reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X.56.K.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LVII/403/14 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kalisz Pomorski dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.) uchwala się, co następuje.

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr LVII/403/14 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kalisz Pomorski dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w zakresie:

- § 4 ust. 1 w części: "Informacja ta ma zawierać: imię i nazwisko oraz adres zameldowania ucznia",

- § 7,

- § 9 w części: "zawierające imię i nazwisko oraz adres zameldowania ucznia".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Gminy działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2013 r. poz. 827, ze zm.) w dniu 27 marca 2014 r. podjęła uchwałę Nr LVII/403/14 w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kalisz Pomorski dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, która wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Oddział Zamiejscowy w Koszalinie w dniu 1 kwietnia 2014 r. Realizując czynności nadzorcze w dniu 14 kwietnia 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdziło, że zachodzą wątpliwości, co do zgodności z prawem zapisów ujętych w:

- § 4 ust. 1 w części: "Informacja ta ma zawierać: imię i nazwisko oraz adres zameldowania ucznia",

- § 7, którym zmodyfikowano unormowany już ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, ze zm.) przepis art. 90 ust. 3,

- § 9 w części: "zawierające imię i nazwisko oraz adres zameldowania ucznia". Ponadto Kolegium stwierdza, że nie zachowano zgodności tytułu uchwały w części: "placówek oświatowych" i § 3 w części: "placówek oświatowych" z zapisem zawartym w § 1 pkt 1 uchwały definiującym pojęcie "szkoły", którym zmodyfikowano przepis art. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Kolegium Izby pismem z dnia 15 kwietnia 2014 r. (znak: K.0010.95.JW.2014) poinformowało Radę Miejską w Kaliszu Pomorskim o nieprawidłowości w badanej uchwale, zawiadamiając jednocześnie o terminie rozpatrywania sprawy na posiedzeniu Kolegium w dniu 29 kwietnia 2014 r. i o prawie uczestniczenia w nim przedstawiciela podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. W treści pisma wskazano, że do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. W posiedzeniu Kolegium w dniu 29 kwietnia 2014 r. nie uczestniczył przedstawiciel Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Kolegium Izby, po ponownym zbadaniu uchwały Nr LVII/403/14 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kalisz Pomorski dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, stwierdziło, co następuje. Zapisem w § 4 i § 9 Rada określiła wymóg podania danych osobowych, tj. imię i nazwisko oraz adres zameldowania ucznia, co w ocenie Kolegium, wykracza poza kompetencje wynikające z art. 90 ust. 3g ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że organy jednostek samorządu terytorialnego, w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły i placówki mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i placówek. Zatem ustawowo dopuszczona możliwość przetwarzania danych osobowych uczniów placówek oświatowych dotyczy jedynie sytuacji związanych z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji, a nie sytuacji związanych z planowaniem, przyznawaniem oraz rozliczaniem dotacji. Kolejną kwestią jest ustalenie obowiązku przekazania dotacji w dwunastu miesięcznych ratach, do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek wskazany przez organ prowadzący. Kolegium stwierdziło, że częstotliwość i terminy przekazywania dotacji określają przepisy art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty i wobec tego nie powinny być one przedmiotem regulacji uchwały organu stanowiącego JST. W tym zakresie od 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana dotycząca terminu przekazania ostatniej części dotacji za grudzień, która jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. poz. 827). Ponadto Kolegium stwierdziło konieczność doprowadzenia do zgodności poprzez jednakowe określenie tymi samymi pojęciami: tytułu uchwały w części: "placówek oświatowych" i § 3 w części: "placówek oświatowych" z zapisem zawartym w § 1 pkt 1 uchwały oraz z przepisem art. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty definiującym pojęcie "szkoły". Przedstawione uchybienie stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujące w myśl art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzeniem nieważności uchwały Nr LVII/403/14 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kalisz Pomorski dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w zakresie:

- § 4 ust. 1 w części:" Informacja ta ma zawierać: imię i nazwisko oraz adres zameldowania ucznia",

- § 7,

- § 9 w części: "zawierające imię i nazwisko oraz adres zameldowania ucznia". Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama