reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 15/III/14 Rady Gminy Siemyśl

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[1])) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2])) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.963.946,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące - 11.918.946,00 zł;

2) dochody majątkowe - 1.045.000,00 zł.

2. Dochody budżetu gminy wg źródeł przedstawione zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.483.946,00 zł - zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące - 11.687.596,00 zł;

2) wydatki majątkowe - 796.350,00 zł.

2. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2015 r. w wysokości 796.350,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 480.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w wysokości 480.000,00 zł.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 480.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 13.000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

2) celową w wysokości 33.000,00 zł - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.335.626,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 38.989,00 zł - z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 35.989,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się dotację celową na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 3.300,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotację celową udzieloną z budżetu Gminy Siemyśl na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 40.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 480.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Siemyśl do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł, dla którego zabezpieczeniem będzie weksel in blanco,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 480.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi;

3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) udzielania poręczeń do kwoty 50.000,00 zł;

7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Siemyśl do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników Urzędu Gminy Siemyśl.

2. Zaliczki na wydatki do rozliczenia powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego oraz przed ustaniem stosunku służbowego.

3. Jeżeli zaliczka na wydatki do rozliczenia podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika. Do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Siemyśl do udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia według zasad określonych w ust. 2 i 3.


§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Pliszka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/III/14
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy Siemyśl w 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/III/14
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody budżetu Gminy Siemyśl wg źródeł na 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 15/III/14
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki budżetu Gminy Siemyślw 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 15/III/14
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl w 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 15/III/14
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne w 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 15/III/14
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemyśl w 2015 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 15/III/14
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki budżetu Gminy Siemyśl związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 15/III/14
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Siemyśl na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 15/III/14
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje celowe udzielone w 2015 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama