reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLII/293/14 Rady Miejskiej w Gościnie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska stałego "Mój Rynek" w Gościnie

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 11 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379), Rada Miejska w Gościnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin targowiska stałego "Mój Rynek" w Gościnie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gościna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Koleśnikow


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/293/14
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Regulamin targowiska stałego "Mój Rynek" w Gościnie

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska stałego "Mój Rynek" w Gościnie oraz targu produktami rolno spożywczymi zlokalizowanego w Gościnie na działkach o numerach 323/20,323/6,323/4 obręb Miasto Gościno 0084 leżących przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego zwanego dalej targowiskiem.

2. Właścicielem targowiska jest Gmina Gościno.

3. Administratora targowiska może wyznaczyć Burmistrz Gościna w drodze Zarządzenia.

4. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym Regulaminem.

§ 2. 1. Targowisko jest czynne codziennie w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30

2. Ustala się dzień targowy w każdy czwartek od godz. 7:00 do godz. 17:00

§ 3. 1. Targowisko zostanie oznaczone tablicą informacyjną o treści: Targowisko stałe "Mój Rynek" w Gościnie z informacją, że budowa targowiska została współfinansowana ze środków PROW i oznaczona zgodnie z wytycznymi z księgi wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007 - 2013

2. Na targowisku zostaną również zamieszczone podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska tj. nazwa i adres właściciela i administratora targowiska z podaniem jego siedziby, telefonu, wysokość opłaty targowej, regulamin targowiska oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.

§ 4. 1. Targowisko jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone jest w odpływ wody deszczowej, posiada miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarnohigieniczne. Stoiska przeznaczone do celów handlowych zostały częściowo zadaszone.

2. Targowisko podzielono na dwie sekcje: w sekcji 1 prowadzona będzie wyłącznie sprzedaż produktów rolno - spożywczych, a w sekcji 2 sprzedaż pozostałych towarów.

3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc w sekcji 1 poprzez sprzedaż pozostałych towarów.

§ 5. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

§ 6. 1) Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem towarów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.

2) Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§ 7. 1. Na targowisku zabrania się:

1) zakłócania porządku publicznego i spokoju,

2) zanieczyszczania i dewastacji terenu targowiska,

3) wprowadzanie psów (nie dotyczy psów przewodników),

4) spożywania napojów alkoholowych, używania innych środków odurzających i prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

5) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

6) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych,

7) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów,

8) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej przestrzeni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży,

9) pozostawienia przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska

10) handlu obnośnego,

11) jeżdżenia rowerem,

12) wyjeżdżania pojazdami na teren targowiska poza wyznaczonym miejscem do parkowania,

13) parkowania pojazdów i rowerów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.

§ 8. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska,

2) przestrzegania przepisów sanitarno- epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,

3) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wyznaczonych przez administratora targowiska,

4) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż oraz po zakończeniu sprzedaży zebrania i usunięcie odpadów do pojemników na terenie targowiska przystosowanych do tych celów,

5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez administratora targowiska oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej,

6) niezwłocznego wniesienia dziennej opłaty targowej,

7) posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej i okazywania go na każde żądanie obsługi targowiska upoważnionej do kontroli przez administratora oraz innych upoważnionych do kontroli służb,

8) ponoszenia opłat za korzystanie z urządzeń targowiska, okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży.

§ 9. 1. Miejsce sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza administrator targowiska.

2. Miejscem sprzedaży jest wykupione w danym dniu stanowisko (stanowiska) znajdujące się na terenie targowiska.

§ 10. 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych.

2. Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku (stanowiskach), pod warunkiem zajęcia go (ich) do godz. 8.00.

3. Pierwszeństwo rezerwacji miejsc w sekcji 1 targowiska mają rolnicy.

§ 11. Wysokość opłaty targowej określa Rada Miejska w Gościnie odrębną uchwałą. Do pobrania opłaty targowej uprawnieni są wyznaczeni przez administratora targowiska inkasenci, którzy są zobowiązani do wydania pokwitowania sprzedawcy za pobraną opłatą targową.

§ 12. Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają:

1) osoby upoważnione przez Burmistrza Gościna,

2) inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

§ 13. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych administrator targowiska.

§ 14. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Warchoł

Prawnik, ekspert w dziedzinie postępowania egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama