalami mieszkalnymi należącymi do miejskiego zasobu nieruchomości w budynku stanowiącym część składową nieruchomości wspólnej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 3308).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Józef Leszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »