| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Manowo

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391, poz. 951 oraz z 2013 poz. 228) Rada Gminy Manowo uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte.

2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy.

2) inne dokumenty określone w przepisach szczegółowych.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości składają deklarację w terminie do dnia 15 maja 2013 roku do Urzędu Gminy w Manowie, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP).

2. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej zwanej dalej ePUAP.

3. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga podpisania formularza elektronicznego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/164/2012 Rady Gminy Manowo z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 218).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/187/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 14 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Atos

Międzynarodowy lider w branży usług informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »