reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/124/2013 Rady Gminy Brojce

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5a ust. 2 w zw. z art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);

Rada Gminy Brojce uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brojce określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brojce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Witkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/124/2013
Rady Gminy Brojce
z dnia 28 marca 2013 r.

Regulamin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawach przewidzianych przepisami prawa oraz w sprawach ważnych dla Gminy.

§ 2. Zaleca się prowadzanie konsultacji społecznych na możliwie najwcześniejszym etapie tworzenia projektu bądź inwestycji.

§ 3. 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy przeprowadza się w sprawach przewidzianych przepisami prawa oraz w sprawach ważnych dla Gminy.

2. Konsultacje z mieszkańcami Gminy mogą być przeprowadzone w szczególności w sprawach dotyczących:

1) strategii rozwoju Gminy Brojce;

2) strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy;

3) planów rozwoju lokalnego;

4) strategii i programów branżowych w dziedzinach obejmujących zadania własne Gminy.

Rozdział 2.
Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

§ 4. 1. Wójt może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy lub na wniosek.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych składa się do Wójta.

3. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystąpić:

1) grupa mieszkańców Gminy w liczbie co najmniej 100 osób;

2) Rada Gminy;

4. Wniosek powinien zawierać:

1) przedmiot, określenie i uzasadnienie celu konsultacji;

2) termin, czas trwania i zasięg terytorialny konsultacji;

3) proponowane formy konsultacji;

4) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku oraz jej danych kontaktowych.

5. Wzór wniosku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych stanowi załącznik do regulaminu.

6. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców Gminy, oprócz wymagań określonych w ust. 4, zawiera także:

1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu;

2) listę osób popierających wniosek zawierającą ich imiona, nazwiska i podpisy.

7. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 4 jest rozpatrywany przez Wójta w terminie 30 dni od dnia złożenia.

8. Wnioski niekompletne należy uzupełnić w terminie7dni od daty doręczenia wezwania do ich uzupełnienia. Wnioski nieuzupełnione pozostają bez rozpatrzenia.

§ 5. 1. Wójt rozpatruje wniosek, uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji, istotność i celowość przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji.

2. Wójt podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w drodze zarządzenia.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, określa:

1) cel i przedmiot konsultacji;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz miejsce ich przeprowadzenia;

3) zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach;

4) formy przeprowadzania konsultacji;

5) jednostkę organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji;

6) termin i formę przekazania mieszkańcom Gminy informacji o wynikach konsultacji.

4. Wójt informuje wnioskodawcę o sposobie realizacji wniosku.

§ 6. 1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami (zebrania wiejskie) zwanych dalej spotkaniami konsultacyjnymi, podczas których zgłoszone uwagi i opinie zostaną wpisane do protokołu;

2) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego, projektu dokumentu (lub założeń do projektu dokumentu), propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla Gminy na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą m.in. poczty elektronicznej, formularza zgłoszenia uwagi, formularza ankietowego itp.;

3) innych formach uzasadnionych potrzebami i celami konsultacji.

2. Wójt dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności.

3. Możliwe jest prowadzenie konsultacji w różnych formach.

4. Konsultacje społeczne prowadzone w formie wskazanej w ust. 1 pkt 2 nie mogą trwać krócej niż 30 dni.

5. Realizacja konsultacji społecznych wymagająca specjalistycznej wiedzy, może odbywać się z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.

6. Wójt w uzasadnionych przypadkach może powołać zespół opiniodawczo-konsultacyjny, którego zadaniem jest pomoc w ocenie zasadności składanych uwag. W jego skład mogą wejść eksperci z zakresu prowadzonej inwestycji lub projektu.

§ 7. 1. Gmina zapewnia obsługę merytoryczną i organizacyjną spotkań konsultacyjnych oraz ponosi koszty organizacji konsultacji społecznych.

2. Ze spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności osób biorących udział w spotkaniu. W przypadku, gdy konsultacje społeczne prowadzone są jedynie w formie spotkań konsultacyjnych, protokół ze spotkania zamieszcza się na okres 7 dni na stronie internetowej Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z treścią protokołu i przedłożenia do niego opinii.

3. Spotkanie konsultacyjne jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim mieszkańców.

4. Informacja o spotkaniach konsultacyjnych powinna być podana do wiadomości publicznej co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy, poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicach w sołectwach.

5. Wójt ustanawia gminnego pełnomocnika ds. konsultacji społecznych.

§ 8. 1. Konsultacje w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 prowadzone są poprzez:

1) opublikowanie formularza na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) umieszczenie w wyznaczonych miejscach urny oraz wyłożenie obok niej formularzy.

2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać temat konsultacji, informację o stronie internetowej lub innym miejscu, gdzie można uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące konsultowanego zagadnienia oraz adres e-mail, na który można nadsyłać wypełnione formularze lub wnioski dotyczące danego zagadnienia.

3. Nieprzedstawienie przez zainteresowanych udziałem w konsultacjach opinii w terminie wyznaczonym na konsultacje społeczne, oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

§ 9. W uzasadnionych przypadkach Wójt może zlecić przeprowadzenie konsultacji wyspecjalizowanemu podmiotowi zajmującemu się konsultacjami społecznymi.

§ 10. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla Rady i Wójta Gminy.

Rozdział 3.
Postępowanie po zakończeniu konsultacji.

§ 11. Wójt podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na najbliższej sesji Rady Gminy.

§ 12. 1. Każdorazowo dokonuje się ewaluacji zrealizowanych konsultacji pod kątem przyjęcia właściwych form, metod konsultacji, zrozumiałości przekazywanej informacji, dotarcia do właściwych grup odbiorców, pozyskania odpowiedniej ilości i jakości uwag, przeznaczenia odpowiedniej ilości czasu na konsultacje, efektów, uwzględnienie pozyskanych uwag w konsultowanym przedmiocie.

2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia ewaluacji, o której mowa w ust. 1, z wykorzystaniem narzędzia opracowanego przez specjalistów lub wyspecjalizowaną instytucję.


Załącznik do Regulamin w sprawie zasad i trybu

przeprowadzania konsultacji społecznych

Dane wnioskodawcy:

…….………………………..…….

……….…………………….……..

(adres)

……………………………..……..

tel. …………………..……………

e-mail ……………………………

Dane osoby do kontaktu:

…….………………….………….

………………………….………..

(adres)

………………………….………..

tel. ……………………….………

e-mail ……………………………

Wójt Gminy Brojce

WNIOSEK
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Przedmiot konsultacji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin, czas trwania i zasięg terytorialny konsultacji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

Cel przeprowadzenia konsultacji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………..……………………………………………..

Proponowane formy konsultacji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

......................…………………………..

(data i podpis)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kleszcz

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama