reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/174/2010 Rady Gminy w Połajewie

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy w Połajewie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną w szkołach i przedszkolach gminy Połajewo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/42/2007 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Klewenhagen


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/174/2010
Rady Gminy w Połajewie
z dnia 27 maja 2010 r.

Regulamin przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną w szkołach i przedszkolach gminy Połajewo

§ 1. Gospodarowanie środkami na pomoc zdrowotną:

1. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną wynoszą 0,3% rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli.

2. Środkami, o których mowa w pkt 1 zarządzają dyrektorzy szkół.

3. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.

4. Rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem zasiłków na pomoc zdrowotną zajmuje się dyrektor placówki oświatowej.

5. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na kwartał, a w szczególnych przypadkach niezwłocznie.

§ 2. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy zdrowotnej:

1. Ze świadczeń pomocy zdrowotnej mogą korzystać:

1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez gminę Połajewo, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć,

2) byli nauczyciele – emeryci i renciści – danych szkół, którzy przeszli na emeryturę lub rentę ze szkół, dla których gmina Połajewo jest organem prowadzącym.

§ 3. Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej:

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

2. Pomoc zdrowotna przyznana jest w związku z:

1) przewlekłą chorobą nauczyciela,

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego przebywania w domu,

3) leczeniem specjalistycznym (okulistycznym, stomatologicznym, ortopedycznym itp.).

3. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:

1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela (konieczność stosowania specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej opieki choremu itp.),

2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia.

4. Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez nauczyciela wniosku na obowiązującym druku, który stanowi załącznik do regulaminu.

5. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie o chorobie nauczyciela lub dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia.

6. Wniosek o przyznanie nauczycielowi zasiłku pieniężnego składa nauczyciel lub jego opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do czynności w tym zakresie.

7. Świadczenia zdrowotne będą przyznawane w zależności od posiadanych środków. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb, świadczenia zdrowotne będą przyznawane w części lub nie będą przyznawane.

§ 4. Postanowienia końcowe:

1. Obsługę finansową prowadzi Gminny Zakład Oświaty w Połajewie.


Załącznik do regulaminu przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną w szkołach i przedszkolach gminy Połajewo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama