reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OSZ-4210-48(22)/2013/2014/580/VIII/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 11 marca 2014 r.

zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z siedzibą w Policach

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 45 w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 sierpnia 2013 r., który wpłynął dnia 9 września 2013 r., przedsiebiorstwa


Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
z siedzibą w Policach

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000015501,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 851-02-05-57,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym",

postanawiam:

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 8 grudnia 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/690/580/U/OT-8/98/JC (ze zm.), na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/717/580/ U/OT-8/98/JC (ze zm.) oraz na obrót ciepłem OCC/199/580/U/OT-8/98/JC (ze zm.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE" do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami z dnia 11 i 26 września 2013 r., 14 października 2013 r., 5 i 21 listopada 2013 r., 9 i 20 grudnia 2013 r., 14 stycznia 2014 r., 4 lutego 2014 r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach 19 września 2013 r., 11 i 22 października 2013 r., 21 listopada 2013 r., 4 i 19 grudnia 2013 r., 10 i 31 stycznia 2014 r. oraz 25 lutego 2014 r. Pismem z dnia 27 lutego 2014 r. zawiadomiono Przedsiębiorstwo energetyczne o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Przedsiębiorstwo energetyczne zrezygnowało z tej możliwości.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust.
1-5 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy. Ponadto uwzględniono koszty realizacji obowiązków określonych w art 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 ze zm.).

Okres obowiązywania taryfy został ustalony do dnia 30 kwietnia 2015 r., co umożliwi weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia stawek opłat za ciepło po upływie terminu ich stosowania.

W tym stanie rzeczy postanawiam orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie ul. Żubrów 3, 71- 617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Szczecinie


Anna Bródka

Opłatę skarbową w wysokości 10 złotych, uiszczono w dniu 3 września 2013 r., na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola - Miasta Stołecznego Warszawy nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.

Głowny specjalista - Jerzy Catewicz

Otrzymują:

1. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police,

2. Wojewoda Zachodniopomorski

3. a/a


Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-48(22)/2013/2014/580/VIII/JC
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 11 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

VIII taryfa Z. Ch. Police

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama