reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/137/16 Rady Miejskiej w Gościnie

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościno w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794, z 2015r. poz. 266), Rada Miejska w Gościnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gościno w roku 2016 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gościna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Koleśnikow


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/137/16
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 17 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościno w 2016 roku

WPROWADZENIE

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Gościnie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gościno", zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. (tekst jednolity z 2013 r. poz. 856).

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów.

Organizacje pozarządowe, działające na terenie gminy Gościno, sprawują opiekę głównie nad tymi zwierzętami.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1) niekontrolowane rozmnażanie,

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,

3) ucieczki zwierząt,

4) łatwość nabywania zwierząt,

5) panujące mody na dane rasy zwierząt,

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji.

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt to jedna z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt, dlatego też:

Gmina Gościno planuje współfinansowanie akcji czipowania psów i kotów. Dane
o zaczipowanych zwierzętach winny być wprowadzane do rejestru, co pozwoli na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt.

Sterylizacja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz akcji dofinansowywania tych zabiegów, zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji.

Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu miejskiego, a ich obecność w pewnym stopniu zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, Gmina Gościno planuje w części sfinansować zabiegi sterylizacji oraz leczenia tych zwierząt. Ponadto wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów wolno żyjących.

Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Gościno.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Gościnie, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Gościna wykonuje zadania;

2) Inspektor Ochrony Środowiska, należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Gościnie;

3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy
ul. 6 Dywizji piechoty 60 w Kołobrzegu, z którym gmina zawarła umowę;

4) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Gościnie, która jest jednostką organizacyjną Gminy Gościno;

5) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

6) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gościno w 2016 roku;

7) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w stanie dzikim w otoczeniu człowieka);

8) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Gościna, za pośrednictwem Inspektora Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gościnie.

2. Realizatorami Programu są:

1)

na poziomie Gminy Gościno - Burmistrz Gościna, za pośrednictwem Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miejskiego w Gościnie;

2) Straż Miejska w Gościnie;

3)

organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Urzędem Miejskim w Gościnie i innymi organizacjami;

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościno oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1)elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów;

2)ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

3)zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Gościno;

4)sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

5)poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6)odławianie bezdomnych zwierząt;

7)edukacja mieszkańców Gminy Gościno w zakresie opieki nad zwierzętami,

8) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Rozdział 3 ELEKTRONICZNE ZNAKOWANIE (CZIPOWANIE) ZWIERZĄT

§ 4. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów realizują:

1) Schronisko poprzez:

a) czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do Schroniska,

b) bieżące wprowadzanie danych o zaczipowanych zwierzętach do bazy danych;

2) Lekarz Weterynarii, z którym gmina zawarła umowę na wykonywanie czynności znakowania zwierząt;

3) Inspektor Ochrony Środowiska koordynuje i nadzoruje:

a) prowadzenie akcji celem bezpłatnego czipowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Gościno oraz bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Gościno, będących pod opieką organizacji pozarządowych,

b) nadzór nad wprowadzaniem danych do bazy danych przez zakład wykonujący czipowanie,

c) prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o elektronicznym znakowaniu psów i kotów.

§ 5. Gmina Gościno pokrywa koszty elektronicznego znakowania zwierząt, w szczególności psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Gościno, na poniższych zasadach:

1) zawiera umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie usług elektronicznego znakowania psów i kotów (czipowania);

2) właściciel zwierzęcia, w celu wykonania usługi czipowania, zgłasza się do zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w § 5 pkt 1 Programu, wypełnia formularz pn. "Wniosek właściciela psa/kota o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota na koszt Gminy Gościno", a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu. W przypadku psów wymagane jest dodatkowo okazanie aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie;

3) Gmina dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz formularz wskazany w § 5 pkt 2 Programu.

Rozdział 4 OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 6. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:

1) Schronisko - poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia;

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Gościno;

3) Inspektor Ochrony Środowiska poprzez wydawanie opiekunom kotów wolno żyjących skierowań na zabiegi sterylizacji w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Gmina podpisała umowę, tj. Gabinet Weterynaryjny Marta Karcz w Kołobrzegu, ul. Bogusława X 10;

4) Inspektor Ochrony Środowiska poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji, na poniższych zasadach:

a) zapewnia właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Gościno, dofinansowanie w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic i samców, w ilości maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie. Ograniczenie nie obejmuje zwierząt, o których mowa w § 12 pkt 3 Programu, (usypianie ślepych miotów)

b) przygotowuje Burmistrzowi Gościna umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji, usypiania ślepych miotów oraz leczenia bądź usypiania zwierząt bezdomnych, które uległy kolizji drogowej.

c) Wskazówki dla właścicieli zwierząt poddawanych sterylizacji oraz elektronicznemu znakowaniu zwierząt:

- właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji psa/kota, zgłasza się do zakładu leczniczego dla zwierząt, o którym mowa w pkt. 3, wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza spełnienie warunków dofinansowania, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu. Dofinansowanie kosztów sterylizacji psów przysługuje osobom, które oznakowały elektronicznie psa oraz poddały go szczepieniu przeciwko wściekliźnie,

- właściciel zwierzęcia pokrywa 50% kosztów zabiegu według ceny usługi ustalonej w umowie, o której mowa w § 6 pkt 3 Programu,

- Gmina dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz oświadczenie wskazane w § 6 pkt 4 lit. c Programu.

Rozdział 5.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 7. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gościno realizują:

1)

Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez Straż Miejską, Policję na warunkach zawartej umowy z Gminą Gościno.

2)

Inspektora Ochrony Środowiska poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich - adres ul. Spółdzielcza 4, 78-120 Gościno właściciel gospodarstwa Michał Szczegielniak.

3)

Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 8. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

-

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani zostaną w Referacie Gospodarki Komunalnej.

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, przy udziale organizacji pozarządowych lub/i Ochotniczej Straży Pożarnej;

- Inspektor Ochrony środowiska - wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.

§ 9. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1)

Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2)

Inspektor Ochrony Środowiska, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Straż Miejska w Gościnie, poprzez promocję adopcji zwierząt w tym ze Schroniska.

3)

Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 10. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gościno realizują:

1)

Straż Miejska, która bezdomne zwierzęta domowe przewozi do Schroniska,
a w przypadku zwierząt rannych również do zakładów leczniczych, z którymi umowy podpisała Gmina Gościno. Bezdomne zwierzęta gospodarskie doprowadzane lub przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 7 ust. 2 i w § 13 Programu;

2)

Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do

Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownictwem Schroniska.

§ 11. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

1) Gmina poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy;

2) Schronisko poprzez zapewnienie całodobowej opieki medycznej przez lekarza weterynarii w Schronisku;

§ 12. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:

1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2) Gmina poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt, i finansowanie usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów, których właściciele są zameldowani i zamieszkują na terenie Gminy Gościno, na poniższych zasadach:

a) zawiera umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów,

b) właściciel, w celu wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu składa oświadczenie, że podda sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji oraz elektronicznemu oznakowaniu (czipowaniu) zwierzęcia, jeśli takiego nie posiada, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu, W przypadku nie wypełnienia złożonego oświadczenia właściciel zostanie obciążony kosztami wykonanego zabiegu.

c) Gmina dokonuje zapłaty kosztów zabiegu bezpośrednio na konto zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz oświadczenie wskazane w § 12 pkt 2lit. b Programu.

§ 13. W celu zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne w miejscowości Gościno, przy ul. Spółdzielczej 4 właściciel Michał Szczegielniak.

Rozdział 6.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 14. Gmina Gościno w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji oraz czipowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 7.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 15. Zabezpiecza się w budżecie Gminy Gościno na 2016 r. środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu, w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 16. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie zadań publicznych wraz
z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 t.j.)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/16
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 17 marca 2016 r.

Gościno, dnia …………….

Urząd Miejski

ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58

78-120 Gościno

DEKLARACJA
OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT

Imię i nazwisko opiekuna społecznego zwierząt

Adres zamieszkania

numer telefonu

Gatunek zwierząt objętych opieką

oraz ich liczba i płeć

Miejsce przebywania zwierząt

Forma udzielanej zwierzętom opieki

Dodatkowe informacje ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………..………………………..

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościno zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 2135 t.j. ze zm.)

…………………………………………………………………………

Miejscowość, datapodpis opiekuna społecznego zwierząt


Uzasadnienie

Niniejszym przedstawiam projekt uchwały w sprawie "programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościno w 2016 roku", który ma na celu wykonanie przepisów art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dn. 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zmianami) rada gminy corocznie, do 31 marca, w drodze uchwały, określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym zwierzętom gospodarskim odebranym czasowo ich właścicielowi na podstawie decyzji Burmistrza Gościna;

8) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt;

9) zwrot zwierząt umieszczonych w schronisku ich właścicielom w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia do schroniska po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia;

10) zapewnienie elektronicznego znakowania bezdomnych psów przekazanych do schroniska, a także w ramach prowadzonej przez gminę akcji bezpłatnego czipowania psów, których właściciele są zameldowani na terenie Gminy Gościno;

11) wskazanie wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań oraz sposobu ich wydatkowania.

Na podstawie art. 11a lit. a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, projekt opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt przekazuje się do zaopiniowania: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kołobrzegu, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na terenie gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy Gościno.

W związku z powyższym projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościno w 2016 r. został przekazany celem zaopiniowania do:

1. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kołobrzegu, ul. Szarych Szeregów 1, 78-100 Kołobrzeg,

2. Koła Łowieckiego Ryś - ul. Wodna 2, 78-100 Kołobrzeg.

3. Koła Łowieckiego Darz-bór - Trzynik 35, 78-123 Siemyśl.

4. Koła Łowieckiego Świt - ul. Stojkowo 20, 78-113 Dygowo.

5. Koła Łowieckiego Pantera - ul. Giełdowa 9/4, 78-100 Kołobrzeg

6. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - ul. Gen. Andersa 24, 75-012 Koszalin.

7. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - ul. Słowińców 4, 78-100 Kołobrzeg.

Zgodnie z art. 11 lit. a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 199/ r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) opinia o projekcie programu powinna zostać wydana w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

W ustawowym terminie do Urzędu Miejskiego w Gościnie wpłynęły 3 opinie, w tym: z Inspekcji Weterynaryjnej z Kołobrzegu; z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Koszalina i z Koła Łowieckiego "RYŚ".

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama