| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Świerzno

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Świerzno na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu z zakresu zadań własnych o 593.908,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące o 582.338,00 zł, z tego:

a) dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o 50.000,00 zł,

b) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 60.200,00 zł, z tego:

- rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0310 - Podatek od nieruchomości o 40.000,00 zł,

- rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o 20.200,00 zł,

c) dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o 218.000,00 zł,

d) dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o 35.000,00 zł,

e) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność o 203.138,00 zł, zmniejsza się dotacje na projekt w ramach POKL pn. Wesołe przedszkole" z tego:

§ 2007. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o 172.667,30 zł, środki z budżetu UE,

§ 2009. - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o 30.470,70 zł, środki z budżetu państwa,

f) dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność, § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o 16.000,00 zł, z tytułu zwrotu dla Województwa Zachodniopomorskiego dotacji na dofinansowanie siłowni zewnętrznych,

2) dochody majątkowe, dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o 11.570,00 zł, zmniejszenie dotacji związanej z projektem w ramach PROW pn. "Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Świerzno".

§ 2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu z zakresu zadań własnych o 82.200,00 zł, z tego:

1) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o 71.000,00 zł, z tego:

§ 0320. - Podatek rolny o 50.000,00 zł,

§ 0340. - Podatek od środków transportowych o 7.000,00 zł,

§ 0500. - Podatek od czynności cywilnoprawnych o 14.000,00 zł,

2) dział 801 - - Oświata i wychowanie, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, § 0830 - Wpływy z usług o 2.000,00 zł,

3) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 4.000,00 zł,

4) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność, § 0750 - - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o 5.200,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu z zakresu zadań własnych o kwotę 511.708,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące o 500.138,00 zł, z tego:

a) dział 750 - Administracja publiczna o 41.000,00 zł, z tego:

- rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 20.000,00 zł, zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 16.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,

- rozdział 75095 - Pozostała działalność o 5.000,00 zł, zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych,

b) dział 801 - Oświata i wychowanie o 162.000,00 zł, z tego:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o 75.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane o 47.000,00 zł (w SP Gostyń o 23.000,00 zł, SP Stuchowo o 8.000,00 zł, SP Świerzno o 16.000,00 zł) oraz związane z realizacją zadań statutowych o 28.000,00 zł (w SP Gostyń o 12.000,00 zł, SP Stuchowo o 10.000,00 zł, SP Świerzno o 6.000,00 zł),

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 28.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w przedszkolach w SP Gostyń o 14.000,00 zł i SP Stuchowo o 14.000,00 zł,

- rozdział 80104 - Przedszkola o 6.000,00 zł, zmniejsza się dotację celową z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, przeznaczone na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do przedszkoli na terenie innych gmin,

- rozdział 80110 - Gimnazja o 33.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane o 28.000,00 zł oraz związane z realizacją zadań statutowych o 5.000,00 zł,

- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o 10.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,

- rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 10.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,

c) dział 852 - Pomoc społeczna o 57.000,00 zł, z tego:

- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze o 7.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,

- rozdział 85206 - Wspieranie rodziny o 9.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,

- rozdział 85295 - Pozostała działalność o 41.000,00 zł, zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność o 203.138,00 zł, zmniejsza się wydatki na projekt realizowany w ramach POKL pn. "Wesołe przedszkole", wydatki ze środków budżetu UE o 172.667,30 zł, ze środków budżetu państwa o 30.470,70 zł,

e) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o 5.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,

f) dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność o 32.000,00 zł, zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych,

2) wydatki majątkowe, dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o 11.570,00 zł, zmniejsza się wydatki na projekt "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno", współfinansowany ze środków budżetu UE w ramach PROW z zakresu wydatków własnych gminy.

§ 4. W wyniku zmian planu dochodów i wydatków budżetu uległy zmniejszeniu łączne kwoty planowanych:

1) dochodów, z kwoty 17.957.374,84 zł, do kwoty 17.445.666,84 zł,

2) wydatków, z kwoty 20.052.924,84 zł, do kwoty 19.541.216,84 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Mądrecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »