reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVII/329/2013 Rady Gminy Sławno

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowania kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianą Dz. U. z 2013 r. poz. 645),

- w związku z art. 403 ust 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz.1227, Nr 223 poz. 1464 i Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 20 poz. 106, Nr 79 poz. 666, Nr 130 poz. 1070 i Nr 215 poz. 1664, z 2010r. Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr 40 poz. 227, Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804, Nr 152 poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182 poz. 1228, Nr 229 poz. 1498 i Nr 249 poz. 1657, z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 63 poz.322, Nr 94 poz. 551, Nr 99 poz. 569, Nr122 poz. 695, Nr152 poz. 897, Nr 178 poz. 1060, i Nr 224 poz. 1341 z 2012r. poz. 460, 951, 1342 i 1513, z 2013r. poz. 21, 139 i 165),Rada Gminy Sławnouchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb postępowania przy udzielaniu ze środków budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych, które zapewnią zaopatrzenie w wodę pitną zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Sławno.

2. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji ubiegać się mogą osoby fizyczne lub grupa osób na stałe zameldowanych na terenie Gminy Sławno. W przypadku grupy osób, wniosek powinna złożyć osoba , która posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdować się będzie studnia. Do wniosku powinny zostać załączone umowy zawarte z pozostałymi użytkownikami studni, potwierdzające zamiar współuczestnictwa w realizacji przedsięwzięcia.

3. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

4. Warunkiem otrzymania dofinansowania kosztów budowy studni wierconej jest:

1) brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej lub przyłączenie do takiej sieci byłoby ekonomicznie nieuzasadnione dla budynków istniejących oddanych do użytkowania przed dniem wejścia uchwały o dofinansowaniu,

2) dofinansowaniem objęte mogą być wyłącznie studnie wiercone o wydajności nie przekraczającej 5 m3/ dobę i wykorzystywane przez okres minimum 5 lat.

5. Ze środków budżetu Gminy Sławno finansowane mogą być wydatki na sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej, zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu studni wierconej wraz z elementami służącymi do podłączenia instalacji do budynku mieszkalnego.

§ 2. Procedura udzielania pomocy:

1. Wniosek o udzielenie dotacji nie może obejmować przedsięwzięć zrealizowanych,

2. Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać w Urzędzie Gminy Sławno wg wzoru załącznik nr 1 do uchwały wraz z:

1) Informacją o stanie istniejącego ujęcia - studni,

2) projektem hydrogeologicznym nowej studni,

3) oświadczeniem wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własność), przypadku współwłasności pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni,

4) pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Sławieńskiego na budowę studni wierconej,

3. O kolejności udzielenia dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosków.

4. Wnioski o udzielenie dofinansowania inwestycji związanych z budową studni wierconych rozpatrywane będą do wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

5. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu pozytywnej oceny w terminie 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków pomiędzy Inwestorem a gminą zawarta zostanie umowa o udzielenie dofinansowania budowy studni wierconej.

§ 3. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie do przedsięwzięcia, którym mowa w § 1 w wysokości do 90 % wartości brutto udokumentowanych poniesionych nakładów na budowę studni wierconej, jednak nie więcej niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Czynności dotyczące rozpoznania wniosków podejmie komisja powołana przez Wójta.

3. Po sprawdzeniu poprawności wniosku wg kryteriów określonych uchwałą i przyznaniu dotacji z Wnioskodawcą zawierana jest umowa dofinansowania.

4. O wysokości przyznanego dofinansowania lub odmowie dofinansowania wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

§ 4. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, w terminie nie późniejszym jak do 30 listopada roku budżetowego w którym zawarto umowę na dofinansowanie, beneficjent składa wniosek o jego wypłatę, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wraz z następującymi dokumentami:

1. Zatwierdzoną przez Starostę Sławieńskiego dokumentację hydrogeologiczną studni,

2. Analizę badania wody w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym w zakresie podstawowym - potwierdzającą przydatność wody do spożycia,

3. Faktury potwierdzające poniesienie nakładów z dowodami zapłaty,

4. Oświadczenie Wykonawcy, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób gwarantujący prawidłową pracę urządzenia,

5. Oświadczenie o korzystaniu z dofinansowania na dane przedsięwzięcie z innych źródeł,

6. Dokumenty potwierdzające, iż użyte materiały i zastosowane urządzenia są dopuszczone do stosowania w instalacjach wody pitnej,

7. Dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia Staroście Sławieńskiemu obudowy ujęcia wód podziemnych z kopią mapy i uzgodnień zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego wraz z pisemnym potwierdzeniem niewniesienia sprzeciwu co do dokonanego zgłoszenia,

8. Dokumentacje geodezyjną-powykonawczą.

§ 5. W ciągu 5 lat od daty przyznania dofinansowania zastrzega się prawo kontrolowania przez przedstawicieli Urzędu Gminy Sławno prawidłowej eksploatacji studni. W przypadku stwierdzenia przez Gminę nieprawidłowości w eksploatacji w szczególności zniszczenia czy trwałego uszkodzenia studni, Inwestor zobowiązany będzie do zwrotu dotacji łącznie z odsetkami na zasadach określonych art. 252, ust. 6 ustawy z 29.08.2009 r. o finansach publicznych, ( Dz. U. Nr 170, poz.1240 z 2009 r.)

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

2. Dofinansowaniu na zasadach określonych niniejszą uchwałą, nie podlegają inwestycje rozpoczęte przed dniem jej wejścia w życie.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Sławno


Marta Hołowata


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/329/2013
Rady Gminy Sławno
z dnia 25 października 2013 r.

Sławno, dnia……………………………

WNIOSKODAWCA/ WNIOSKODAWCY

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………..

Adres zameldowania …………………………………………………………………………

Nr dowodu osobistego……………...........................................................................................

Nr PESEL ……………………………………………………………………………………..

Nr tel. Kontaktowego…………………………………………………………………………

WÓJT GMINY SŁAWNO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BUDOWY STUDNI WIERCONEJ

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie do budowy studni wierconej zlokalizowanej w miejscowości……………………………………………. gmina Sławno na działce nr ew. …….…, której jestem właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym*.

…………………………………

(podpis wnioskodawcy)

___________________________________________________________________________

Załączniki:

a) informacja o stanie istniejącego ujęcia - studni,

b) projekt hydrogeologiczny nowej studni,

c) oświadczenie wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własność), przypadku współwłasności pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie studni,

d) pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Sławieńskiego na budowę studni wierconej,

*zgoda pozostałych współwłaścicieli

*niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/329/2013
Rady Gminy Sławno
z dnia 25 października 2013 r.

Sławno, dnia……………………………

WNIOSKODAWCA/ WNIOSKODAWCY

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………..

Adres zameldowania …………………………………………………………………………

Nr dowodu osobistego……………...........................................................................................

Nr PESEL ……………………………………………………………………………………..

Nr tel. Kontaktowego…………………………………………………………………………

ZGŁOSZENIE WYKONANIA

budowy studni wierconej

W związku z zawartą w dniu ………………………………………...........umową o dofinansowanie budowy studni wierconej, zgłaszam jej wykonanie na działce ewidencyjnej nr…………….. w miejscowości……………………………………………………………

Jednocześnie informuję, że urządzenie umożliwi pobór wody w ilości do 5m3na dobę i służyć będzie zaspokojeniu potrzeb mieszkańców budynku nr…………………………….

……………………………………..

(podpis zgłaszającego)

__________________________________________________________________________________________

Załączniki:

a) Zatwierdzona przez Starostę Sławieńskiego dokumentacja geologiczna i hydrologiczna,

b) Analiza badania wody w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym w zakresie podstawowym - potwierdzającą przydatność wody do spożycia,

c) Faktury potwierdzające poniesienie nakładów z dowodami zapłaty,

d) Oświadczenie Wykonawcy, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób gwarantujący prawidłową pracę urządzenia,

e) Oświadczenie o korzystaniu z dofinansowania na dane przedsięwzięcie z innych źródeł,

f) Dokumenty potwierdzające, iż użyte materiały i zastosowane urządzenia są dopuszczone do stosowania w instalacjach wody pitnej,

g) Dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia Staroście Sławieńskiemu obudowy ujęcia wód podziemnych z kopią mapy i uzgodnień zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego wraz z pisemnym potwierdzeniem niewniesienia sprzeciwu co do dokonanego zgłoszenia,

h) Dokumentacja geodezyjną-powykonawczą.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/329/2013
Rady Gminy Sławno
z dnia 25 października 2013 r.

UMOWA O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY SŁAWNO NA BUDOWĘ STUDNI WIERCONEJ

zawarta w dniu…………………………….. w Sławnie, pomiędzy:

Gminą Sławnoz siedzibą przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, reprezentowaną przez ………….. - Wójta Gminy Sławno ( zwana dalej Gminą ),

a

…………………………………………………………………………………………………...

( zwanym dalej Dotowanym ) o następującej treści:

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków dofinansowania ze środków budżetu Gminy Sławno budowy przez Dotowanego studni wierconej na nieruchomości położonej w miejscowości ………………………………………………………., działka nr…………………………………….., w celu częściowego zrekompensowania wydatków poniesionych na sporządzenie dokumentacji, zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład studni wierconej wraz z elementami służącymi do podłączenia instalacji wodociągowej do budynku mieszkalnego.

2. Budowa studni wierconej zostanie zakończona do dnia………………………………

§ 2. Gmina zobowiązuje się pokryć poniesione przez Dotowanego wydatki, określone w § 1 umowy w wysokości do 90 % wartości brutto tych wydatków, lecz nie więcej niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 3. 1. Warunkiem wypłaty kwoty dotacji ze środków budżetu Gminy Sławno na budowę studni wierconej jest złożenie przez Dotowanego zgłoszenia wykonania studni do dnia 30 listopada roku budżetowego wraz z załącznikami ;

a) zatwierdzoną przez Starostę Sławieńskiego dokumentację hydrogeologiczną studni,

b) wynikiem badań wody w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym ( zakres podstawowy ) potwierdzającym przydatność wody do spożycia,

c) fakturą potwierdzającą poniesienie nakładów z dowodami zapłaty,

d) oświadczeniem Wykonawcy, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób gwarantujący prawidłową pracę urządzenia,

e) oświadczeniem o korzystaniu z dofinansowania na dane przedsięwzięcie z innych źródeł,

f) dokumentami potwierdzającymi, iż użyte materiały i zastosowane urządzenia są dopuszczone do stosowania w instalacjach wody pitnej,

g) dokumentem świadczącym o dokonaniu zgłoszenia Staroście Sławieńskiemu obudowy ujęcia wód podziemnych z kopią mapy i uzgodnień zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego wraz z pisemnym potwierdzeniem niewniesienia sprzeciwu co do dokonanego zgłoszenia,

h) dokumentacją geodezyjną powykonawczą.

2. Gmina może w każdym czasie, po uprzednim zawiadomieniu Dotowanego, w okresie 5 lat od daty przyznania dofinansowania, dokonać kontroli ( przez przedstawicieli Urzędu Gminy w Sławnie ) prawidłowej eksploatacji studni. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w eksploatacji w szczególności zniszczenia czy trwałego uszkodzenia studni, Dotowany zobowiązany będzie do zwrotu dotacji na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 4. 1. Po spełnieniu warunków określonych w § 3 umowy, Gmina przekaże środki zgodnie z paragrafem 2 w terminie 14 dni od daty przekazania wymaganych dokumentów.

2. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków bądź przekroczenia terminu złożenia dokumentów zgodnie z § 1 ust. 2 umowy, Dotowany traci prawo dofinansowania zadania.

3. Dopuszcza się możliwość dokonania cesji należności dotacji na rzecz wykonawcy po złożeniu stosownego oświadczenia przez Dotowanego.

§ 5. Dotowany oświadcza, że zapoznał się z uchwałą w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowania kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej ze środków budżetu Gminy Sławno i je akceptuje.

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

GMINA DOTOWANY

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama