| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.[1])) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.[2])) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, o kwotę 800 000,00 zł; w tym: dochody bieżące o kwotę 800 000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, o kwotę 800 000,00 zł; w tym dochody bieżące o kwotę 800 000,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, o kwotę 513 500,00 zł; w tym: wydatki bieżące o kwotę 163 500,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 350 000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, o kwotę 26 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 26 000 zł.

3. Wydatki budżetu Gminy zostały zwiększone o kwotę 487 500,00 zł.

§ 3. Dochody budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą18 316 741,87 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 18 250 441,83 zł.

§ 5. W uchwale nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2015, § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody 737 500,00 zł,

2) rozchody 803 800,04 zł.".

§ 6. Załącznik nr 3 do uchwały nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2015 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres 14 dni.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Dorniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/46/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/46/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/46/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

1. Konieczność podjęcia uchwały.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.

Podstawę gospodarki finansowej stanowi uchwała nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2015 oraz pozostałe zmiany dokonane uchwałami zmieniającymi i zarządzeniami Burmistrza.

3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne, które powstaną po wejściu w życie uchwały.

Uchwała powoduje:

1) zwiększenie i zmniejszenie planowanych dochodów budżetu Gminy o kwotę
800 000,00 zł;

2) zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 487 500,00 zł.

Zmiany w planowanych dochodach związane są z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami w tym zakresie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy ująć w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, w paragrafie 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Powyższa zmiana została ujęta w załączniku nr 1 do uchwały, w którym dochody z tych opłat w wysokości 800 000,00 zł, zaplanowane w budżecie w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, przenosi się do działu wskazanego zmianą rozporządzenia.

Zmiany w planowanych wydatkach obejmują:

a) w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o 10 00,00 zł wydatków majątkowych na przebudowę ul. Spacerowej w Golczewie;

b) zwiększenie środków na gospodarowanie nieruchomościami (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa) na polepszenie warunków drogowych w Golczewie - o kwotę 30 000,00 zł;

c) zabezpieczenie 30 000,00 zł na opracowanie strategii rozwoju Gminy (dział 750 Administracja publiczna);

d) w dziale 801 Oświata i wychowanie - niezbędne zadania modernizacyjne i remontowe w jednostkach oświatowych Gminy w wysokości 150 000,00 zł;

e) zwiększenie planu wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 197 000,00 zł związane jest z:

- rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie 70 000,00 zł;

- modernizacją oświetlenia oraz bieżącym utrzymaniem sieci 110 000,00 zł;

- uzupełnieniem środków na bieżące zadania gospodarki komunalnej 17 000,00 zł;

f) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planowanych wydatków o 60 500,00 zł to:

- dodatkowa dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie w wysokości 50 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł na zakup sprzętu w ramach składanego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych,

- zabezpieczenie kwoty 5 500,00 zł na sporządzenie rejestru zabytków w gminie oraz 5 000,00 zł na udział w realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS);

g) w dziale 926 Kultura fizyczna kwota 20 000,00 zł to środki na prace związane z budową szatni przy boisku w Wysokiej Kamieńskiej.

4. Źródła finansowania, jeżeli podjęcie uchwały pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy.

Źródłem finansowania dokonanych zmian jest nadwyżka środków finansowych na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r.

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania.

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »