| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/40/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381, z 2014r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465) w związku z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, z 2013r. poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz.1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289, poz. 35, z 2014r. poz. 183, poz. 567, poz.915, poz. 1215, poz. 1328, z 2015r. poz. 1171, poz. 1644) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków lokalnych od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Pyrzyce w zakresie:

1) podatku rolnego podatku leśnego podatku od nieruchomości.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso od kwoty zebranego podatku przez inkasenta:

1) podatek rolny 5% podatek leśny 5% podatek od nieruchomości 5%.

§ 3. Inkasentami podatku rolnego, leśnego od nieruchomości na terenie Gminy Pyrzyce ustanawia się sołtysów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Inkasent jest uprawniony i zobowiązany do poboru od podatnika podatku na terenie swojego sołectwa i wpłacenia organowi podatkowemu w ciągu trzech dni roboczych od daty ustawowych terminów płatności.

§ 5. Inkasent ponosi materialną odpowiedzialność za terminowe rozliczenie zainkasowanej należności oraz za druki ścisłego zarachowania pobierane w kasie tutejszego urzędu.

§ 6. 1. Podstawę ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków wymienionych w § 1 stanowić będzie iloczyn wynikający z wysokości zainkasowanej kwoty i wysokości stawki prowizji dla danego podatku określonego w § 2.

2. Wypłata ustalonego wynagrodzenia na zasadzie § 6 pkt 1 powinna nastąpić w terminie 14 dni od daty ostatniego dnia miesiąca, za który wypłata jest należna.

§ 7. 1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują czynności inkasenta osobiście.

2. Umocowanie inkasenta wygasa automatycznie z chwilą utraty funkcji sołtysa.

§ 8. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LIV/503/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Chyt


Załącznik do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »