| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Nr 1/2014 Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378) ogłasza się, w załączniku do niniejszego obwieszczenia, tekst jednolity uchwały nr XXVIII/186/2009 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (Dz. U. Woj. Zachod. z 2009 r. nr 38 poz. 1024), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr XXXII/188/2013 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 24 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Łobzie nr XXVIII/186/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (Dz. U. Woj. Zachod. z 2013 r. poz. 3599).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 i § 3 uchwały Nr XXXII/188/2013 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 24 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Łobzie nr XXVIII/186/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (Dz. U. Woj. Zachod. z 2013 r. poz.3599), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Łobzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.".

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Kubacki


Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2014
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 29 września 2014 r.

Uchwała Nr XXVIII/186/2009
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 3 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
REGULAMIN
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 30 ust. 6 i 6a i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Powiatu w Łobzie uchwala :

REGULAMIN
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. [1]) Regulamin określa wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łobeski.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - rozumie się przez to szkołę, zespół szkół, poradnię psychologiczno - pedagogiczną, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łobeski,

2) nauczycielu - rozumie się przez to nauczyciela danej placówki, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego,

3) rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014, poz. 416)[2]).

Dział II.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 3. 1. W ramach środków na wynagrodzenia nauczycieli, za wyjątkiem dyrektorów, tworzy się fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 5% planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w szkole.

2. Środki finansowe przeznaczone na dodatek motywacyjny dla dyrektorów wynoszą do 30% ich wynagrodzenia zasadniczego.

3. Do szczególnych warunków przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego należą:

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.

2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

4) systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,

5) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

6) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

7) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,

8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

9) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

10) przestrzeganie dyscypliny pracy,

11) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych, wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zaangażowanie w realizację zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, a w szczególności, w zależności od rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony:

a) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych,

b) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

c) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,

d) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

e) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności, w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

g) udział w komisjach egzaminacyjnych,

12) opracowywanie programów autorskich "Grant Starosty".

13) opracowywanie projektów edukacyjnych i wychowawczych, w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

4. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:

1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły:

a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,

b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,

d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:

a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,

b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

c) polityka kadrowa,

d) organizowanie konferencji szkoleniowych,

e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,

f) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły;

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:

a) wyniki zewnętrznego pomiaru szkoły z uwzględnieniem wyników raportu z mierzenia jakości pracy szkoły, przeprowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie,

b) osiągnięcia uczniów: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,

c) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

d) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

e) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

f) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,

g) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim.

§ 4. 1. Dyrektor przyznaje dodatek motywacyjny dla nauczyciela w oparciu o kryteria określone w § 3 ust. 3 regulaminu, w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznawany jest na okres od 1 września do końca lutego oraz od 1 marca do końca sierpnia.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje starosta, w oparciu o kryteria określone w § 3 ust. 4 regulaminu, na okres od 1 września do końca lutego oraz od 1 marca do końca sierpnia, w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

4. Nauczyciel w okresie urlopu dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do przyznanego wcześniej dodatku motywacyjnego.

§ 5. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu jednego roku szkolnego w danej szkole, zaś na stanowisku dyrektora po pół roku pełnienia funkcji.

§ 6. [3]) (skreślony).

Dział III.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 7. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także w okresie przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby,

3. [4]) (skreślony).

Dział IV.
DODATKI FUNKCYJNE

§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu powierzenia stanowiska kierowniczego, w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Tabela dodatków funkcyjnych z tytułu powierzenia
stanowiska kierowniczego

Lp.

Typy szkół, stanowiska kierownicze

Wysokość dodatku

1.

Szkoły wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły:
- liczącej od 6 do 16 oddziałów,
- liczącej 17 i więcej oddziałów,
b) wicedyrektor szkoły,
- liczącej od 6 do 16 oddziałów,
- liczącej 17 i więcej oddziałów750 zł
1500 zł

500 zł
700 zł

2.

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne:
a) dyrektor poradni700 zł

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie, w stawce ustalonej dla dyrektora od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 1 miesiącu zastępstwa.

§ 9. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 160 zł, za każdego nauczyciela powierzonego opiece,

2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości 100 zł, za wychowawstwo.

§ 10. 1.[5]) (skreślony).

2. [6]) (skreślony).

3. [7]) (skreślony).

4. Dyrektorowi i innym osobom, którym powierzono stanowisko kierownicze przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyższy.

Dział V.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 11. [8]) Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach pracy przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości:

1) 20% - dla nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach (klasach) specjalnych;

2) 20% - dla nauczycieli prowadzących zajęcia nauczania indywidualnego dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;

3) 7,5% - dla nauczycieli prowadzących badania psychologiczne i pedagogiczne, w tym badania logopedyczne, udzielających dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielających rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;

4) 30% - dla nauczycieli prowadzących bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz zajęcia wychowawcze w domu dziecka;

- naliczany od wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

Dział VI.
DODATEK MIESZKANIOWY

§ 12. [9]) (skreślony).

Dział VII.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 13. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę osobistego zaszeregowania (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 1 godziny pomija się, a co najmniej 1 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 14. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

3. Nauczyciel realizujący godziny ponadwymiarowe na innym stanowisku nauczycielskim, ma rozliczane ww. godziny zgodnie z obowiązującą liczbą godzin na tym stanowisku.

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, takich jak:

a) zawieszenie zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

b) wyjazd dzieci na wycieczki lub imprezy,

c) rekolekcje,

d) udział nauczyciela w konferencji metodycznej,

e) choroba dziecka nauczanego indywidualnie,

- traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje nauczycielowi za dni jego nieobecności w pracy spowodowane:

1) opieką nad dzieckiem (2 dni w ciągu roku),

2) urlopem okolicznościowym określonym przepisami Kodeksu Pracy,

3) urlopem szkoleniowym w celu kształcenia i doskonalenia,

4) zwolnieniem od pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowca.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie odbyte (z wyłączeniem punktu 4 i 5) i wypłaca się je z dołu w ostatnim roboczym dniu miesiąca.

Dział VIII.
NAGRODY

§ 15. 1. W budżecie powiatu tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli i dyrektorów za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli wszystkich szkół prowadzonych przez powiat łobeski, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli.

2. Nagrody dla nauczycieli przyznawane są z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

3. [10]) (skreślony).

§ 15. [11]) 1. 1. Ustala się nagrody ze specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w § 15 ust.1, dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości:

1) nagroda Starosty Powiatu Łobeskiego - nie może być wyższa niż 120% kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.

2) nagroda dyrektora - nie może być wyższa niż 70% kwoty bazowej, określonej dla nauczycieli, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.

2. Kryteria i tryb przyznawania nagród z funduszu, o którym mowa w ust.1, określa Rada Powiatu w Łobzie w odrębnej uchwale.

§ 16. [12]) (skreślony).

§ 17. [13]) (skreślony).

Dział IX.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Łobzie.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


[1]) Zmieniony przez § 1 pkt 1 Uchwały nr XXXII/188/2013 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 24 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Łobzie nr XXVIII/186/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy - Dz. U. Woj. Zachod. z 2013 r. poz. 3599, która weszła w życie 19.11.2013 r.

[2]) Zmiana ma charakter formalny z uwagi na ogłoszony tekst jednolity rozporządzenia.

[3]) skreślony przez § 1 pkt 2 Uchwały nr XXXII/188/2013 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 24 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Łobzie nr XXVIII/186/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy - Dz. U. Woj. Zachod. z 2013 r. poz. 3599, która weszła w życie 19.11.2013 r.

[4]) skreślony przez § 1 pkt 3 Uchwały nr XXXII/188/2013 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 24 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Łobzie nr XXVIII/186/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy - Dz. U. Woj. Zachod. z 2013 r. poz. 3599, która weszła w życie 19.11.2013 r.

[5]) skreślony przez § 1 pkt 4 Uchwały nr XXXII/188/2013 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 24 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Łobzie nr XXVIII/186/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy - Dz. U. Woj. Zachod. z 2013 r. poz. 3599, która weszła w życie 19.11.2013 r.

[6]) skreślony przez § 1 pkt 4 Uchwały nr XXXII/188/2013 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 24 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Łobzie nr XXVIII/186/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy - Dz. U. Woj. Zachod. z 2013 r. poz. 3599, która weszła w życie 19.11.2013 r.

[7]) skreślony przez § 1 pkt 4 Uchwały nr XXXII/188/2013 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 24 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Łobzie nr XXVIII/186/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy - Dz. U. Woj. Zachod. z 2013 r. poz. 3599, która weszła w życie 19.11.2013 r.

[8]) zmieniony przez § 1 pkt 5 Uchwały nr XXXII/188/2013 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 24 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Łobzie nr XXVIII/186/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy - Dz. U. Woj. Zachod. z 2013 r. poz. 3599, która weszła w życie 19.11.2013 r.

[9]) skreślony przez § 1 pkt 6 Uchwały nr XXXII/188/2013 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 24 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Łobzie nr XXVIII/186/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy - Dz. U. Woj. Zachod. z 2013 r. poz. 3599, która weszła w życie 19.11.2013 r.

[10]) skreślony przez § 1 pkt 7 Uchwały nr XXXII/188/2013 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 24 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Łobzie nr XXVIII/186/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy - Dz. U. Woj. Zachod. z 2013 r. poz. 3599, która weszła w życie 19.11.2013 r.

[11]) dodany przez § 1 pkt 8 Uchwały nr XXXII/188/2013 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 24 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Łobzie nr XXVIII/186/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy - Dz. U. Woj. Zachod. z 2013 r. poz. 3599, która weszła w życie 19.11.2013 r.

[12]) skreślony przez § 1 pkt 9 Uchwały nr XXXII/188/2013 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 24 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Łobzie nr XXVIII/186/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy - Dz. U. Woj. Zachod. z 2013 r. poz. 3599, która weszła w życie 19.11.2013 r.

[13]) skreślony przez § 1 pkt 10 Uchwały nr XXXII/188/2013 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 24 września 2013 r. zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Łobzie nr XXVIII/186/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy - Dz. U. Woj. Zachod. z 2013 r. poz. 3599, która weszła w życie 19.11.2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »