reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX.97.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr V/034/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/034/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, w części dotyczącej § 5 w zakresie wyrażenia "terminowo".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr V/034/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, została przekazana Izbie w dniu 31 marca br.

Kolegium Izby zbadało wstępnie uchwałę w dniu 8 kwietnia 2015 r. i stwierdziło, że narusza ona art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) stanowiący, iż rada gminy może ustalać wy-nagrodzenie dla płatników lub inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody budżetu gminy. Cytowany przepis prawa uprawnia organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wyłącznie do ustalenia wynagrodzenia dla wymienionych w nim podmiotów, nie upoważnia do ustalania warunków wypłaty tego wynagrodzenia; Rada Miejska w § 5 wymienionej uchwały uzależniła przyznanie inkasentom wynagrodzenia od terminowości przekazania pobranych podatków do Urzędu Gminy.

W związku z powyższym, Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie stwier-dzenia nieważności uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie pismem z dnia 9 kwietnia br. (znak: K.0010.130.AS.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 22 kwietnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Nowe Warpno.

W piśmie z dnia 10 kwietnia 2015 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie wyjaśnił, iż na podstawie analizy przepisu art. 28 Ordynacji podatkowej rada gminy może uzależnić wynagrodzenie od wymogu terminowego wpłacenia zainkasowanych kwot. W przedmiotowym piśmie Przewodniczący przytoczył orzecznic-two oraz przykłady z literatury prawniczej z których wynika, że rada gminy może określić wynagrodzenie, uzależnione od wysokości pobranych świadczeń, bez względu na to, w jakim terminie zostały przekazane na rachunek budżetu gminy. Może też, ale wymaga to umieszczenia stosownego zapisu w uchwale, uzależnić je od kwot terminowo przekazanych podatków.

Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu przedmiotowej uchwały stwierdziło, iż została ona podjęta z naruszeniem przepisów prawnych w części dotyczącej zapisów § 5 zakresie wyrażenia "terminowo".

Postanowienia § 5 badanej uchwały w istotny sposób naruszają przepisy art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z tym przepisem rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenie dla płatników lub inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody, odpowiednio, budżetu gminy, powiatu lub województwa. Natomiast Rada Miejska w Nowym Warpnie, poza ustaleniem wynagrodzenia dla inkasentów w § 5 badanej uchwały uzależniła przyznanie inkasentom wynagrodzenia od terminowości przekazania pobranych podatków do Urzędu Gminy.

W świetle powyższego zapisy § 5 uchwały pozostają w sprzeczności z regulacjami prawa materialnego i stanowią istotne naruszenie prawa skutkujące, w myśl art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzeniem nieważności uchwały w części w zakresie wyrażenia "terminowo".

Uwzględniając powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie postanowiło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama