reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Przelewice

z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/2009 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 30 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 2, art. 54 ust. 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.191, poz.1198 z 2015 r. poz. 357, poz. 1268 i poz. 1418) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/172/2009 Rady Gminy Przelewice z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice wprowadza się następujące zmiany:

1) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Kwota odpisu na dodatek motywacyjny na jeden etat nauczyciela stanowi 0,75 % stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela ujętej w tabeli zaszeregowania stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z 2015 r. poz. 868)."

2) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół tworzy się w wysokości 2,5 % odpisu z wynagrodzenia zasadniczego."

3) § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok szkolny."

4) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości miesięcznie:

Szkoła licząca do 100 uczniów

(widełki od do w zł)*

Szkoła licząca 101 uczniów
i powyżej (widełki od do w zł)*

Dyrektor szkoły do 8 oddziałów

500-700

600-800

Dyrektor szkoły od 9 oddziałów

600-800

700-900

Wicedyrektor szkoły od 9 oddziałów

-

400-600

Wychowawca klasy:*

stawka w zł

do 12 uczniów

130

od 13 do 19 uczniów

190

20 uczniów i powyżej

240

Opiekun stażu

150

* według stanu na 10 września każdego roku szkolnego"

5) skreśla się § 14 ust. 2.

6) skreśla się § 19.

7) w § 23 skreśla się ust. 3.

8) § 25 otrzymuje brzmienie:

Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

2. Dodatek jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi miesięcznie:

a) 10 zł - dla jednej osoby,

b) 15 zł - dla dwóch osób,

c) 20 zł - dla trzech osób,

d) 25 zł - dla czterech i więcej osób.

3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci:

a) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

b) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka, niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie

dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

7. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub wspólny wniosek nauczycieli
będących małżonkami, z uwzględnieniem ust. 2.

8. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi - Wójt Gminy.

9. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej, niż do końca okresu, na który zawarta była umowa,

d) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

10. O zaistniałych zmianach nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pracodawcę.

11. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Smyka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama