reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/111/16 Rady Gminy Stargard

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Stargard funduje stypendia sportowe zwane dalej stypendiami przyznawane za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym dla osób fizycznych (zawodników) w sekcjach zarejestrowanych w polskich związkach sportowych, czynnie uczestniczących we współzawodnictwie sportowym.

2. Zasady, tryb przyznawania, wstrzymywania, cofania stypendiów sportowych oraz ich wysokość określa niniejsza uchwała.

§ 2. 1. Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym zwanym dalej "zawodnikami", które nie ukończyły 24 roku życia, stale zamieszkałym na terenie Gminy Stargard.

2. Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym
w danej dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który:

a) zajął co najmniej 4 miejsce w mistrzostwach Polski albo

b) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, albo

c) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, albo

d) zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych mistrzostwach sportowych, w których brali udział zawodnicy z co najmniej 2 krajów.

3. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1 i 2 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

4. Warunki określone w ust. 1-3 stosuje się również odpowiednio do zawodników biorących udział
w dyscyplinach drużynowych.

5. Stypendia mogą być przyznawane osobom niepełnosprawnym, które uczestniczą
we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez członków Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

§ 3. 1. Stypendium przyznawane jest zawodnikowi na pisemny wniosek:

1) macierzystego klubu sportowego zawodnika,

2) kierownika Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard,

3) pełnoletniego zawodnika,

4) rodzica, opiekuna prawnego, jeżeli zawodnik jest niepełnoletni.

2. We wniosku zawiera się informacje o dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika.
Do wniosku dołącza się plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, w przypadku składania wniosku przez zawodnika, jego rodzica, opiekuna prawnego lub kierownika Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard, muszą być potwierdzone przez klub sportowy, którego zawodnik jest członkiem.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Stypendia przyznaje Wójt w drodze decyzji administracyjnej.

2. Wójt przed wydaniem decyzji o przyznaniu stypendium i jego wysokości zapoznaje się
z opinią Komisji.

3. W celu zaopiniowania i oceny merytorycznej wniosków powołuje się Komisję Stypendialną zwaną dalej "Komisją" w skład, której wchodzą:

a) pracownik Urzędu Gminy Stargard zajmujący się sprawami kultury fizycznej będący jednocześnie jej przewodniczącym,

b) pracownik Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard,

c) przewodniczący Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty Rady Gminy lub wyznaczony przez niego inny członek Komisji.

4. Komisja, o której mowa w ust. 2 jest organem opiniodawczo-doradczym Wójta Gminy Stargard.

5. Komisja za swe prace nie pobiera wynagrodzenia.

§ 5. 1. Stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy lub na okresy krótsze. W przypadkach szczególnych, uzasadnionych rodzajem dyscypliny, trybem przygotowań oraz planem startów stypendium może być przyznane na dłuższy okres, nie więcej niż 18 miesięcy.

2. Stypendium wynosi od 150,00 zł do 250,00 zł brutto miesięcznie, a jego wysokość ustalona
w decyzji uzależniona jest od ilości środków finansowych, wydzielonych na ten cel w budżecie gminy.

3. Stypendium wypłacane jest w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w miesięcznych ratach
w kasie Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5 lub przekazywane przelewem na wskazany przez stypendystę indywidualny rachunek bankowy (w przypadku stypendysty niepełnoletniego na wskazany rachunek bankowy rodzica/ opiekuna prawnego).

4. Jedna osoba może otrzymać z Gminy tylko jedno stypendium na dany rok.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego w pierwszym roku obowiązywania niniejszej uchwały należy składać do 31 maja 2016 r., natomiast wnioski o przyznanie stypendium w kolejnych latach kalendarzowych do 30 września roku poprzedzającego okres stypendialny.

2. Komisja Stypendialna rozpatruje wszystkie wnioski w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia
i niezwłocznie przedkłada je Wójtowi Gminy Stargard wraz z opiniami o zgłoszonych wnioskach
i propozycjami przyznania stypendium konkretnym osobom. Komisja określa proponowaną wysokość stypendium i okres wypłacania. Opinie i propozycje Komisji nie są dla Wójta wiążące.

3. Wójt Gminy Stargard określając wysokość stypendium bierze pod uwagę osiągnięcia sportowe zawodnika, koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu oraz stan środków w budżecie Gminy.

4. Wójt Gminy Stargard wydaje decyzję przyznającą stypendium w pierwszym roku obowiązywania niniejszej uchwały najpóźniej do 15 czerwca 2016 r., natomiast w kolejnych latach do 15 stycznia.
W uzasadnionych przypadkach Wójt może wydać decyzję przyznającą
stypendium w innych terminach.

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie stypendium wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia wezwania do ich usunięcia.

6. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w ust. 5,

3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.

§ 7. 1. Do złożenia wniosku o cofnięcie stypendium uprawnione są podmioty wymienione
w § 3 ust.1.

2. Podmioty zgłaszające kandydatów do stypendiów oraz stypendyści zobowiązani są do informowania
o wszelkich okolicznościach mających znaczenie przy przyznawaniu oraz cofaniu lub wstrzymywaniu stypendiów, a w szczególności o zmianach dotyczących spełniania kryteriów przyznawania stypendiów ujętych w §2.

3. Nienależnie pobrane stypendium podlega zwrotowi.

§ 8. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem plan startów i przygotowań. Jest także zobowiązany do godnego reprezentowania klubu i Gminy.

§ 9. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach:

1) zawodnik jest czasowo niezdolny do startów lub treningów, za wyjątkiem kontuzji nabytej podczas treningów i zawodów sportowych,

2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego,

3) zawodnik z nieuzasadnionych powodów czasowo zaprzestał startów i treningów.

2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny wymienionej w ust. 1.

3. Wypłatę stypendium wznawia się po potwierdzonym przez klub zawodnika ustaniu przyczyny, od najbliższego terminu płatności, bez wypłaty wstrzymanego stypendium.

§ 10. Stypendium cofa się w następujących przypadkach:

1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów,

2) zawodnik z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów i treningów,

3) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika, zawodnik przestał być członkiem klubu sportowego,

4) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Gminy lub klubu sportowego.

§ 11. Stypendium wstrzymuje, wznawia i cofa Wójt Gminy Stargard w drodze decyzji, po uzyskaniu opinii Komisji Stypendialnej .

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Kosmal


Załącznik do Uchwały Nr XVI/111/16
Rady Gminy Stargard
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama