reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVIII/690/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina i nadania jej statutu

Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 oraz poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. W celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej powołuje się Młodzieżową Radę Miasta Koszalina.

§ 2. Zasady działania Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina oraz tryb wyboru jej członków określa statut stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Traci moc:

1) uchwała nr XIV/108/95 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 9 czerwca 1995 roku w sprawie działania
i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina;

2) uchwała nr VIII/118/2003 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Koszalina, zmieniona uchwałą nr XXXVI/569/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stefan Turowski


Załącznik do Uchwały nr XLVIII/690/2014
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 września 2014 r.

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina, zwanej dalej "Radą".

1. Rada jest reprezentacją młodzieży - uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży, mających swą siedzibę w Koszalinie, zwanych dalej "szkołami".

2. Podstawą działalności Rady jest praca społeczna radnych. Radni za pełnienie swojej funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet.

3. Rada nie jest związana z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.

4. Kadencja Rady trwa 2 lata, jednak nie dłużej niż do 30 września w roku, w którym kończy się kadencja. Czas trwania kadencji liczony jest od daty wyborów.

5. Kadencja Rady w uzasadnionych przypadkach może zostać skrócona przez Prezydenta Miasta Koszalina.

6. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 35 radnych.

7. Rada nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział 2.
Cele i środki działania

§ 2. Celem działania Rady jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w Koszalinie.

§ 3. Rada realizuje swoje cele poprzez:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie, w szczególności regulujących sprawy istotne dla środowiska młodzieżowego, w sposób uwzględniający opinie i postulaty zgłaszane przez młodzież miasta Koszalina,

2) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście,

3) podejmowanie działań propagujących cele Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej,

4) inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,

5) prowadzenie działalności informacyjno - doradczej,

6) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami i grupami młodzieżowymi, których cele pokrywają się z celami Rady.

§ 4. Środki zapewniające realizację celów statutowych pochodzą z wyodrębnionej dla potrzeb działalności Rady części budżetu miasta Koszalina. Dla realizacji celów statutowych Rada może również pozyskiwać środki z innych źródeł.

Rozdział 3.
Organy Rady

§ 5. 1. Rada wybiera następujące organy:

1) Prezydium Rady,

2) zespoły problemowe.

2. Organy Rady działają na podstawie Statutu Rady.

§ 6. 1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium, powoływane drogą uchwały Rady na okres jej kadencji. Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących. W skład Prezydium nie mogą wchodzić osoby, które nie posiadają mandatu radnego.

2. Rada wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących bezwzględną większością składu Rady, przy obecności przynajmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym.

3. W przypadku dwóch kandydatów, gdy żaden z nich nie otrzymał wymaganej większości głosów, do drugiej tury głosowania przechodzi kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów. Jeżeli kandydat w ponownym głosowaniu nie uzyskał wymaganej większości głosów, przeprowadza się ponowne wybory łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów.

4. W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, a w głosowaniu żaden z nich nie otrzymał wymaganej większości głosów, zgodnie z ust. 2, przeprowadza się drugą turę głosowania spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów lub spośród kandydatów, którzy otrzymali największą równą liczbę głosów.

5. Rada może odwołać członka Prezydium lub cały skład Prezydium większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Rady w głosowaniu tajnym na wniosek 1/4 składu Rady lub Przewodniczącego.

6. Wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium Rada rozpatruje na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od sesji, na której zgłoszono wniosek, nie później jednak niż przed upływem 30 dni.

7. Jeżeli wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania w trybie jak w ust. 5-6.

8. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

9. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium pełnią oni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka lub Prezydium.

10. Prezydium ustępującej Rady pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium Rady kolejnej kadencji.

§ 7. Do zadań Prezydium należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2) przygotowywanie projektu harmonogramu prac Rady,

3) określanie sposobu wykonywania uchwał,

4) realizacja uchwał Rady,

5) prowadzenie dokumentacji Rady,

6) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady,

7) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Prezydium.

§ 8. W realizacji zadań Rady Prezydium podlega wyłącznie Radzie.

§ 9. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego Rady należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz,

2) podejmowanie decyzji w imieniu Rady w sytuacjach nagłych, po konsultacji z pozostałymi członkami Prezydium i Opiekunem Rady,

3) zwoływanie sesji Rady, przygotowywanie porządku obrad, przewodniczenie obradom,

4) wnioskowanie o odwołanie członków Prezydium,

5) składanie Radzie sprawozdań ze swojej działalności międzysesyjnej.

§ 10. 1. Do kompetencji i zadań Wiceprzewodniczących Rady należy:

1) koordynacja działań zespołów problemowych Rady,

2) w razie nieobecności Przewodniczącego, kierowanie obradami Rady; kierownictwo obejmuje wiceprzewodniczący starszy wiekiem, chyba, że Przewodniczący wskaże innego.

2. W przypadku czasowej niemożności wykonywania zadań przez Przewodniczącego, jego kompetencje i zadania przejmuje Wiceprzewodniczący upoważniony pisemnie przez Przewodniczącego, a gdy takie upoważnienie nie zostało wystawione, Opiekun Rady wskazuje Wiceprzewodniczącego, który czasowo przejmie kompetencje i zadania Przewodniczącego.

§ 11. 1. Rada może powoływać ze swego grona zespoły problemowe, których celem jest wykonywanie określonych zadań wynikających z uchwały Rady.

2. Skład osobowy zespołu problemowego, zakres jego działania i termin realizacji określa uchwała Rady.

3. W toku prac zespołu problemowego Rada może, na wniosek zgłoszony przez radnego dokonać zmian w składzie zespołu problemowego.

4. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 - 3 Rada podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

5. Zespół problemowy ulega rozwiązaniu z chwilą zrealizowania zadania lub w wyniku uchwały Rady.

6. Zespół problemowy ze swego grona wybiera przewodniczącego, który jest odpowiedzialny przed Radą za realizację zadania.

Rozdział 4.
Radni

§ 12. 1. Radnym może być uczeń szkoły, o której mowa w § 1 ust. 2.

2. Kadencja radnego kończy się:

1) wraz z końcem kadencji Rady;

2) na skutek jej skrócenia w trybie § 15 ust. 1;

3) w przypadku zrzeczenia się mandatu przez radnego;

4) w przypadku skreślenia z listy uczniów szkoły, która stanowiła okręg wyborczy, z którego radny został wybrany;

5) w przypadku jego śmierci.

3. Radny może wykonywać swoje czynności po złożeniu na pierwszej sesji, w której uczestniczy, uroczystego ślubowania o następującej treści: "Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności koszalińskiej młodzieży, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży - godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady". Po odczytaniu treści ślubowania, wywołani kolejno radni wypowiadają słowo "ślubuję".

§ 13. Radny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do organów Rady,

2) głosu podczas głosowań na sesjach Rady,

3) zgłaszać postulaty i inicjatywy,

4) składać interpelacje w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady,

5) uczestniczyć w pracach dowolnie przez siebie wybranych zespołów problemowych,

6) uzyskać każdą informację dotyczącą prac Rady,

7) domagać się wniesienia pod obrady sesji, spraw które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, zwłaszcza tych, które wynikają z postulatów i skarg wyborców,

8) uczestniczyć w posiedzeniach Rady Miejskiej w Koszalinie oraz jej Komisji.

§ 14. Radny ma obowiązek:

1) przestrzegać Statutu i uchwał Rady,

2) uczestniczyć w realizacji celów Rady,

3) uczestniczyć w sesjach Rady i pracach zespołów problemowych, do których został wybrany,

4) przedłożyć usprawiedliwienie Prezydium Rady w razie nieobecności na posiedzeniu Rady w terminie nie dłuższym niż 7 dni,

5) informować swoich wyborców o działalności Rady,

6) przedstawiać wnioski swoich wyborców na sesjach Rady,

7) powiadomić o zmianie miejsca nauki i zamieszkania Przewodniczącego Rady.

§ 15. 1. Kadencja radnego może być skrócona, jeżeli nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków bądź nie przestrzega Statutu Rady. Przyczyną skrócenia kadencji radnego może być w szczególności stwierdzenie próby politycznego oddziaływania przez radnego na radnych lub na pracę Rady. Decyzję o skróceniu kadencji radnego podejmuje Miejska Komisja Wyborcza na wniosek Przewodniczącego Rady, Prezydium, minimum 1 Radnych lub Opiekuna Rady.

2. Radny ma prawo do rezygnacji z zajmowanego stanowiska w Radzie.

Rozdział 5.
Sesje Rady

§ 16. Rada odbywa sesje w liczbie niezbędnej do wypełniania swoich zadań, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Sesje nie mogą odbywać się w czasie wakacji letnich i ferii zimowych. Planowany harmonogram sesji na dany rok szkolny przyjmuje Rada na wniosek Prezydium.

§ 17. 1. Sesje organizuje i zwołuje Przewodniczący Rady w porozumieniu z Opiekunem Rady ustalając projekt porządku obrad oraz ich miejsce, dzień i godzinę.

2. Prawo zwołania sesji przysługuje także Prezydentowi Miasta Koszalina.

3. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem - wysyłając zawiadomienia, projekt porządku obrad oraz w miarę możliwości projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.

4. O sesji powiadamia się Prezydenta Miasta Koszalina oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w trybie przewidzianym w ust. 3.

5. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 3, Rada może podjąć uchwałę
o odroczeniu sesji wyznaczając nowy termin jej odbycia.

6. Warunki, o których mowa w ust. 3 nie dotyczą sesji nadzwyczajnych, do których stosuje się § 18.

7. Sesja może mieć charakter uroczysty, wiązać się z obchodami świąt oraz wydarzeń ważnych z punktu widzenia historii państwa lub miasta. W czasie uroczystej sesji można pominąć w porządku obrad punkty określone w § 26, oraz wprowadzić akcenty uroczyste (np. wręczenie odznaczeń, uchwalenie rezolucji, złożenie kwiatów, itp.).

§ 18. 1. Przewodniczący Rady lub Prezydent Miasta Koszalina ma prawo do zwołania sesji nadzwyczajnej Rady.

2. Sesja nadzwyczajna poświęcona jest sprawom pilnym, wymagającym niezwłocznego rozstrzygnięcia. Przewodniczący lub Prezydent Miasta Koszalina niezwłocznie powiadamia radnych o terminie i projekcie porządku obrad sesji. Jeśli o w/w sprawach powiadamia się w czasie sesji Rady, obecnych radnych uważa się za powiadomionych.

3. Sesja nadzwyczajna zwoływana jest na wniosek Prezydium lub co najmniej 1 liczby radnych w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku. Warunek ten nie dotyczy sesji zwoływanej przez Prezydenta Miasta Koszalina.

4. Sesja nadzwyczajna może mieć charakter uroczysty zgodnie z § 17 ust. 7.

§ 19. Sesje Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 20. Listę gości zaproszonych na sesję ustala Przewodniczący Rady, a w przypadku zwołania sesji w trybie § 17 ust. 2 - Prezydent Miasta Koszalina.

§ 21. 1. Sesję otwiera i prowadzi jej obrady Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach - jeden z Wiceprzewodniczących.

2. W przypadku zwołania sesji w trybie § 17 ust. 2 obowiązki Przewodniczącego Rady pełni Prezydent Miasta Koszalina lub wskazana przez niego osoba.

3. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły "Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina".

§ 22. Rada obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej 1/3 składu Rady, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 23. 1. Na początku sesji Przewodniczący Rady, na podstawie listy obecności Radnych stwierdza kworum, a w razie jego braku, wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady, polecając jednocześnie odnotowanie w protokole przyczyn, w związku, z którymi sesja się nie odbyła.

2. Po stwierdzeniu, że Rada może prawomocnie obradować, Przewodniczący przedstawia Radzie do uchwalenia projekt porządku obrad oraz przyjmuje wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

3. W każdym momencie sesji Przewodniczący udziela głosu dla zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym. Przedmiotem wniosku o charakterze formalnym mogą być w szczególności sprawy:

1) odroczenia sesji i wyznaczenia jej nowego terminu na podstawie § 17 ust. 5,

2) odroczenia dyskusji i skreślenia danego tematu z porządku obrad,

3) zakończenia dyskusji i przystąpienia do podjęcia uchwały,

4) zamknięcia listy mówców.

4. Przewodniczący poddaje wniosek o charakterze formalnym bezpośrednio po jego zgłoszeniu. Rada podejmuje uchwałę w sprawie wniosku formalnego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 24. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego przez Radę porządku. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może, za zgodą Rady, dokonywać zmian w kolejności realizacji jego poszczególnych punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu radnym według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym, po uprzednim zgłoszeniu się tej osoby do listy mówców.

4. Listę mówców prowadzi Wiceprzewodniczący Rady.

§ 25. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem właściwego porządku obrad, w tym odnośnie wystąpień radnych i innych osób na sesji.

2. Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji. W uzasadnionych przypadkach ma prawo odebrać głos, polecając odnotowanie tego faktu w protokole sesji.

3. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek bądź uchybiają powadze sesji Rady.

§ 26. 1. W przypadku obrad każdej sesji, z wyjątkiem sesji uroczystych, w porządku obrad przewiduje się zgłoszenie interpelacji przez radnych.

2. Radni składają interpelacje w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Prezydent Miasta Koszalina. Interpelacje muszą zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.

3. W miarę możliwości Prezydent Miasta Koszalina udziela odpowiedzi na interpelacje w czasie sesji, a gdy nie jest na niej obecny - odpowiada pisemnie w terminie 14 dni.

4. Radni, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, mogą zgłaszać Prezydentowi Miasta Koszalina lub Radzie Miejskiej w Koszalinie pytania lub pomysły dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu.

5. Porządek obrad każdej sesji, z wyjątkiem sesji uroczystych, obejmuje wolne głosy i zapytania, składane przez młodzież miasta Koszalina poprzez wystąpienie na trybunie obywatelskiej. Przedmiotem wystąpienia mogą być uwagi, spostrzeżenia, propozycje, pomysły dotyczące funkcjonowania Rady i stanowiące ofertę do wykorzystania przez Radę.

§ 27. 1. Sprawy będące przedmiotem obrad, Rada rozstrzyga w drodze uchwał.

2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów.

3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się do uchwał o charakterze proceduralnym, uchwał podejmowanych w wyniku rozpatrzenia sprawozdań lub informacji związanych z realizacją uchwał Rady, które są wyłącznie odnotowane w protokole sesji.

§ 28. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) mogą występować: Przewodniczący Rady, Prezydium, zespoły problemowe bądź grupa co najmniej 1 składu Rady.

2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczej mogą występować do podmiotów wymienionych w ust. 1 samorządy uczniowskie koszalińskich szkół.

§ 29. 1. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Radę, a także projekty uchwał przedstawia Radzie wraz z uzasadnieniem podmiot występujący z inicjatywą uchwałodawczą.

2. Jeśli inicjatywa podjęcia uchwały lub konkretny projekt zostały zgłoszone w trakcie obrad sesji, Rada może przystąpić do jego uchwalenia bądź odesłać go do opracowania przez Prezydium lub zespół problemowy.

3. Projekt uchwały powinien zawierać:

1) datę i tytuł uchwały,

2) podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,

3) merytoryczną treść,

4) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz sprawujących nadzór nad jej wykonaniem,

5) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania.

6) uzasadnienie.

§ 30. 1. Uchwały opatruje się datą oraz numerem wyrażającym kolejność uchwały, kolejną liczbą sesji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku jej podjęcia. Kolejną liczbę sesji pisze się cyfrą rzymską, kolejność podjętej uchwały i ostatnie cyfry roku cyframi arabskimi.

2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczył.

3. Oryginały uchwał ewidencjonuje Prezydium Rady.

§ 31. 1. Głosowanie tajne zarządza się w przypadku głosowania w sprawach personalnych tj. wyboru bądź odwołania członków Prezydium.

2. Rada może w każdej sytuacji postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 32. 1. Zwykła większość głosów oznacza, że "za" projektem opowiedziało się więcej radnych niż "przeciw" projektowi uchwały. Głosy wstrzymujące się nie wpływają na wynik głosowania.

2. Bezwzględna większość głosów oznacza, że więcej niż połowa radnych obecnych na sesji opowiedziała się "za" projektem uchwały.

§ 33. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się głosy "za", "przeciw" oraz " wstrzymujące się".

2. W głosowaniu tajnym radni głosują kartami opatrzonymi pieczęcią Rady. Za głosy oddane uznaje się karty, na których radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami.

3. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza powołana na sesji spośród Radnych komisja skrutacyjna.

4. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji.

§ 34. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: "Zamykam sesję Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina".

§ 35. Z każdej sesji, Prezydium Rady sporządza protokół, będący zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych przez Radę uchwał i złożonych interpelacji.

§ 36. Dokumentację i korespondencję Rady przechowuje się w sposób ustalony przez Prezydium Rady w porozumieniu z Opiekunem Rady.

Rozdział 6.
Działalność konsultacyjna Rady

§ 37. 1. Rada ma prawo przedstawiania Radzie Miejskiej oraz Prezydentowi Miasta Koszalina opinii we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego, a w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży.

2. Opinię, w sprawach określonych w ust. 1 Rada może wydawać z własnej inicjatywy w formie przyjętej przez Radę uchwały.

3. Zainteresowany organ samorządu miasta może zwrócić się do Rady z prośbą o wydanie opinii w danej sprawie, określając termin jej wydania, nie krótszy jednak niż 10 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

4. Z inicjatywą wydania opinii w określonej sprawie może wystąpić do Rady młodzież miasta Koszalina

5. Rada otrzymuje przed każdą sesją Rady Miejskiej w Koszalinie oraz przed obradami jej komisji projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał.

6. Rada ma prawo wyznaczenia swoich przedstawicieli do udziału posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Miejskiej. Szczegółowe zasady delegowania Radnych do udziału w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej określa uchwała Rady.

Rozdział 7.
Praca w Radzie

§ 38. 1. Rada do realizacji swoich zadań może angażować osoby spoza jej składu na zasadzie dobrowolności. Osoby takie nie mają prawa głosu podczas głosowań.

2. Zasady współpracy między Radą a osobami spoza jej składu określa uchwała Rady.

Rozdział 8.
Opieka merytoryczna

§ 39. 1. Prezydent Miasta Koszalina powołuje Opiekuna Rady, zwanego dalej Opiekunem.

2. Zadaniem Opiekuna jest zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą a organami samorządowymi Miasta Koszalina i Urzędem Miejskim w Koszalinie.

Rozdział 9.
Miejska Komisja Wyborcza

§ 40. 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Prezydent Miasta Koszalina powołuje Miejską Komisję Wyborczą.

2. Kadencja Miejskiej Komisji Wyborczej trwa 2 lata.

3. Miejska Komisja Wyborcza składa się z 3 do 5 osób.

4. Członkiem Miejskiej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego.

5. Miejska Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

6. Zmian w składzie osobowym Miejskiej Komisji Wyborczej w trakcie jej kadencji dokonuje Prezydent Miasta Koszalina.

§ 41. 1. Miejska Komisja Wyborcza zarządza wybory najpóźniej w terminie miesiąca przed upływem kadencji Rady, określając ich datę oraz godziny głosowania.

2. Miejska Komisja Wyborcza publikuje obwieszczenie o zarządzeniu wyborów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie w terminie 7 dni od daty zarządzenia wyborów.

3. Wybory przeprowadza się najpóźniej w terminie 50 dni od dnia ich zarządzenia.

Rozdział 10.
Okręgowe i Obwodowe Komisje Wyborcze

§ 42. 1. Miasto Koszalin dzieli się na okręgi wyborcze, którymi są szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, do których uczęszcza co najmniej 80 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin, wchodzące w skład jednego zespołu szkół, uznaje się za jeden okręg wyborczy.

3. Szkoły, prowadzone przez ten sam organ prowadzący inny niż Gmina Miasto Koszalin, uznaje się za jeden okręg wyborczy.

4. Szkoły, do których uczęszcza mniej niż określona w ust. 1 liczba uczniów, łączy się w jeden okręg wyborczy, pod warunkiem złożenia przez organ samorządu uczniowskiego wniosku o połączenie w jeden okręg wyborczy w terminie najpóźniej 2 miesięcy przed upływem kadencji Rady. Wniosek składa się do Prezydenta Miasta Koszalina.

5. Wykaz okręgów wyborczych ustala Prezydent Miasta Koszalina w drodze zarządzenia najpóźniej w terminie 45 dni przed upływem kadencji Rady.

§ 43. 1. Za organizację wyborów w danym okręgu wyborczym odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza, z zastrzeżeniem § 44.

2. Okręgowa Komisja Wyborcza składa się z 3 lub 5 osób w zależności od potrzeb okręgu wyborczego.

3. Członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego.

4. Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej oraz jej Przewodniczącego wybiera organ samorządu uczniowskiego danej szkoły (zespołu szkół) w formie uchwały.

5. Uchwałę o powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej organ samorządu uczniowskiego przekazuje Miejskiej Komisji Wyborczej w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia o zarządzeniu wyborów.

§ 44. 1. Za organizację wyborów w okręgu, o którym mowa w § 42 ust. 4, odpowiadają Obwodowe Komisje Wyborcze oraz Okręgowa Komisja Wyborcza.

2. Obwodowa Komisja Wyborcza składa się z 3 osób.

3. Obowiązki Okręgowej Komisji Wyborczej w danej szkole wchodzącej w skład okręgu wyborczego pełnią Obwodowe Komisje Wyborcze.

4. Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej oraz jej Przewodniczącego wybiera organ samorządu uczniowskiego danej szkoły wchodzącej w skład okręgu wyborczego w formie uchwały. Członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego.

5. W skład Okręgowej Komisji Wyborczej wchodzą wszyscy członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych.

6. Okręgowa Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, a gdy to nie będzie możliwe, Przewodniczącego wskazuje Miejska Komisja Wyborcza.

Rozdział 11.
Kandydaci na radnych

§ 45. Podziału mandatów pomiędzy okręgi wyborcze dokonuje Miejska Komisja Wyborcza najpóźniej w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia o zarządzeniu wyborów w taki sposób, że każdemu okręgowi wyborczemu, w którym została powołana Okręgowa Komisja Wyborcza, przydziela po jednym mandacie, a pozostałe mandaty przydziela poszczególnym okręgom wyborczym dzieląc liczbę uczniów z poszczególnych okręgów wyborczych kolejno przez 1; 2; 3; 4; 5 i dalsze kolejne liczby, aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między okręgi wyborcze.

§ 46. 1. Kandydatem na radnego, zwanym dalej kandydatem, może być osoba, która uczęszcza do szkoły gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej w Koszalinie, z zastrzeżeniem ust. 2, stanowiącej okręg wyborczy.

2. Kandydatem nie może być uczeń ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

§ 47. 1. Dla zarejestrowania kandydata konieczne jest zebranie przez kandydata podpisów pod listą osób popierających jego kandydaturę.

2. Listy osób popierających kandydata powinny zawierać imię, nazwisko, klasę, adres, datę urodzenia oraz numer legitymacji szkolnej i własnoręczny podpis kandydata oraz osób popierających jego kandydaturę.

3. Kandydaci na radnych powinni posiadać poparcie co najmniej 60 uczniów lub co najmniej 30% uczniów
z własnego okręgu, a w przypadku okręgu, o którym mowa w § 42 ust. 4 - ze szkoły, do której uczęszczają
i włączonej do okręgu wyborczego.

4. Listę, o której mowa w ust. 1 kandydat przekazuje Okręgowej Komisji Wyborczej nie później niż 21 dni od daty publikacji obwieszczenia o zarządzeniu wyborów.

5. Okręgowa Komisja Wyborcza określa godzinę, do której kandydaci są zobowiązani przekazać listę, o której mowa w ust. 1, o czym informuje uczniów danej szkoły.

6. Wzór listy osób popierających kandydata określa Prezydent Miasta Koszalina w drodze zarządzenia.

§ 48. 1. Listy, o których mowa w § 47 ust. 1 Okręgowa Komisja Wyborcza przekazuje Miejskiej Komisji Wyborczej 22 dnia od daty publikacji obwieszczenia o zarządzeniu wyborów, do godziny określonej przez Miejską Komisję Wyborczą.

2. Na podstawie przekazanych list Miejska Komisja Wyborcza w terminie do 8 dni od daty ich złożenia ustala listy kandydatów w okręgach wyborczych i podaje je do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia.

§ 49. 1. W przypadku, gdy w terminie określonym w § 47 ust. 4 w okręgu wyborczym nie zgłoszono żadnego kandydata lub gdy liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów przypadających na dany okręg wyborczy, Miejska Komisja Wyborcza przedłuża w danym okręgu wyborczym o 7 kolejnych dni czas przeznaczony na zgłaszanie kandydatów. Informację o tym niezwłocznie podaje do wiadomości wyborców danego okręgu wyborczego w drodze obwieszczenia.

2. Jeżeli w Okręgu Wyborczym pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie zgłoszono żadnego kandydata, wyborów w tym okręgu wyborczym nie przeprowadza się. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów Miejska Komisja Wyborcza powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia.

3. Jeżeli w danym okręgu wyborczym, pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów przypadających na dany okręg wyborczy, wówczas przeprowadza się wybory w sposób opisany w § 55 ust. 2.

§ 50. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia przez Miejską Komisję Wyborczą ostatecznej listy kandydatów.

2. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.

Rozdział 12.
Wybory do Rady

§ 51. Wybory do Rady są równe, bezpośrednie, większościowe oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 52. 1. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy uczniowie szkoły stanowiącej okręg wyborczy.

2. Ustalenie listy osób uprawnionych do głosowania należy do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej.

3. Udział w głosowaniu jest dobrowolny.

4. Udział w głosowaniu nie może być podstawą do nagradzania lub karania uczniów.

5. Pod rygorem nieważności głosowania w danym okręgu wyborczym zabronione jest organizowanie zbiorowych wyjść poszczególnych klas w celu wzięcia udziału w głosowaniu.

§ 53. 1. Głosowanie odbywa się w specjalnie do tego celu wyznaczonym lokalu wyborczym.

2. Lokal wyborczy jest otwarty przez cały czas trwania wyborów.

3. W lokalu wyborczym znajdują się: obwieszczenie ustalające listę kandydatów, instrukcja do głosowania, zasady ordynacji wyborczej, lista osób uprawnionych do głosowania, urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania oraz wydzielone miejsce umożliwiające nieskrępowane oddanie głosu w warunkach tajności wyboru.

4. Urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania winna być zabezpieczona przed otwarciem plombą opatrzoną pieczęcią szkoły.

5. Pod rygorem nieważności głosowania w danym okręgu wyborczym zabronione jest wynoszenie urny poza obręb lokalu wyborczego.

§ 54. 1. Oddawaniu głosów przez wyborców służą karty do głosowania.

2. Karta do głosowania zawiera następujące dane: tytuł, datę wyborów, nazwę szkoły i numer Okręgu Wyborczego, imiona oraz nazwiska kandydatów, pola przeznaczone na dokonanie wyboru, skróconą instrukcję do głosowania.

3. Wzór kart do głosowania ustala Miejska Komisja Wyborcza.

4. Za druk kart do głosowania odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza.

5. Kartę do głosowania wydaje Okręgowa Komisja Wyborcza po przedstawieniu przez osobę uprawnioną do głosowania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.

6. Głosujący obowiązany jest poświadczyć własnoręcznym podpisem odebranie karty do głosowania.

7. Każdy głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania.

8. Głosujący nie może przekazać swojej karty do głosowania innej osobie.

§ 55. 1. Na karcie do głosowania głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera, znak "X".

2. W przypadku głosowania w Okręgu, o którym mowa w § 49 ust. 3, wyborca głosuje na kandydata, którego popiera, stawiając znak "X" w kratce oznaczonej słowem "TAK" przy nazwisku tegoż kandydata. Postawienie znaku "X" przy kratce oznaczonej słowem "NIE" przy nazwisku kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na radnego.

3. Karty, na których nie postawiono żadnego znaku "X", uznaje się za głosy ważne bez dokonania wyboru.

4. W przypadku głosowania w trybie przewidzianym w ust. 1 za głosy nieważne uznaje się karty do głosowania, na których liczba znaków "X" postawionych w polach przy nazwiskach kandydatów przekracza liczbę mandatów pozostających do obsadzenia w danym Okręgu Wyborczym oraz karty do głosowania, na których w polach przeznaczonych na dokonanie wyboru znajdują się inne znaki, niż znak "X".

5. W przypadku głosowania w trybie przewidzianym w ust. 2 za głosy nieważne uznaje się karty do głosowania, na których w polach przeznaczonych na dokonanie wyboru znajdują się inne znaki, niż znak "X" oraz karty do głosowania, na których przy nazwiskach kandydatów zaznaczono znakiem "X" zarówno pole oznaczone słowem "TAK", jak i pole oznaczone słowem "NIE".

6. Karty do głosowania podlegają zniszczeniu przez Okręgową Komisję Wyborczą nie później niż w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów przez Miejską Komisję Wyborczą. Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza z tej czynności protokół.

§ 56. 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza, po sprawdzeniu nienaruszenia plomb na urnie, przystępuje do obliczania jego wyników.

2. Z przeprowadzonego głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza protokół zawierający:

1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,

2) liczbę wydanych kart do głosowania,

3) liczbę oddanych głosów, tj. liczbę kart do głosowania wyjętych z urny,

4) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,

5) liczbę głosów nieważnych,

6) liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru,

7) nazwiska i imiona osób wybranych na radnych.

3. Okręgowa Komisja Wyborcza, o której mowa § 44 ust. 5, na podstawie protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych, sporządza zbiorczy protokół zawierający dane określone w ust. 2.

4. Protokoły, o których mowa w ust. 2-3 i ich kopie podpisują wszyscy członkowie właściwej komisji wyborczej.

5. Kopie protokołów, o których mowa w ust. 2 - 3 wywiesza się niezwłocznie w widocznym, ogólnodostępnym miejscu w pobliżu lokalu wyborczego.

6. Protokół Okręgowa Komisja Wyborcza przekazuje w dniu wyborów Miejskiej Komisji Wyborczej.

§ 57. 1. Protesty związane z nieprawidłowościami w przebiegu wyborów lub kampanii wyborczej przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza w terminie 5 dni od daty przeprowadzenia głosowania.

2. Protest wyborczy powinien mieć formę pisemną i zawierać następujące informacje: dokładny opis zdarzenia, ewentualne miejsce, w którym doszło do zdarzenia, listę ewentualnych świadków zdarzenia, imię, nazwisko, adres oraz własnoręczny podpis osoby zgłaszającej protest.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia Statutu w przebiegu wyborów, w stopniu mogącym mieć wpływ na frekwencję w wyborach bądź na wynik głosowania, Miejska Komisja Wyborcza, w zależności od skali naruszeń, decyduje o unieważnieniu wyborów w danym okręgu wyborczym lub we wszystkich okręgach wyborczych.

§ 58. 1. Miejska Komisja Wyborcza w terminie od 6 do 9 dni po wyborach, na podstawie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych ogłasza w drodze obwieszczenia wyniki wyborów i informację o sposobie rozpatrzenia protestów.

2. Decyzja Miejskiej Komisji Wyborczej jest ostateczna i wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

3. Obwodowe Komisje Wyborcze i Okręgowe Komisje Wyborcze ulegają rozwiązaniu z chwilą zniszczenia kart do głosowania.

§ 59. 1. Mandat radnego uzyskuje tylu kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, ile mandatów przypada w danym okręgu.

2. W przypadku głosowania w trybie, o którym mowa w § 55 ust. 2 mandat radnego uzyskuje tylu kandydatów, którzy w głosowaniu uzyskają kolejno więcej głosów popierających niż przeciwnych, ile mandatów przypada w danym okręgu.

3. Jeżeli nie będzie możliwe obsadzenie w danym okręgu mandatów w sposób określony w ust. 1 lub w ust. 2 ze względu na to, że dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, o obsadzeniu mandatów decyduje druga tura głosowania. Głosowanie przeprowadza Okręgowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Miejską Komisją Wyborczą w terminie 3 dni, informując o tym fakcie wyborców z danego okręgu wyborczego w drodze obwieszczenia. W drugiej turze głosowania wyboru dokonuje się spośród tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów, uprawniającą ich do uzyskania mandatu radnego.

4. Jeżeli obsadzenie mandatu jest niemożliwe z powodu braku kandydatów z danego okręgu wyborczego lub gdy któryś z kandydatów uzyskał więcej głosów przeciw niż popierających w przypadku głosowania w trybie, o którym mowa w § 55 ust. 2, mandat ten pozostaje nieobsadzony.

§ 60. 1. W przypadku skrócenia kadencji radnego na skutek okoliczności wskazanych w § 12 ust. 2 pkt 2-5 manat może objąć kandydat, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów, z zastrzeżeniem § 59 ust. 1-2.

2. W przypadku, gdy okręg wyborczy nie jest reprezentowany przez określoną przez Miejską Komisję Wyborczą liczbę radnych, a jego uzupełnienie nie jest możliwe w trybie określonym w ust. 1, na wniosek organu samorządu uczniowskiego lub Rady, Miejska Komisja Wyborcza może ogłosić wybory uzupełniające na zasadach określonych w Statucie.

3. Wyborów uzupełniających nie ogłasza się w przypadku, gdy do końca kadencji Rady pozostało nie więcej niż 6 miesięcy.

Rozdział 13.
Postanowienia końcowe

§ 61. 1. Pierwszą sesję nowowybranej Rady zwołuje w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się wyników wyborów do Rady i prowadzi do czasu wyłonienia nowego Przewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady ustępującej kadencji.

2. W przypadku, gdy zwołanie i prowadzenie sesji przez Przewodniczącego Rady ustępującej kadencji nie jest możliwe, sesja jest zwoływana i prowadzona przez Prezydenta Miasta Koszalina lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 62. Sprawy, które nie zostały zakończone przed upływem kadencji, podlegają kontynuacji w kolejnej kadencji Rady.

§ 63. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego nadania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Bryła

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama