reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/263/10 Rady Gminy Kościelec

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kościelec oraz gminnych jednostek organizacyjnych, oraz wskazania organów do tego upoważnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Kościelec uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kościelec lub jej jednostkom podległym, wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zwanych dalej ,,dłużnikami"

2. Uchwała określa również organy upoważnione do stosowania przepisów uchwały.

§ 2.

Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może zostać z urzędu umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł,

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by było egzekwować należności , a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny

§ 3.

1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, na wniosek dłużnika:

1) mogą być umarzane w całości lub części ,

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

2. Ulgi wymienione w pkt. 1 mogą zostać udzielone jeżeli:

1) wystąpią uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze,

2) wystąpi uzasadniony interes gminy,

3) ściągnięcie należności pieniężnej zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji.

§ 4.

1. Umorzenie należności może dotyczyć:

1) należności głównej lub

2) odsetek od należności głównej lub

3) należności ubocznych (np. kosztów postępowania egzekucyjnego).

2. Zastosowanie umorzenia może także obejmować wszystkie wymienione w ust. 1 należności

§ 5.

1. Porozumienie (umowa) o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w w § 2.

2. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności , w porozumieniu ( umowie) oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie nie dotrzymania tego terminu porozumienie (umowa) traci moc.

3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.

§ 6.

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi, gospodarczymi lub indywidualnym interesem dłużnika, Wójt Gminy Kościelec na wniosek dłużnika może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności pieniężnej lub rozkładać płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można wyrazić zgodę na spłatę należności rozłożonej na raty na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.

3. W przypadku gdy należność nie zostanie odroczenia lub rozłożona na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia zawarcia porozumienia (umowy).

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności pieniężnej , której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości i w terminie ustalonych rat, należność pieniężna pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi.

§ 7.

Umorzenie należności pieniężnej, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie należności pieniężnej na raty następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego, w drodze porozumienia (umowy) lub w formie jednostronnego oświadczenia woli - w formie pisemnej.

§ 8.

Umarzanie, odraczanie terminu płatności lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na ich formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania następuje zgodnie z warunkami dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej określonymi w stosownych przepisach prawa unijnego i krajowego i w trybie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm. ) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

§ 9.

1. Do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym uprawniony jest;

1) Wójt Gminy w stosunku do należności pieniężnych związanych z działalnością Urzędu Gminy lub nie związanych z działalnością żadnej jednostki organizacyjnej Gminy Kościelec.

2) Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Kościelec w stosunku do pozostałych należności pieniężnych związanych z działalnością danej jednostki organizacyjnej, z tym że na umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej, której wartość przekracza kwotę 1.000,00 zł koniecznym jest uzyskanie zgody Wójta Gminy.

2. Organy, o których mowa w ust .1 uprawnione są również do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty odsetek ustawowych ustalonych na dzień zawarcia porozumienia (umowy).

§ 10.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do składania radzie gminy sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych , odroczonych terminów płatności, rozłożonych na raty należności pieniężnych wg. stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelec.

§ 12.

Traci moc Uchwała Nr XL/286/06 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kościelec oraz gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kościelec


Piotr Dura


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/263/10
Rady Gminy Kościelec
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kościelec oraz gminnych jednostek organizacyjnych, oraz wskazania organów do tego upoważnionych .w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zachodzi konieczność określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Kościelec i jej jednostkom podległym w oparciu o obowiązujące przepisy. Przedłożona propozycja różni się w stosunku do wcześniejszych regulacji wprowadzonych przez radę brakiem uzgodnień w zakresie udzielania ulg w stosunku do należności publicznoprawnych. Tryb i sposób udzielania ulg w zakresie tychże należności uregulowany został przepisami ww. ustawy w art. 60-67.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.

RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama