reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/166/2013 Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków ponoszenia opłat za pobyt w hostelu

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759; z 2007 r. nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 92, poz. 753; z 2010 r. nr 28 poz. 142 i 146, nr 106, poz. 675; z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281) , art. 104 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, poz. 154) Rada Powiatu Łobeskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w hostelu zlokalizowanym na terenie Domu Dziecka w Łobzie.

2. Hostel stanowi wyodrębnioną organizacyjnie bazę noclegową czynną przez całą dobę, wykorzystywaną w sytuacjach kryzysowych, kiedy dziecko ze względów rodzinnych musi czasowo zamieszkać poza swoją rodziną za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych albo kiedy rodzina musi czasowo uzyskać schronienie.

3. Szczegółowe warunki działania hostelu określa regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Łobzie.

4. Koszt utworzenia i utrzymania hostelu ponosi Powiat Łobeski.

§ 2. 1. Osoby korzystające z hostelu zobowiązane są do ponoszenia częściowych kosztów jego utrzymania , proporcjonalnie do swoich dochodów, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do uchwały.

2. Do ustalenia wysokości odpłatności przyjmuje się wysokość opłat eksploatacyjnych ( zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, co itp. ) koszty wyżywienia , oraz pozostałe koszty wynikające z utrzymania hostelu , z wyjątkiem wydatków remontowych i inwestycyjnych. Opłaty i koszty składają się na dzienny koszt utrzymania hostelu.

3. Starosta Łobeski na podstawie informacji przedstawionej przez dyrektora Domu Dziecka w Łobzie w każdym roku budżetowym ustala dzienną stawkę pobytu w hostelu kierując się zasadą wyrażoną w ust.2 .

4. Ustalona stawka za osobodzień obowiązuje od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w hostelu powstaje za każdą rozpoczętą dobę hostelową. Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 6 00 .

2. Korzystający z hostelu ponoszą odpłatność naliczoną w następujący sposób: stawka dzienna x ilość osób danej rodziny przebywającej w hostelu x ilość dni pobytu x % odpłatności zgodnie z tabelą określoną w załączniku.

3. Opłatę za pobyt korzystający z hostelu zobowiązany jest uiścić przelewem na konto PKO BP nr 50 1020 2847 0000 1502 0009 5919 lub w kasie placówki w terminie 7 dni.

4. Za pobyt dziecka w hostelu opłatę ponoszą rodzice dziecka lub opiekunowie prawni.

5. W przypadku , gdy osoby przebywające w hostelu nie korzystają z wyżywienia proponowanego przez placówkę , opłata za pobyt ulega pomniejszeniu o koszt wyżywienia .

§ 4. 1. Dopuszcza się możliwość częściowego zwolnienia lub odstąpienia od pobrania opłaty za pobyt w hostelu, jeśli poniesienie opłaty stanowiłoby nadmiernie obciążenie budżetu rodziny lub osoby korzystającej z hostelu, a w szczególności, gdy zobowiązani do zapłaty :

1) w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych doznali znacznych strat materialnych,

2) występuje niepełnosprawność lub długotrwała choroba powodująca wzrost kosztów utrzymania ,

3) wnoszą opłaty za pobyt członków rodziny w domach pomocy, ośrodkach wsparcia i innych placówkach,

2. Odstąpienie od pobrania lub częściowe zwolnienie z odpłatności następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Łobzie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kubacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/166/2013
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 21 marca 2013 r.

% dochodu
określonego wg art. 8 ust.1 ustawy
o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004 r.
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182)

% odpłatności stawki dziennej
dla osoby samotnie gospodarującej

% odpłatności
stawki dziennej dla osób
w rodzinie

Do 100%

5%

5%

Powyżej 100 do 130%

10%

10%

Powyżej 130 do 150%

15%

15%

Powyżej 150 do 180%

20%

20%

Powyżej 180 do 200%

30%

30%

Powyżej 200 do 230%

40%

40%

Powyżej 230 do 250%

50%

50%

Powyżej 250 do 300%

60%

60%

Powyżej 300 do 350%

75%

75%

Powyżej 350 do 400%

85%

85%

Powyżej 400%

100%

100%


Uzasadnienie

W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, w Domu Dziecka w Łobzie została wyodrębniona część organizacyjna, zwana Hostelem, dysponująca bazą noclegową i zapewniająca opiekę wychowawczą, czynna przez całą dobę, wykorzystywana w sytuacjach kryzysowych, kiedy dziecko ze względów rodzinnych musi czasowo zamieszkać poza swoją rodziną za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych albo kiedy rodzina musi czasowo uzyskać schronienie.

Na podstawie art. 104 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rada Powiatu w drodze uchwały określa szczegółowe warunki ponoszenia opłaty za pobyt w wyodrębnionej części organizacyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama