reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII.343.K.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VII/SXIV/78/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, ze zm.), uchwala się, co następuje.

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/SXIV/78/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok, w części załącznika Nr 1 "Zestawienie zmian w budżecie miasta Wałcz na 2015 r." oraz konsekwentnie w części załącznika Nr 3 "Wydatki inwestycyjne w 2015 r.", tj. ujęcia nowych wydatków inwestycyjnych finansowanych z nadwyżki budżetowej w dziale 600, rozdziale 60016 i § 6050 na kwotę 313 300,00 zł, z powodu istotnego naruszenia przepisu art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 2. Budżet Miasta Wałcz na 2015 r. w części dotkniętej nieważnością ustala się w sposób następujący:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 313 300,00 zł plan w dziale 600, rozdziale 60016 i § 6050;

- zwiększa się o kwotę 313 300,00 zł prognozowaną nadwyżkę budżetową w 2015 r. przeznaczoną na wcześniejszą spłatę kredytów lub zwiększenie wyniku finansowego budżetu br.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Miasta Wałcz działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 211 ustawy o finansach publicznych, w dniu 27 października 2015 r. podjęła uchwałę Nr VII/SXIV/78/15 w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok. Uchwała wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 4 listopada 2015 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie badając przedmiotową uchwałę w dniu 4 listopada 2015 r., nie stwierdziło naruszenia prawa.

W dniu 23 listopada 2015 r. na powyższą uchwałę do Izby wpłynęła skarga, Burmistrz Miasta Wałcz, w której podała, iż zmniejszenie w planie wydatków dokonane na sesji Rady Miasta Wałcz w dniu 27 października 2015 r., w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola i § 2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, na kwotę 313 300,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem o tą wartość planowanych wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne i § 6050 Wydatki na finansowanie inwestycji, zostało wprowadzone na wniosek grupy radnych. Na tak proponowane zmiany Burmistrz zaś nie wyraziła zgody przywołując stosowne orzecznictwo administracyjne i wskazując, że organ stanowiący dokonując zmian, które nie były objęte inicjatywą uchwałodawczą organu wykonawczego, naruszył swoje kompetencje.

Kolegium Izby ponownie w dniu 2 grudnia 2015 r. zbadało uchwałę Rady Miasta Wałcz, o której mowa w sentencji. Wątpliwości wzbudziła zmiana przeznaczenia środków pochodzących z nadwyżki budżetowej: z proponowanej w przedłożonym projekcie uchwały przez organ wykonawczy dot. zwiększenia o kwotę 569 498,00 zł w 2015 r. dotacji dla przedszkoli niepublicznych na kwotę 256 198,00 zł (dział 801, rozdział 80104 i § 2540). Pozostałą różnicę w wysokości 313 300,00 zł Rada postanowiła przeznaczyć na zwiększenie wydatków majątkowych inwestycji drogowych. Wskazać przy tym należy, że wątpliwości budził fakt wprowadzenia przez organ stanowiący do przedmiotowej uchwały zmian wykraczających poza zakres przekazanej przez organ wykonawczy do rozpatrzenia i uchwalenia materii.

Ze względu na wątpliwość co do zgodności z prawem wymienionej wyżej uchwały, wobec niezachowania przy jej podjęciu procedury przewidzianej art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie podjęło uchwałę Nr XXVII.279.K.2015, w której wskazało nieprawidłowości w uchwale Nr VII/SXIV/78/15 Rady Miasta Wałcz. Jednocześnie Kolegium Izby wskazało, że naruszenie prawa należy usunąć uchwałą Rady Miasta w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2015 r., pod rygorem unieważnienia przedmiotowej uchwały przez Kolegium.

W posiedzeniu Kolegium Izby, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2015 r. uczestniczyli przedstawiciele Miasta Wałcz i udzielili dodatkowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Skarbnik Miasta Wałcz - Rafał Fischer - podtrzymał dotychczasowe, pisemne wyjaśnienia i negatywną opinię w zakresie przeprowadzonych zmian w budżecie przez Radę Miasta, odmiennych od projektu uchwały przedstawionego przez Burmistrz. Zauważył także brak realnych możliwości zrealizowania inwestycji drogowych w bieżącym roku.

Radny Rady Miasta - Maciej Goszczyński - podtrzymał ustalenia Rady w kwestionowanej uchwale zmieniającej budżet stwierdzając, że Rada zmniejszając dotacje dla przedszkoli miała na uwadze fakt, iż w ostatnim kwartale 2015 r. tyle środków finansowych nie będzie wykorzystane. Poinformował także, że na kolejnej sesji w listopadzie br. Rada Miasta zabezpieczyła pełne finansowanie wydatków związanych z dotowaniem niepublicznych przedszkoli.

Po ostatecznym zbadaniu uchwały Kolegium Izby stwierdziło, co następuje:

Zgodnie z art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu zmiany uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy. Rada Miasta Wałcz uchwałą Nr VII/SXIV/78/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok, przyjęła podyktowaną przez Burmistrz zmianę uchwały budżetowej, dokonując jednocześnie zmiany wielkości określonych w załączniku Nr 1 "Zestawienie zmian w budżecie miasta Wałcz na 2015 r." poprzez zmniejszenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 313 300,00 zł i przeznaczenie tych środków na wydatki inwestycyjne. Zmiana ta konsekwentnie wpłynęła na wielkości określone w załączniku Nr 3 "Wydatki inwestycyjne w 2015 r."

Kolegium Izby stwierdziło, że brak jest podstaw do przyjęcia, że w przypadku, gdy organ wykonawczy wystąpi z inicjatywą zmian w budżecie w ściśle określonym zakresie, organ stanowiący ma możliwość wprowadzenia zmian także w części budżetu nieobjętej wnioskiem. Propozycja zmian w budżecie już uchwalonym musi pochodzić od organu wykonawczego. Jeżeli organ stanowiący zamierza wprowadzić zmiany w budżecie, mimo braku inicjatywy organu wykonawczego, musi uzyskać jego zgodę.

Podobne stanowisko wyraził NSA stwierdzając, że organ stanowiący podejmując, na podstawie przedłożenia organu wykonawczego, uchwałę o zmianie budżetowej, nie dość, że nie jest uprawniony do wprowadzenia do niego takich zmian, których przyjęcie skutkowałoby zwiększeniem deficytu budżetowego, to również i wprowadzania do niego z własnej inicjatywy takich propozycji poprawek, których przyjęcie wykraczałoby poza zakres przekazanej mu do rozpatrzenia i uchwalenia materii. Innymi słowy, nie jest on uprawniony do wprowadzania przy tej okazji, z własnej inicjatywy, zmian nieobjętych projektem. Projekt uchwały dotyczący konkretnych kwestii wyznacza w ten sposób organowi stanowiącemu ramy, w których może on nadać podejmowanej uchwale określony kształt[1]).

Z tych powodów Kolegium Izby stwierdziło, że nieuprawnione jest dokonanie przez Radę Miasta zmian w uchwale budżetowej, nie objętych wnioskiem organu wykonawczego, przez zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola i § 2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, na kwotę 313 300,00 zł (projekt uchwały przewidywał plan 569 498,00 zł) z jednoczesnym przeznaczeniem tej kwoty na wydatki majątkowe w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne i § 6050 Wydatki na finansowanie inwestycji (projekt uchwały nie przewidywał zmiany planowanych wydatków w tej pozycji budżetu).

W tym stanie rzeczy Kolegium Izby, działając na podstawie art. 12 ust. 2 i ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, stwierdziło nieważność uchwały Nr VII/SXIV/78/15 Rady Miasta Wałcz w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok, w części wskazanej w § 1 niniejszej uchwały oraz ustaliło w § 2 uchwały budżet w tym zakresie.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski


[1]) Wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 marca 2014 r., sygn.. II GSK 163/13.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama