reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/215/2010 Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 23 kwietnia 2010r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm./ Rada Miejska Zagórowa, uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. Ustala się zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Zagórów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Romualda Matusiak Załącznik do chwały nr XXXI/215/2010 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 23.IV.2010 r. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków § 1.1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zwanego dalej "wnioskodawcą", wniosku w tej sprawie do Burmistrza Gminy Zagórów. 2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym dotacja ma być udzielona. 3. Wnioski zostaną rozpatrzone do 30 dni o0d dnia przyjęcia przez Radę Miejską uchwały budżetowej. § 2.1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 1/ imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą, 2/ wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia, 3/ wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku, 4/ określenie prac, na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania, 5/ określenie wysokości kosztów całego zadania, 6/ określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca, 7/ informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, 8/ informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji. 2. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się: 1/ decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków, 2/ pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji, 3/ pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia. § 3. Dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162, poz.1568 ze zm./ § 4.1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa. 2. Dotacje przyznaje Rada Miejska Zagórowa na wniosek Burmistrza Gminy. 3. W uchwale Rady o przyznaniu dotacji określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji. 4. Wysokość dotacji jest ustalana odrębnie dla każdego wniosku. § 5.1. Dotacja będzie przekazywana na podstawie warunków określonych w umowie zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Burmistrzem. 2. Umowa udzielenia dotacji zawiera w szczególności: 1/ zakres planowanych prac i termin ich realizacji, 2/ wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności, 3/ tryb kontroli wykonania umowy, 4/ sposób rozliczania dotacji i termin sprawozdania y wykorzystania dotacji. 3. Dotacja nie może być wydatkowana na inny cel niż określony w umowie. § 6.1. Burmistrz Gminy prowadzi wykaz udzielonych dotacji. 2. Wykaz udzielonych dotacji zawiera: 1/ imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przekazano dotację, 2/ wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia, 3/ zakres prac, na które udzielono dotacji, 4/ datę zawarcia umowy, 5/ wysokość przekazanej dotacji. § 7. Burmistrz Gminy informuje o udzielonych dotacjach ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama