| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Cedyni

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 132, poz. 1378 ) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Cedynia:

1. od każdego psa - 51,00 zł.

2. za każdego kolejnego psa- 21,00 zł.

§ 2. Opłatę ustala się:

1. proporcjonalnie do liczby miesięcy, jeżeli obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego;

2. opłata jest płatna bez wezwania do 15 maja każdego roku podatkowego;

3. osoby są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informację w formie pisemnej o powstaniu lub wygaśnięciu obowiązku opłaty, w terminie 14 dni od daty nabycia lub wyzbycia się psa. W przypadku niedotrzymania tego terminu opłatę pobiera się w pełnej wysokości stawki rocznej;

4. obowiązek opłaty powstaje od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba weszła w posiadanie psa;

5. obowiązek opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym osoba wyzbyła się psa.

§ 3. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się za psy, które zostały nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§ 4. Ewidencję psów sporządzają:

1. na terenie sołectw sołtysi;

2. na terenie Miasta Cedynia ewidencję psów sporządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni;

3. ewidencja psów jest dostarczana do Urzędu Miejskiego w Cedyni- do pracownika odpowiedzialnego za realizację zadania- w terminie do 31 marca.

§ 5. Na terenie sołectw poboru opłaty dokonywać będą:

1. na terenie sołectw sołtysi- inkasenci;

2. na terenie Miasta Cedynia- poboru opłaty dokonywać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni-inkasent;

3. Wpłaty opłaty można również dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Cedyni.

§ 6. Traci moc uchwała Nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 28 października 2011r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. poz. 2442). w sprawie określenia opłaty od posiadania psów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni


Leon Ślawski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »