reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OSZ-4210-13(10)/2016/502/XIII/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 27 czerwca 2016 r.

zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o. o. z siedzibą w Darłowie

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz 1059 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o. o.
z siedzibą w Darłowie
zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem"

zawartego w piśmie z dnia 19 kwietnia 2016 r. (pismo znak: 193/2016), które wpłynęło do Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie w dniu 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2016 r., nr OSZ-4210-34(8)/2016/502/XIII/BO,

postanawiam:

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany w dalszej części decyzji "Prezesem URE") decyzją z dnia dnia 21 stycznia 2016 r., nr OSZ-4210-34(8)/2016/502/XIII/BO, zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła.

W związku z wynegocjowanymi cenami gazu Przedsiębiorstwo energetyczne przedłożyło wniosek o korektę XIII taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2016 r., nr OSZ-4210-34(8)/2016/502/XIII/BO, z uwzględnieniem zmniejszonej ceny gazu ziemnego.

Pismami z dnia 28 kwietnia oraz 24 maja 2016 r. Przedsiębiorstwo energetyczne zostało wezwane do złożenia korekt i wyjaśnień. Odpowiedzi wpłynęły 20 maja i 15 czerwca 2016 r.

Przedsiębiorstwo energetyczne w dniu 22 czerwca 2016 r. zostało poinformowane o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. Pismem z dnia 23 czerwca 2016 r. (data wpływu do Urzędu 23 czerwca 2016 r.) Przedsiębiorstwo energetyczne poinformowało Prezesa URE, że rezygnuje z przysługującego mu prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym.

Zmiana cen i stawek opłat za dostarczanie ciepła, poprzez ich obniżenie, uzasadniona jest niższymi kosztami pozyskania gazu, w stosunku do kosztów ich pozyskania uwzględnionych w kosztach stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w obecnie obowiązującej XIII taryfie dla ciepła. Spadek kosztów zakupu paliwa zużywanego do produkcji ciepła stanowi nieprzewidzianą i istotną zmianę warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, o której mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), która umożliwia zmianę taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne, po dokonaniu stosownej analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczegółowe nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W powyższej sprawie uznaję, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanawiam zatem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres: Północno - Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Szczecinie


Anna Bródka

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art 4 ustawy o opłacie skarbowej, w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt. 53). Starszy specjalista Bartosz Ott.

Otrzymuje: :

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 15, 76-150 Darłowo

2. Wojewoda Zachodniopomorski

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

3. a/a.


Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-13(10)/2016/502/XIII/BO
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrick Wilhelmsen

Adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym i prawie karnym gospodarczym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama