reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII.148.S.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 5/2014 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr 5/2014 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr 5/2014 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 3 września 2014 r.

Kolegium Izby zbadało przedmiotową uchwałę na posiedzeniu w dniu 17 września 2014 r., stwierdzając we wstępnej ocenie, iż uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów prawnych, ponieważ:

1) zapisy § 3 ust. 3 i ust. 4 uchwały dotyczące innych (wyższych) stawek za odbiór odpadów w pojemnikach z terenu targowisk w miejscowości Osinów Dolny, czyli od nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy narusza przepis art. 6j ust. 3 w związku z art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy opłata stanowi iloczyn liczby pojemników oraz ustalonej stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności; oznacza to brak możliwości uwzględnienia przy ustalaniu stawki opłaty innego kryterium niż pojemność pojemnika na odpady,

2) zapisy § 4 ust. 2 uchwały w części określającej opłatę procentowo za pojemnik w istocie nie są ustaleniem stawki opłaty, co jest sprzeczne z art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym Związek jest zobowiązany do ustalenia stawki opłaty poprzez wskazanie kwotowo tej stawki,

3) zróżnicowanie opłaty dla wybranej działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo na terenie nieruchomości zamieszkałej jest sprzeczne z art. 6j ust. 2a ustawy, zgodnie z którym Związek może różnicować stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych w zależności od powierzchni lokalu, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy,

4) pominięcie w § 2 ust. 2, w § 3 ust. 2 i ust. 4 oraz w § 5 ust. 1 i ust. 3 uchwały wyrażenia "i odbierane" stanowi naruszenie art. 6k ust. 3 ustawy.

W związku z powyższym, Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry pismem z dnia 19 września br. (znak: K.0010.261.AS.2014). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 1 października 2014 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby uczestniczyli, wnosząc stosowne wyjaśnienia, przedstawiciele Związku, Panie: Izabela Piskor - radca prawny, Dorota Mościcka - Kierownik i Skarbnik Związku, Beata Makówka - pracownik oraz Ewa Kikosicka-Charęza - podinspektor Związku.

Pani Izabela Piskor poinformowała, iż Zgromadzenie Związku zgadza się z zastrzeżeniami Kolegium Izby i zamierza zmienić uchwałę zgodnie ze wskazanymi w piśmie kierunkami. Tym niemniej odnośnie zakwestionowanego § 3 ust. 3 i ust. 4 uchwały Związek zamierza doprecyzować zapis § 5 uchwały, z którego będzie wynikać, że są to stawki miesięczne za pojemnik i stanowią iloczyn pojemników o określonej pojemności oraz stawki za pojemnik. W Jej ocenie ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nie zabrania różnicowania stawek w zależności od miejsca powstawania odpadów.

Pani Dorota Mościcka wskazała na przesłanki zróżnicowania, tj. wyższych stawek za odbiór odpadów z terenu targowiska w miejscowości Osinów Dolny określonych w § 3 ust. 3 i ust. 4 uchwały. Ustalenie wyższych stawek dla targowiska wynika z tego, że z tego miejsca odpady są odbierane 2 razy w tygodniu, podczas, gdy z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych - raz na dwa tygodnie. Podkreśliła, iż są to stawki miesięczne, uzależnione od częstotliwości odbioru odpadów. W Jej ocenie ustalenie jednakowych stawek - musiałyby być to wyższe stawki - spowoduje, że mieszkańcy będą musieli pokryć koszty odbioru odpadów z targowiska, z którego praktycznie odpady odbierane są codziennie.

Kolegium, po ostatecznym zbadaniu przedmiotowej uchwały w dniu 1 października 2014 r. stwierdziło, iż została ona podjęta z naruszeniem przepisów prawnych.

Postanowienia § 3 ust. 3 i ust. 4 uchwały dotyczące ustalenia od właścicieli nieruchomości z terenu targowisk w miejscowości Osinów Dolny miesięcznych stawek za odbiór odpadów w pojemnikach uwzględniających miejsce powstawania i częstotliwość odbioru odpadów naruszają w sposób istotny przepis art. 6j ust. 3 w związku z art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kolegium stwierdziło naruszenie prawa przez niedozwolone zróżnicowanie stawek, bowiem zgodnie z wyżej przywołanymi przepisami ustawy w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy opłata stanowi iloczyn liczby pojemników oraz ustalonej stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności; oznacza to brak możliwości uwzględnienia przy ustalaniu stawki opłaty innego kryterium niż pojemność pojemnika na odpady.

Uzasadnienie Związku o potrzebie zróżnicowania stawek z uwagi na różną częstotliwość odbioru odpadów, zdaniem Kolegium nie usprawiedliwia zarzucanego naruszenia prawa. Zróżnicowanie miesięcznej opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w zależności od częstotliwości odbioru możliwe jest z uwzględnieniem przewidzianego w ustawie mechanizmu. Koszty gospodarowania odpadami, w tym ich odbioru, powinny być uwzględnione w kalkulacji stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Wskazany przepis art. 6j ust. 3 ustawy przy obliczaniu opłaty przewiduje uwzględnienie liczby pojemników powstałych, a więc faktycznie zapełnionych na danej nieruchomości, co oznacza możliwość, a zarazem i nakaz uwzględnienia w ramach tego elementu liczby przydzielonych pojemników i częstotliwości ich odbioru.

Zapisy § 4 ust. 2 uchwały w części ustalającej procentową stawkę za pojemnik w zależności od sposobu gromadzenia odpadów w części zamieszkałej, dla wybranej działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo są sprzeczne z art. 6j ust. 2a ustawy, zgodnie z którym Związek może różnicować stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych w zależności od powierzchni lokalu, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Ponadto procentowe określenie stawki za pojemnik nie jest w istocie ustaleniem stawki opłaty, co jest sprzeczne z art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym Związek, w drodze uchwały ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Z cytowanego przepisu wynika, że Związek zobowiązany jest do ustalenia stawki opłaty poprzez wskazanie kwotowo tej stawki. Intencją ustawodawcy było, aby organ stanowiący określił stawkę, nie przerzucając tego obowiązku na właściciela nieruchomości, który zobowiązany byłby do jej obliczenia. Określenie stawki procentowo powoduje, że osoba obowiązana do jej ponoszenia nie ma pełnej wiedzy, jakie zobowiązanie musi ponieść.

Zapisy § 2 ust. 2, § 3 ust. 2 i ust. 4 oraz § 5 ust. 1 i ust. 3 uchwały dotyczące ustalenia niższych stawek opłaty, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny z pominięciem wyrażenia "i odbierane" stanowią naruszenie art. 6k ust. 3 ustawy. Zgodnie z cytowanym przepisem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być niższe, jeżeli odpady komunalne "zbierane są i odbierane" w sposób selektywny.

Uwzględniając powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie orzekło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama