reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/312/13 Rady Gminy Świeszyno

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2013

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 i 645) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 938)uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych
o kwotę 103.312,00 zł, w tym na zadania zlecone o kwotę 13 359,00 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian planowanych dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikami Nr 3-4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian planowanych wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

a) dochodami w kwocie 24 556 880,25 złw tym na zadania zlecone2 202 106,18 zł;

b) wydatkami w kwocie 24 556 880,25 złw tym na zadania zlecone2 202 106,18 zł.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 28 października 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Czenko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/312/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 28 listopada 2013 r.

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

60 800,00

28 500,00

89 300,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

12 000,00

28 500,00

40 500,00

0920

Pozostałe odsetki

10 000,00

28 500,00

38 500,00

801

Oświata i wychowanie

182 596,00

26 496,00

209 092,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

16 146,00

16 146,00

32 292,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

16 146,00

16 146,00

32 292,00

80104

Przedszkola

106 350,00

10 350,00

116 700,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

10 350,00

10 350,00

20 700,00

852

Pomoc społeczna

2 410 139,00

13 916,00

2 424 055,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 752 641,00

13 359,00

1 766 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 726 641,00

13 359,00

1 740 000,00

85295

Pozostała działalność

163 335,00

557,00

163 892,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 810,50

557,00

2 367,50

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 341 430,21

34 400,00

1 375 830,21

90002

Gospodarka odpadami

0,00

34 400,00

34 400,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

34 400,00

34 400,00

Razem:

24 453 568,25

103 312,00

24 556 880,25


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/312/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 28 listopada 2013 r.

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 341 421,18

45 000,00

1 386 421,18

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

950 000,00

45 000,00

995 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

35 000,00

- 35 000,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

900 000,00

80 000,00

980 000,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

650 650,00

34 400,00

685 050,00

40002

Dostarczanie wody

650 650,00

34 400,00

685 050,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

34 400,00

34 400,00

600

Transport i łączność

1 948 052,51

- 9 000,00

1 939 052,51

60016

Drogi publiczne gminne

1 918 052,51

- 9 000,00

1 909 052,51

4300

Zakup usług pozostałych

31 800,00

29 000,00

60 800,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 366 301,01

- 38 000,00

1 328 301,01

750

Administracja publiczna

3 059 689,00

45 613,86

3 105 302,86

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 554 329,00

16 613,86

2 570 942,86

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

79 000,00

1 463,86

80 463,86

4300

Zakup usług pozostałych

175 075,00

14 150,00

189 225,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

1 000,00

31 000,00

75095

Pozostała działalność

220 310,00

29 000,00

249 310,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

55 000,00

19 000,00

74 000,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

58 000,00

10 000,00

68 000,00

801

Oświata i wychowanie

7 380 318,00

- 37 654,00

7 342 664,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

346 486,00

16 146,00

362 632,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

233 446,00

16 146,00

249 592,00

80104

Przedszkola

660 547,00

10 350,00

670 897,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

335 850,00

10 350,00

346 200,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

551 744,00

- 50 000,00

501 744,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

355 800,00

- 30 000,00

325 800,00

4260

Zakup energii

30 000,00

- 20 000,00

10 000,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

28 940,00

- 14 150,00

14 790,00

4300

Zakup usług pozostałych

28 940,00

- 14 150,00

14 790,00

852

Pomoc społeczna

3 235 348,38

40 952,14

3 276 300,52

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 750 261,00

13 359,00

1 763 620,00

3110

Świadczenia społeczne

1 600 498,00

12 958,00

1 613 456,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

37 563,00

128,00

37 691,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 649,00

273,00

13 922,00

85295

Pozostała działalność

302 761,38

27 593,14

330 354,52

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 500,00

557,00

5 057,00

4589

Pozostałe odsetki

0,00

2 898,00

2 898,00

4987

Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską

0,00

3 620,72

3 620,72

4989

Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską

0,00

20 517,42

20 517,42

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 105 815,21

- 5 000,00

2 100 815,21

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

350 000,00

- 5 000,00

345 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

- 5 000,00

25 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 577 148,50

- 11 000,00

2 566 148,50

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2 380 148,50

- 11 000,00

2 369 148,50

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

- 11 000,00

39 000,00

Razem:

24 453 568,25

103 312,00

24 556 880,25


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/312/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 28 listopada 2013 r.

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 775 435,00

13 359,00

1 788 794,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 726 641,00

13 359,00

1 740 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 726 641,00

13 359,00

1 740 000,00

Razem:

2 188 747,18

13 359,00

2 202 106,18


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/312/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 28 listopada 2013 r.

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 775 435,00

13 359,00

1 788 794,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 726 641,00

13 359,00

1 740 000,00

3110

Świadczenia społeczne

1 600 498,00

12 958,00

1 613 456,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

35 763,00

128,00

35 891,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 543,00

273,00

4 816,00

Razem:

2 188 747,18

13 359,00

2 202 106,18


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/312/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 28 listopada 2013 r.

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

900 000,00

80 000,00

980 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

900 000,00

80 000,00

980 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

900 000,00

80 000,00

980 000,00

Budowa sieci wod-kan w Niekłonicach - kolonia

0,00

7 700,00

7 700,00

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekęcino-Chłopska Kępa-Kępa Świeszyńska-Bagno oraz Niedalino-Czacz.

0,00

9 500,00

9 500,00

Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj - wybuduj oraz roboty budowlane dla ww. inwestycji

900 000,00

62 800,00

962 800,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

0,00

34 400,00

34 400,00

40002

Dostarczanie wody

0,00

34 400,00

34 400,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

34 400,00

34 400,00

Zakup samochodu dla potrzeb eksploatacji, napraw i monitorowania infrastruktury wodno -kanalizacyjnej Gminy

0,00

34 400,00

34 400,00

600

Transport i łączność

1 387 052,51

- 38 000,00

1 349 052,51

60016

Drogi publiczne gminne

1 387 052,51

- 38 000,00

1 349 052,51

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 366 301,01

- 38 000,00

1 328 301,01

Przebudowa drogi w m. Włoki

1 366 301,01

- 38 000,00

1 328 301,01

750

Administracja publiczna

30 000,00

1 000,00

31 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

30 000,00

1 000,00

31 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

1 000,00

31 000,00

Zakup serwera, kserokopiarki oraz niezbędnego wyposażenia informatycznego do Urzedu Gminy

30 000,00

1 000,00

31 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30 000,00

- 5 000,00

25 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

30 000,00

- 5 000,00

25 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

- 5 000,00

25 000,00

Nowe punkty oświetlenia drogowego na terenie Gminy

30 000,00

- 5 000,00

25 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 750 000,00

- 11 000,00

1 739 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 750 000,00

- 11 000,00

1 739 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

55 000,00

- 11 000,00

44 000,00

Zakup sceny przenośnej lekkiej o konstrukcji stalowej

50 000,00

- 11 000,00

39 000,00

Razem

5 005 780,98

61 400,00

5 067 180,98

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama