reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/061/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ze zm.) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 16.193,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody na zadania własne 14.141,74 zł,

b) dochody na zadania zlecone 2.051,74 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 116.193,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) wydatki na zadania własne 114.141,74 zł,

b) wydatki na zadania zlecone 2.051,74 zł.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: 12.786.904,10 zł, z tego:

a) dochody własne: 12.215.877,96 zł,

b) dochody na zadania zlecone: 571.026,14 zł.

2. Wydatki ogółem: 16.692.184,10 zł, z tego:

a) wydatki własne: 16.121.157,96 zł,

b) wydatki na zadania zlecone: 571.026,14 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie


Grzegorz Grochecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/061/2015
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Rodzaj: Dochody na zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

88 811,00

14 141,74

102 952,74

80195

Pozostała działalność

7 875,00

14 141,74

22 016,74

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

14 141,74

14 141,74

Razem:

12 201 736,22

14 141,74

12 215 877,96

Rodzaj: Dochody na zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

16 121,00

1 774,00

17 895,00

75011

Urzędy wojewódzkie

16 121,00

1 774,00

17 895,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

16 121,00

1 774,00

17 895,00

852

Pomoc społeczna

488 332,56

277,74

488 610,30

85215

Dodatki mieszkaniowe

628,56

77,74

706,30

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

628,56

77,74

706,30

85295

Pozostała działalność

104,00

200,00

304,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

104,00

200,00

304,00

Razem:

568 974,40

2 051,74

571 026,14


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/061/2015
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Rodzaj: Wydatki na zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

703 000,00

- 20 000,00

683 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

518 000,00

- 20 000,00

498 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

45 000,00

- 20 000,00

25 000,00

710

Działalność usługowa

44 000,00

10 000,00

54 000,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

24 500,00

5 000,00

29 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

24 500,00

5 000,00

29 500,00

71035

Cmentarze

19 500,00

5 000,00

24 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

16 500,00

5 000,00

21 500,00

750

Administracja publiczna

2 685 300,00

18 990,80

2 704 290,80

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 369 226,78

- 1 009,20

2 368 217,58

4120

Składki na Fundusz Pracy

22 000,00

- 1 009,20

20 990,80

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

191 182,32

20 000,00

211 182,32

4300

Zakup usług pozostałych

111 218,97

20 000,00

131 218,97

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

148 100,00

5 000,00

153 100,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

126 653,03

5 000,00

131 653,03

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

9 200,00

5 000,00

14 200,00

758

Różne rozliczenia

5 630 968,00

0,00

5 630 968,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

80 000,00

- 20 000,00

60 000,00

4810

Rezerwy

20 000,00

- 20 000,00

0,00

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

5 544 653,00

20 000,00

5 564 653,00

4580

Pozostałe odsetki

53 685,00

20 000,00

73 685,00

801

Oświata i wychowanie

2 495 492,00

14 830,94

2 510 322,94

80195

Pozostała działalność

155 000,00

14 830,94

169 830,94

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

57,20

57,20

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

632,00

632,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

14 141,74

14 141,74

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

56 588,94

320,00

56 908,94

85395

Pozostała działalność

56 588,94

320,00

56 908,94

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

37 500,00

320,00

37 820,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 133 400,00

85 000,00

2 218 400,00

90002

Gospodarka odpadami

354 500,00

15 000,00

369 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

350 000,00

15 000,00

365 000,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

632 313,92

70 000,00

702 313,92

4300

Zakup usług pozostałych

267 100,00

16 000,00

283 100,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

112 313,92

54 000,00

166 313,92

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

425 000,00

0,00

425 000,00

92116

Biblioteki

72 940,00

0,00

72 940,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

900,00

- 500,00

400,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00

500,00

2 500,00

Razem:

16 007 016,22

114 141,74

16 121 157,96

Rodzaj: Wydatki na zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

16 121,00

1 774,00

17 895,00

75011

Urzędy wojewódzkie

16 121,00

1 774,00

17 895,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 455,59

1 774,00

17 229,59

801

Oświata i wychowanie

8 029,56

0,00

8 029,56

80101

Szkoły podstawowe

4 479,66

0,00

4 479,66

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

43,60

0,75

44,35

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 436,06

- 0,75

4 435,31

852

Pomoc społeczna

488 332,56

277,74

488 610,30

85215

Dodatki mieszkaniowe

628,56

77,74

706,30

3110

Świadczenia społeczne

618,10

77,74

695,84

85295

Pozostała działalność

104,00

200,00

304,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

104,00

200,00

304,00

Razem:

568 974,40

2 051,74

571 026,14

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama