| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/634/2010 Rady Miasta Gniezna

z dnia 3 listopada 2010r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/322/98 Rady Miasta Gniezna z dnia 15.06.98r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Sosnowa II stanowiącego część Osiedla Pławnik w Gnieźnie, w części określonej na załączniku graficznym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę uchwały Nr XXXVIII/322/98 Rady Miasta Gniezna z dnia 15.06.98r.,w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Sosnowa II stanowiącego część Osiedla Pławnik w Gnieźnie, w części określonej na załączniku graficznym, zwaną dalej "planem", po stwierdzeniu jej zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Gniezna uchwalonym w 2000r. Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XV/141/2000 z dnia 11 lutego 2000r. oraz z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna, uchwalonej w 2006r. Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr LIV/588/2007 z dnia 19 października 2006r. i z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna, uchwalonej w 2008r. Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXVII/320/2008 z dnia 28 października 2008r.

2. Plan obejmuje obszar w mieście Gniezno, położony między ulicami: Leśną i Magnoliową.

3. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu.

4. Integralnymi częściami uchwały są:

1)załącznik Nr 1 - rysunek planu, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany "Zmiana uchwały Nr XXXVIII/322/98 Rady Miasta Gniezna z dnia 15.06.98r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Sosnowa II stanowiącego część Osiedla Pławnik w Gnieźnie, w części określonej na załączniku graficznym", stanowiący część graficzną planu, zwany dalej "rysunkiem planu";

2)załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Gniezna o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3)załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Gniezna o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)bezpośrednim posadowieniu budynku - należy przez to rozumieć posadowienie budynku bezpośrednio na istniejącym gruncie bez jego przystosowania do celów fundamentowania;

2)działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącą obszar, na którym może być realizowane zamierzenie inwestycyjne, do którego mają zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;

3)infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią sieci lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)kanale technologicznym - należy przez to rozumieć ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej drogowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)niskoemisyjnych źródłach ciepła - należy przez to rozumieć źródła energii i paliwa, których pozyskanie nie doprowadza do degradacji środowiska naturalnego i których produkty spalania nie powodują przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;

6)nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej drogi;

7)odnawialnych źródłach ciepła - należy przez to rozumieć źródła energii takich jak energia słoneczna, wiatru, ziemi i wody;

8)ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi najwyżej 30%;

9)powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zadaszeń, wiatrołapów;

10)powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć sumę powierzchni pokrytych roślinnością trawiastą, zakrzewionych, zadrzewionych lub urządzonych jako oczka wodne;

11)reklamie wolnostojącej - należy przez to rozumieć budowlę przeznaczoną do informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

12)szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

13)terenie - należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleń planu, oznaczoną numerem i symbolem literowym, dla której obowiązują ustalenia szczegółowe;

14)uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujące przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych.

ROZDZIAŁ II Przepisy szczegółowe

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN ;

2)teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem U/M ;

3)tereny zieleni krajobrazowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZK, 2ZK, 3ZK ;

4)tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KD-L, 1KD-D, 2KD-D, KDp .

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń, które wpływają negatywnie na ład przestrzenny, a w tym:

a) wolnostojących reklam,

b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy,

c) ogrodzeń pełnych z elementów prefabrykowanych;

2)dopuszczenie na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN i U/M lokalizacji reklam na budynkach w sposób nieprzysłaniający istotnych elementów architektonicznych elewacji budynków, np. okien, gzymsów, o powierzchni:

a) 1m2 dla terenów MN,

b) 2m2 dla terenów U/M;

3)dopuszczenie umieszczania szyldów na ogrodzeniu działek od strony terenów komunikacji lub na elewacjach budynków wyłącznie na wysokości kondygnacji parteru, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury jednorodnych w formie dla terenów dróg.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)zakaz bezpośredniego posadowienia budynków zgodnie z § 14;

2)nakaz wykonania badań gruntowych dla terenów zabudowy mieszkaniowej i dróg zgodnie z § 14;

3)nakaz przystosowania podłoża gruntowego do budowy dróg w obrębie obszaru gruntów nasypowych oznaczonego na rysunku planu - linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięgu występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego fundamentowania;

4)zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, w tym zakaz lokalizacji składów i magazynów oraz składów kamieniarskich, z wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego;

5)ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód gruntowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)wszelkie oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji ustaleń planu nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny;

7)dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków, a docelowo odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej;

8)zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

9)odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej deszczowej dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki, zgodnie z przepisami odrębnymi;

10)selektywne gromadzenie odpadów w miejscach ich powstawania i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi;

11)nakaz lokalizacji miejsc przystosowanych do prowadzenia selektywnego gromadzenia odpadów na każdej działce;

12)zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;

13)wskazuje się, że tereny 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN należą do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

14)wskazuje się, że tereny U/MN należą do terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

15)nakaz uzgadniania z właściwym miejscowo Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym projektów technicznych obiektów usługowych w zakresie sanitarno-higienicznym;

16)dla całego obszaru objętego planem obowiązują przepisy odrębne w zakresie szczególnej ochrony wód powierzchniowych - zlewnia chroniona.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się nadzór archeologiczny podczas wykonywania robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem działek, w zakresie ustalonym z właściwym organem ochrony zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)oświetlenie terenu oraz zastosowanie trwałych i estetycznych elementów urządzenia ulic;

2)dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury, z uwzględnieniem § 4 pkt. 4.

§ 8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie jako wolnostojącej;

2)lokalizację na działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego, z dopuszczeniem jednego budynku garażowego albo gospodarczego lub gospodarczo-garażowego;

3)sytuowanie budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

4)maksymalna wysokość budynku garażowego albo gospodarczego lub gospodarczo-garażowego - 5 m;

5)dopuszczenie sytuowania ścian budynku garaży albo budynku gospodarczego lub gospodarczo-garażowego bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką oraz jako budynki wolnostojące, wbudowane i dobudowane do budynku mieszkalnego;

6)maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni działki i nie więcej niż 250 m2;

7)minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60% powierzchni działki;

8)maksymalna wysokość zabudowy - 10,0 m do najwyższego punktu dachu;

9)liczba kondygnacji:

a) w budynku mieszkalnym - 2 nadziemne w tym użytkowe poddasze, dopuszczenie jednej kondygnacji podziemnej jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne,

b) w budynku gospodarczym i garażowym - 2 nadziemne w tym poddasze użytkowe;

10)stosowanie dachów stromych o kątach nachylenia połaci od 30 do 45 stopni;

11)pokrycie dachu stromego - dachówka lub materiał dachówko-podobny;

12)ogrodzenia ażurowe o wysokości nie więcej niż 1,5 m, materiałem i kolorystyką nawiązujące do zabudowy kubaturowej działki, z możliwością obsadzenia pnączami lub żywopłotem;

13)nakaz zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z § 15 pkt 8;

14)dostępność komunikacyjna terenów z przyległych terenów dróg publicznych;

15)dla działek narożnych ustala się lokalizację zjazdów z przyległych terenów dróg publicznych w odległości minimum 10 m. od skrzyżowania;

16)w obrębie terenu 2MN część działki budowlanej o numerze geodezyjnym 5 jest uzupełnieniem działki znajdującej się w części poza granicą obszaru objętego planem.

2. Ustala się następujące zasady podziału:

1)dopuszcza się łączenie działek z zachowaniem parametrów powierzchni zabudowanej i powierzchni biologicznie czynnej, o których mowa w ust. 1 pkt. 6 i 7;

2)dla każdej nowo wydzielanej działki - obowiązek zachowania parametrów powierzchni zabudowanej i powierzchni zieleni, o których mowa w ust. 1 pkt. 6 i 7;

3)minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi 700 m2.

3. Zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą wydzielenia działek pod drogi wewnętrzne, infrastrukturę techniczną, dojazdy i w celu regulacji granic między sąsiadującymi działkami.

§ 9. 1. Na terenie zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem U/M, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)lokalizację zabudowy usługowej w zakresie handlu, gastronomii, administracji, usług zdrowia i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyłącznie wolnostojącej;

2)lokalizację na działce budowlanej jednego budynku usługowo-mieszkalnego, z dopuszczeniem jednego budynku garażowego albo gospodarczego lub gospodarczo-garażowego;

3)nakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej na kondygnacji piętra i poddasza;

4)sytuowanie budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

5)maksymalna wysokość budynku garażowego albo gospodarczego lub gospodarczo-garażowego - 5 m;

6)dopuszczenie sytuowania ścian budynku garaży albo budynku gospodarczego lub gospodarczo-garażowego bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką; oraz jako budynki wolnostojące, wbudowane i dobudowane do budynku usługowego lub mieszkalnego;

7)maksymalna powierzchnia zabudowy - 35% powierzchni działki;

8)minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 55% powierzchni działki;

9)maksymalna wysokość zabudowy - 10,0 m do najwyższego punktu dachu;

10)liczba kondygnacji:

a) w budynku mieszkalnym - 2 nadziemne w tym użytkowe poddasze, dopuszczenie jednej kondygnacji podziemnej jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne,

b) w budynku gospodarczym i garażowym - 2 nadziemne w tym poddasze użytkowe;

11)stosowanie dachów stromych o kątach nachylenia połaci od 30-45 stopni;

12)pokrycie dachu stromego - dachówka lub materiał dachówko-podobny;

13)ogrodzenia ażurowe o wysokości nie więcej niż 1,5 m, materiałem i kolorystyką nawiązujące do zabudowy kubaturowej działki, z możliwością obsadzenia pnączami lub żywopłotem;

14)nakaz zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z § 15 pkt 8;

15)dostępność komunikacyjna terenów z przyległych terenów dróg publicznych;

16)dla działek narożnych ustala się lokalizację zjazdów z przyległych terenów dróg publicznych w odległości minimum 10 m od skrzyżowania.

2. Ustala się minimalną powierzchnię działki 1000 m2.

3. Zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą wydzielenia działek pod drogi wewnętrzne, infrastrukturę techniczną, dojazdy i w celu regulacji granic między sąsiadującymi działkami.

§ 10. Na terenach zieleni krajobrazowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZK, 2ZK,3ZK, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)dopuszcza się lokalizacje obiektów małej architektury, przejść pieszych, przejazdów dla rowerów;

2)dla przejść pieszych i przejazdów dla rowerów obowiązuję zastosowanie nawierzchni umożliwiających infiltrację wód opadowych;

3)wykorzystanie do nowych nasadzeń rodzimych drzew i krzewów.

§ 11. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-L, 1KD-D, 2KD-D, KDp, ustala się:

1)klasyfikację:

a) dla terenów drogi publicznej KD-L, klasy drogi lokalnej,

b) dla terenów dróg publicznych 1KD-D, 2KD-D klasy drogi dojazdowej,

c) dla terenu publicznego ciągu pieszo-jezdnego KDp ;

2)dla terenów: KD-L, 1KD-D, 2KD-D przekrój zgodnie z rysunkiem planu:

a) jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu z dopuszczeniem zwiększenia ilości pasów ruchu w strefach skrzyżowań,

b) dwustronne chodniki, z dopuszczeniem zamiany na ciągi pieszo-rowerowe,

c) dopuszcza się nasadzenia drzew dostosowane do lokalnych warunków siedliskowych, z zachowaniem przepisów odrębnych,

3)dla terenów: KDp dopuszcza się wykonanie jednej płaszczyzny dla ruchu pieszego i kołowego, zgodnie z rysunkiem planu;

4)nakaz przystosowania drogi KD-L do prowadzenia komunikacji autobusowej.

§ 12. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie występowanie na obszarze objętym planem. Obszar zagrożony jest niekontrolowanym osiadaniem gruntów nasypowych w zasięgu gruntów nienośnych - nasypy o miąższości powyżej 1,0 m.

§ 13. W planie nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych; nie określa się także szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 14. Określa się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1)Ustala się zakaz bezpośredniego posadowienia budynków na terenie działek w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięg obszaru występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego posadowienia budynków;

2)Ustala się nakaz posadowienia obiektów w gruncie rodzimym lub w gruncie przystosowanym do posadowienia budynków;

3)Ustala się zasięg występowania gruntów nienośnych - nasypy o miąższości powyżej 1,0 m, oznaczony na rysunku planu linią przerywaną i poziomym szrafem koloru niebieskiego;

4)Zakres obszaru występowania gruntów nienośnych został wyznaczony na podstawie Dokumentacji geologicznej wykonanej dla potrzeb niniejszego planu z roku 2005;

5)Na obszarze gruntów nienośnych warunkiem koniecznym dla zrealizowania zabudowy, infrastruktury technicznej i dróg jest wykonanie wyprzedzająco przystosowania gruntów;

6)Dla obszaru gruntów nienośnych ustala się obowiązek wykonania każdorazowo badań gruntowych dla lokalizacji nowych obiektów mieszkalnych i gospodarczo-garażowych oraz rozbudowy obiektów istniejących w celu ustalenia sposobu posadowienia budynków i ustalenia zakresu przystosowania gruntów;

7)Dla nowo realizowanych gazociągów niskiego i średniego ciśnienia zachować strefy kontrolowane o szerokości 0,5 m w obie strony na zewnątrz od osi gazociągów, dla których obowiązują zakazy zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1)szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

2)zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników, ścieżek rowerowych w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym z uwzględnieniem ustaleń planu;

3)dopuszczenie etapowania przy rozbudowie układu drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)dopuszczenie realizacji kanałów technologicznych w liniach rozgraniczających dróg podczas rozbudowy układu drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, niewymienionych planem elementów układu komunikacyjnego, w tym drogowych obiektów inżynierskich;

6)dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych w liniach rozgraniczających tereny dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7)parametry układu komunikacyjnego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi;

8)w zależności od programu funkcjonalnego zapewnienie na działce pełnych potrzeb parkingowych zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym nie mniej niż:

a) na każdy dom w zabudowie jednorodzinnej: 2 stanowiska postojowe,

b) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

c) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych: 50 stanowisk postojowych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

e) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych innych niż wymienione wyżej: 50 stanowisk postojowych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

§ 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1)zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej z dopuszczeniem jej remontu i rozbudowy;

2)zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci wodociągowej lokalizowanej na terenach komunikacji;

3)docelowe odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, a tymczasowo dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej;

4)zakaz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;

5)lokalizację sieci kanalizacji deszczowej na terenach komunikacji;

6)zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci kablowej podziemnej, a wszelkie kolizje z uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym uzgodnić z gestorem sieci;

7)zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

8)ogrzewanie - gazowe, olejowe, elektryczne lub z innych odnawialnych źródeł energii z zakazem stosowania ogrzewania kominkami jako jedynego źródła grzewczego;

9)dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi;

10)obowiązek uzgadniania planowanych prac ziemnych ze Związkiem Spółek Wodnych w Gnieźnie w celu stwierdzenia lokalizacji urządzeń melioracji szczegółowych.

§ 17. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 18. Ustala się stawkę: 10% dla terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo - usługowych, 0% dla terenów dróg i 1% dla terenów pozostałych, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, w związku z uchwaleniem planu.

ROZDZIAŁ III Przepisy końcowe

§ 19. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gniezna


Czesław Kruczek


Uzasadnienie

Prezydent Miasta przystąpił do opracowania "Zmiany uchwały Nr XXXVIII/322/98 Rady Miasta Gniezna z dnia 15.06.98r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Sosnowa II stanowiącego część Osiedla Pławnik w Gnieźnie, w części określonej na załączniku graficznym", na podstawie Uchwały Nr XLIV/487/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.

Po ogłoszeniu w prasie komunikatu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpiono na piśmie do organów właściwych do uzgadniania planu, organów administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek organizacyjnych o składanie wniosków. W terminie od 3 marca 2006r. do 24 marca 2006r. złożono 18 wniosków. Wnioski zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gniezna w terminie 21 dni od daty upływu ich składania.

Projekt planu w dniu 16 września 2008 r. uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gnieźnie oraz został pozytywnie uzgodniony - uzgodnienia w terminie od 1 października 2008 r. do 21 października 2008 r. - przez organy właściwe do uzgadniania miejscowych planów.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 30 października 2008r. do 28 listopada 2008r.

Podczas wyłożenia planu do publicznego wglądu złożono 8 uwag. Uwagi zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gniezna w terminie 21 dni od upływu terminu jej złożenia. Wszystkie uwagi pozostały nieuwzględnione.

Dnia 22 lipca 2009r. Rada Miasta Gniezna, po zapoznaniu się z projektem przedmiotowego planu miejscowego, Uchwałą Nr XXXVIII/437/2009 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Sosnowa stanowiącej część Osiedla Pławnik w Gnieźnie, dokonania zmian i ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie, uwzględniła siedem uwag i nie uwzględniła jednej uwagi oraz stwierdziła konieczność dokonania zmian w projekcie przedmiotowego planu.

Projekt planu został powtórnie przesłany do zaopiniowania w niezbędnym zakresie w dniach od 12 stycznia 2010r. do 4 lutego 2010r. właściwym organom administracji stosownie do przedmiotu planu. Przesłanie projektu powyższego planu do uzgodnienia organom właściwym do uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nastąpiło w dniach od 24 lutego 2010r. do 16 marca 2010r. Projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia od wszystkich instytucji. Dnia 29 czerwca 2010r. wywieszono na tablicy ogłoszeń obwieszczenie o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu oraz opublikowano komunikat w dniu 1 lipca 2010r. w "Głosie Wielkopolskim". W dniu 4.08.2010r. odbyła się ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami. W okresie podanym w ogłoszeniu nie wniesiono żadnych uwag.

Wobec wyczerpania pełnej procedury opracowania projektu zmiany planu miejscowego, uzasadnionym jest skierowanie go do uchwalenia przez Radę Miasta Gniezna. Uchwalenie tego planu pozwoli na regulację stanów terenowo - prawnych i ogólną poprawę ładu przestrzennego tej części miasta. W związku z powyższym przyjęcie uchwały dla obszaru oznaczonego na rysunku planu "granica obszaru objętego planem" - jest uzasadnione.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/634/2010
Rady Miasta Gniezna
z dnia 3 listopada 2010 r.

RYSUNEK PLANU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/634/2010
Rady Miasta Gniezna
z dnia 3 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu pn:"Zmiana uchwały Nr XXXVIII/322/98 Rady Miasta Gniezna z dnia 15.06.98r. ,w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Sosnowa stanowiącej część Osiedla Pławnik w Gnieźnie, w części określonej na załączniku graficznym."

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami), Rada Miasta Gniezna rozstrzyga co następuje:

§ 1. Wykaz uwag wniesionych do projektu miejscowego planu w terminie od dnia 30.10.2008r. do dnia 28.11.2008r. rozpatrzonych przez Przeydenta Miasta Gniezna:

UWAGA nr 1:

Wniosek wspólny podpisany przez: właścicieli działek: 8 osób - (część podpisów niekompletna i nieczytelna): 1.Dorata Stachowiak, 2.Grażyna Pauter, 3.Barbara Sikora, 4.Michał Pogodziński, 5.Wiesław Głowinkowski, 6.Renata Szykowna, 7.Marcin Pawlicki, 8.Jakub Maciejewski,

i Radnych Rady Miasta Gniezna: 12 osób - (część podpisów niekompletna i nieczytelna ): 1.Jerzy Lubbe, 2.Jaromir Dziel, 3.Michał Glejzer, 4.Dariusz Ciesielski, 5.Maria Kocoń, 6. Cz. Kruczek 7.Arkadiusz Masłowski, 8.L.Mikuła 9.Beata Tarczyńska, 10.Ryszard Karmoliński, 11.Ryszard Niemann, 12.Marcin Dubis.

Dotyczy: cały obszar opracowania planu

Wniosek o wykreślenie z zapisów uchwały punków 1,2 i 3 paragrafu 5. - ustalenie zapisów uchwały w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: "Ustala się zakaz bezpośredniego posadowienia budynków na terenie całej powierzchni działek, jeśli choć ich część znajduje się w obrębie oznaczonego na rysunku planu - linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięgu obszaru występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego posadowienia budynków- ustalenie w części graficznej zmiany uchwały w ten sposób , ze tereny określone w paragrafie 14 pkt 1 projektu - rozumiane w ten sposób, że jeśli choć część obecnie istniejącej działki(geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym objęta zakazem posadowienia budynków to przez teren ten rozumie się całość tej działki wzdłuż jej granic geodezyjnych - zostaną w całości przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK - zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną przeznaczone pod innego rodzaju zieleń.

Rozstrzygnięcie uwagi: Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia uwagi: Na obszarze opracowania zmiany planu, występują grunty nasypowe o grubości powyżej 1 m. - oznaczone na rysunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. Na działkach, położonych w tym obszarze istnieje możliwość realizowania zabudowy mieszkaniowej w przypadku dokonania przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentów. Są to działki wydzielone geodezyjnie o numerach : 1/39, 1/34, 1/35, 1/37,1/56, 1/57, 1/58, 1/59. 1/60. Na obszarach pozostałych działek o numerach ewidencyjnych : 1/25, 1/26, 1/28, 1/24, 1/40, 1/48, 1/49, istnieje możliwość realizacji obiektów mieszkalnych bez konieczności przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentowania. Na obszarach tych działek występuje strefa gruntów nasypowych o grubości powyżej 1 m tylko na fragmencie powierzchni każdej z tych działek. Ze względu powyższe utrzymanie przeznaczenia MN na tych obszarch jest zasadne.

UWAGA nr 2.

P.Barbara Sikora

Dotyczy: ul. Cedrowa dz. nr 1/25 i 1/26

Wniosek o wykreślenie z zapisów uchwały punków 1,2 i 3 paragrafu 5. - ustalenie zapisów uchwały w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: "Ustala sie zakaz bezpośredniego posadowienia budynków na terenie całej powierzchni działek, jeśli choć ich część znajduje się w obrębie oznaczonego na rysunku planu - linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięgu obszaru występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego posadowienia budynków- ustalenie w części graficznej zmiany uchwały w ten sposób , ze tereny określone w paragrafie 14 pkt 1 projektu - rozumiane w ten sposób, że jeśli choć część obecnie istniejącej działki(geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym objęta zakazem posadowienia budynków to przez teren ten rozumie się całość tej działki wzdłuż jej granic geodezyjnych - zostaną w całości przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK - zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną przeznaczone pod innego rodzaju zieleń.

Rozstrzygnięcie uwagi: Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia uwagi: Na obszarze opracowania zmiany planu, występują grunty nasypowe o grubości powyżej 1 m. - oznaczone na rysunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. Na obszarze działek 1/25 i 1/26 istnieje możliwość realizacji obiektów mieszkalnych bez konieczności przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentowania. Na obszarach tych działek występuje strefa gruntów nasypowych o grubości powyżej 1 m tylko na fragmencie powierzchni każdej z tych działek i utrzymanie przeznaczenia MN jest zasadne.

UWAGA nr 3.

P.Michał Pogodziński

Dotyczy: ul. Osikowa dz. nr 1/60

Wniosek o wykreślenie z zapisów uchwały punków 1,2 i 3 paragrafu 5. - ustalenie zapisów uchwały w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: "Ustala sie zakaz bezpośredniego posadowienia budynków na terenie całej powierzchni działek, jeśli choć ich część znajduje się w obrębie oznaczonego na rysunku planu - linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięgu obszaru występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego posadowienia budynków- ustalenie w części graficznej zmiany uchwały w ten sposób , ze tereny określone w paragrafie 14 pkt 1 projektu - rozumiane w ten sposób, że jeśli choć część obecnie istniejącej działki(geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym objęta zakazem posadowienia budynków to przez teren ten rozumie się całość tej działki wzdłuż jej granic geodezyjnych - zostaną w całości przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK - zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną przeznaczone pod innego rodzaju zieleń.

Rozstrzygnięcie uwagi: Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia uwagi: Na obszarze opracowania zmiany planu, występują grunty nasypowe o grubości powyżej 1 m. - oznaczone na rysunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. Na obszarze działki 1/60 istnieje jednak możliwość realizacji obiektu mieszkalnego w przypadku dokonania przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentów.

UWAGA nr 4.

P.Wiesław Głowinkowski

Dotyczy: ul. Osikowa dz. Nr 1/58

Wniosek o wykreślenie z zapisów uchwały punków 1,2 i 3 paragrafu 5. - ustalenie zapisów uchwały w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: "Ustala sie zakaz bezpośredniego posadowienia budynków na terenie całej powierzchni działek, jeśli choć ich część znajduje się w obrębie oznaczonego na rysunku planu - linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięgu obszaru występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego posadowienia budynków- ustalenie w części graficznej zmiany uchwały w ten sposób , ze tereny określone w paragrafie 14 pkt 1 projektu - rozumiane w ten sposób, że jeśli choć część obecnie istniejącej działki(geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym objęta zakazem posadowienia budynków to przez teren ten rozumie się całość tej działki wzdłuż jej granic geodezyjnych - zostaną w całości przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK - zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną przeznaczone pod innego rodzaju zieleń.

Rozstrzygnięcie uwagi: Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia uwagi: Na obszarze opracowania zmiany planu, występują grunty nasypowe o grubości powyżej 1 m. - oznaczone na rysunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. Na obszarze działki 1/58 istnieje jednak możliwość realizacji obiektu mieszkalnego w przypadku dokonania przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentów.

UWAGA nr 5.

P.Renata Szykowna

Dotyczy: ul. Osikowa dz. Nr 1/57

Wniosek o wykreślenie z zapisów uchwały punków 1,2 i 3 paragrafu 5. - ustalenie zapisów uchwały w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: "Ustala sie zakaz bezpośredniego posadowienia budynków na terenie całej powierzchni działek, jeśli choć ich część znajduje się w obrębie oznaczonego na rysunku planu - linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięgu obszaru występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego posadowienia budynków- ustalenie w części graficznej zmiany uchwały w ten sposób , ze tereny określone w paragrafie 14 pkt 1 projektu - rozumiane w ten sposób, że jeśli choć część obecnie istniejącej działki(geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym objęta zakazem posadowienia budynków to przez teren ten rozumie się całość tej działki wzdłuż jej granic geodezyjnych - zostaną w całości przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK - zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną przeznaczone pod innego rodzaju zieleń.

Rozstrzygnięcie uwagi: Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia uwagi: Na obszarze opracowania zmiany planu, występują grunty nasypowe o grubości powyżej 1 m. - oznaczone na rysunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. Na obszarze działki 1/57 istnieje jednak możliwość realizacji obiektu mieszkalnego w przypadku dokonania przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentów.

UWAGA nr 6.

P.Dorota Strzyż Stachowiak

Dotyczy: ul. Cedrowa dz. Nr 1/37

Wniosek o wykreślenie z zapisów uchwały punków 1,2 i 3 paragrafu 5. - ustalenie zapisów uchwały w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: "Ustala sie zakaz bezpośredniego posadowienia budynków na terenie całej powierzchni działek, jeśli choć ich część znajduje się w obrębie oznaczonego na rysunku planu - linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięgu obszaru występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego posadowienia budynków- ustalenie w części graficznej zmiany uchwały w ten sposób , ze tereny określone w paragrafie 14 pkt 1 projektu - rozumiane w ten sposób, że jeśli choć część obecnie istniejącej działki(geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym objęta zakazem posadowienia budynków to przez teren ten rozumie się całość tej działki wzdłuż jej granic geodezyjnych - zostaną w całości przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK - zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną przeznaczone pod innego rodzaju zieleń.

Rozstrzygnięcie uwagi: Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia uwagi: Na obszarze opracowania zmiany planu, występują grunty nasypowe o grubości powyżej 1 m. - oznaczone na rysunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. Na obszarze działki 1/37 istnieje jednak możliwość realizacji obiektu mieszkalnego w przypadku dokonania przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentów.

UWAGA nr 7.

P.Marcin Pawlicki

Dotyczy: ul. Osikowa dz. Nr 1/56

Wniosek o wykreślenie z zapisów uchwały punków 1,2 i 3 paragrafu 5. - ustalenie zapisów uchwały w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: "Ustala sie zakaz bezpośredniego posadowienia budynków na terenie całej powierzchni działek, jeśli choć ich część znajduje się w obrębie oznaczonego na rysunku planu - linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięgu obszaru występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego posadowienia budynków- ustalenie w części graficznej zmiany uchwały w ten sposób , ze tereny określone w paragrafie 14 pkt 1 projektu - rozumiane w ten sposób, że jeśli choć część obecnie istniejącej działki(geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym objęta zakazem posadowienia budynków to przez teren ten rozumie się całość tej działki wzdłuż jej granic geodezyjnych - zostaną w całości przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK - zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną przeznaczone pod innego rodzaju zieleń.

Rozstrzygnięcie uwagi: Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia uwagi: Na obszarze opracowania zmiany planu, występują grunty nasypowe o grubości powyżej 1 m. - oznaczone na rysunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. Na obszarze działki 1/56 istnieje jednak możliwość realizacji obiektu mieszkalnego w przypadku dokonania przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentów.

UWAGA nr 8.

P.Grażyna Pauter

Dotyczy: ul. Cedrowa dz. Nr 1/39

Wniosek o wykreślenie z zapisów uchwały punków 1,2 i 3 paragrafu 5. - ustalenie zapisów uchwały w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: "Ustala sie zakaz bezpośredniego posadowienia budynków na terenie całej powierzchni działek, jeśli choć ich część znajduje się w obrębie oznaczonego na rysunku planu - linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięgu obszaru występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego posadowienia budynków- ustalenie w części graficznej zmiany uchwały w ten sposób , ze tereny określone w paragrafie 14 pkt 1 projektu - rozumiane w ten sposób, że jeśli choć część obecnie istniejącej działki(geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym objęta zakazem posadowienia budynków to przez teren ten rozumie się całość tej działki wzdłuż jej granic geodezyjnych - zostaną w całości przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK - zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną przeznaczone pod innego rodzaju zieleń.

Rozstrzygnięcie uwagi: Uwaga pozostaje nieuwzględniona.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia uwagi: Na obszarze opracowania zmiany planu, występują grunty nasypowe o grubości powyżej 1 m. - oznaczone na rysunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. Na obszarze działki 1/39 istnieje jednak możliwość realizacji obiektu mieszkalnego w przypadku dokonania przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentów.

§ 2. Wykaz uwag wniesionych do projektu miejscowego planu wyłożonego do publicznego wglądu w terminie od dnia 30.10.2008r. do dnia 28.11.2008r. rozpatrzonych przez Radę Miasta Gniezna na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/437/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Sosnowa II stanowiącej część osiedla Pławnik w Gnieźnie w cześci określonej na załaczniku graficznym, dokonania zmian i ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie.

UWAGA nr 1:

wniesiona przez właścicieli działek - 8 osób: Dorotę Stachowiak, Grażynę Pauter, Barbarę Sikorę, Michała Pogodzińskiego, Wiesława Słowińskiego, Renatę Szykowną, Marcina Pawlickiego, Jakuba Maciejewskiego oraz Radnych Rady Miasta Gniezna: Jerzego Lubbe, Jaromira Dziela, Michała Glejzera, Dariusza Ciesielskiego, Marię Kocoń, Czesława Kruczka, Arkadiusza Masłowskiego, Leokadię Mikułę, Beatę Tarczyńską, Ryszarda Karmolińskiego, Ryszarda Niemanna i Marcina Dubisa.

Dotyczy: cały obszar opracowania planu.

wniosek o wykreślenie z zapisów uchwały punktów 1, 2 i 3 paragrafu 5 oraz ustalenie zapisów uchwały w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: "Ustala się zakaz bezpośredniego posadowienia budynków na terenie całej powierzchni działek, jeśli choć ich część znajduje się w obrębie oznaczonego na rysunku planu - linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięgu obszaru występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego posadowienia budynków", a także ustalenie w części graficznej zmiany uchwały w ten sposób, ze tereny określone w paragrafie 14 pkt 1 projektu - rozumiane w ten sposób, że jeśli choć część obecnie istniejącej działki (geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym objęta zakazem posadowienia budynków to przez teren ten rozumie się całość tej działki wzdłuż jej granic geodezyjnych - zostaną w całości przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK - zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną przeznaczone pod innego rodzaju zieleń.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: na obszarze opracowania zmiany planu występują grunty nasypowe o grubości powyżej 1 m. - oznaczone na rysunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. Na działkach, położonych w tym obszarze istnieje możliwość realizowania zabudowy mieszkaniowej w przypadku dokonania przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentów. Są to działki wydzielone geodezyjnie o numerach: 1/39, 1/34, 1/35, 1/37,1/56, 1/57, 1/58, 1/59. 1/60. Na obszarach pozostałych działek o numerach ewidencyjnych: 1/25, 1/26, 1/28, 1/24, 1/40, 1/48, 1/49, istnieje możliwość realizacji obiektów mieszkalnych bez konieczności przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentowania. Na obszarach tych działek występuje strefa gruntów nasypowych o grubości powyżej 1 m tylko na fragmencie powierzchni każdej z tych działek.

UWAGA nr 2.

wniesiona przez Barbarę Sikorę.

Dotyczy: ul. Cedrowa, dz. nr 1/25 i 1/26.

wniosek o wykreślenie z zapisów uchwały punktów 1, 2 i 3 paragrafu 5 oraz ustalenie zapisów uchwały w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: "Ustala się zakaz bezpośredniego posadowienia budynków na terenie całej powierzchni działek, jeśli choć ich część znajduje się w obrębie oznaczonego na rysunku planu - linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięgu obszaru występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego posadowienia budynków", a także ustalenie w części graficznej zmiany uchwały w ten sposób, ze tereny określone w paragrafie 14 pkt 1 projektu - rozumiane w ten sposób, że jeśli choć część obecnie istniejącej działki (geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym objęta zakazem posadowienia budynków to przez teren ten rozumie się całość tej działki wzdłuż jej granic geodezyjnych - zostaną w całości przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK - zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną przeznaczone pod innego rodzaju zieleń.

Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona.

Uzasadnienie: na obszarze opracowania zmiany planu występują grunty nasypowe o grubości powyżej 1 m. - oznaczone na rysunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. Na obszarze działek 1/25 i 1/26 możliwość realizacji obiektów mieszkalnych bez konieczności przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentowania jest utrudniona. Na obszarach tych działek występuje strefa gruntów nasypowych o grubości powyżej 1 m dlatego zmiana przeznaczenia na tereny ZK jest zasadna.

UWAGA nr 3.

wniesiona przez Michała Pogodzińskiego.

Dotyczy: ul. Osikowa, dz. nr 1/60.

wniosek o wykreślenie z zapisów uchwały punktów 1, 2 i 3 paragrafu 5 oraz ustalenie zapisów uchwały w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: "Ustala się zakaz bezpośredniego posadowienia budynków na terenie całej powierzchni działek, jeśli choć ich część znajduje się w obrębie oznaczonego na rysunku planu - linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięgu obszaru występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego posadowienia budynków", a także ustalenie w części graficznej zmiany uchwały w ten sposób, ze tereny określone w paragrafie 14 pkt 1 projektu - rozumiane w ten sposób, że jeśli choć część obecnie istniejącej działki (geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym objęta zakazem posadowienia budynków to przez teren ten rozumie się całość tej działki wzdłuż jej granic geodezyjnych - zostaną w całości przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK - zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną przeznaczone pod innego rodzaju zieleń.;

Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona.

Uzasadnienie: na obszarze opracowania zmiany planu występują grunty nasypowe o grubości powyżej 1 m. - oznaczone na rysunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. Na obszarze działki 1/60 możliwość realizacji obiektu mieszkalnego w przypadku dokonania przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentów jest utrudniona. Na obszarach tej działki występuje strefa gruntów nasypowych o grubości powyżej 1 m dlatego zmiana przeznaczenia na tereny ZK jest zasadna.

UWAGA nr 4.

wniesiona przez Wiesława Głowinkowskiego.

Dotyczy: ul. Osikowa, dz. nr 1/58.

wniosek o wykreślenie z zapisów uchwały punktów 1, 2 i 3 paragrafu 5 oraz ustalenie zapisów uchwały w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: "Ustala się zakaz bezpośredniego posadowienia budynków na terenie całej powierzchni działek, jeśli choć ich część znajduje się w obrębie oznaczonego na rysunku planu - linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięgu obszaru występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego posadowienia budynków", a także ustalenie w części graficznej zmiany uchwały w ten sposób, ze tereny określone w paragrafie 14 pkt 1 projektu - rozumiane w ten sposób, że jeśli choć część obecnie istniejącej działki (geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym objęta zakazem posadowienia budynków to przez teren ten rozumie się całość tej działki wzdłuż jej granic geodezyjnych - zostaną w całości przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK - zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną przeznaczone pod innego rodzaju zieleń.

Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona.

Uzasadnienie: na obszarze opracowania zmiany planu występują grunty nasypowe o grubości powyżej 1 m. - oznaczone na rysunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. Na obszarze działki 1/58 możliwość realizacji obiektu mieszkalnego w przypadku dokonania przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentów jest utrudniona. Na obszarach tej działki występuje strefa gruntów nasypowych o grubości powyżej 1 m dlatego zmiana przeznaczenia na tereny ZK jest zasadna.

UWAGA nr 5.

wniesiona przez Renatę Szykowną.

Dotyczy: ul. Osikowa, dz. nr 1/57.

wniosek o wykreślenie z zapisów uchwały punktów 1, 2 i 3 paragrafu 5 oraz ustalenie zapisów uchwały w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: "Ustala się zakaz bezpośredniego posadowienia budynków na terenie całej powierzchni działek, jeśli choć ich część znajduje się w obrębie oznaczonego na rysunku planu - linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięgu obszaru występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego posadowienia budynków", a także ustalenie w części graficznej zmiany uchwały w ten sposób, ze tereny określone w paragrafie 14 pkt 1 projektu - rozumiane w ten sposób, że jeśli choć część obecnie istniejącej działki (geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym objęta zakazem posadowienia budynków to przez teren ten rozumie się całość tej działki wzdłuż jej granic geodezyjnych - zostaną w całości przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK - zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną przeznaczone pod innego rodzaju zieleń.

Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona.

Uzasadnienie: na obszarze opracowania zmiany planu występują grunty nasypowe o grubości powyżej 1 m. - oznaczone na rysunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. Na obszarze działki 1/57 możliwość realizacji obiektu mieszkalnego w przypadku dokonania przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentów jest utrudniona. Na obszarach tej działki występuje strefa gruntów nasypowych o grubości powyżej 1 m dlatego zmiana przeznaczenia na tereny ZK jest zasadna.

UWAGA nr 6.

wniesiona przez Dorotę Strzyż Stachowiak.

Dotyczy: ul. Cedrowa, dz. nr 1/37

wniosek o wykreślenie z zapisów uchwały punktów 1, 2 i 3 paragrafu 5 oraz ustalenie zapisów uchwały w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: "Ustala się zakaz bezpośredniego posadowienia budynków na terenie całej powierzchni działek, jeśli choć ich część znajduje się w obrębie oznaczonego na rysunku planu - linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięgu obszaru występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego posadowienia budynków", a także ustalenie w części graficznej zmiany uchwały w ten sposób, ze tereny określone w paragrafie 14 pkt 1 projektu - rozumiane w ten sposób, że jeśli choć część obecnie istniejącej działki (geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym objęta zakazem posadowienia budynków to przez teren ten rozumie się całość tej działki wzdłuż jej granic geodezyjnych - zostaną w całości przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK - zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną przeznaczone pod innego rodzaju zieleń.

Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona.

Uzasadnienie: na obszarze opracowania zmiany planu występują grunty nasypowe o grubości powyżej 1 m. - oznaczone na rysunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. Na obszarze działki 1/37 możliwość realizacji obiektu mieszkalnego w przypadku dokonania przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentów jest utrudniona. Na obszarach tej działki występuje strefa gruntów nasypowych o grubości powyżej 1 m dlatego zmiana przeznaczenia na tereny ZK jest zasadna.

UWAGA nr 7.

wniesiona przez Marcina Pawlickiego.

Dotyczy: ul. Osikowa, dz. nr 1/56.

wniosek o wykreślenie z zapisów uchwały punktów 1, 2 i 3 paragrafu 5 oraz ustalenie zapisów uchwały w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: "Ustala się zakaz bezpośredniego posadowienia budynków na terenie całej powierzchni działek, jeśli choć ich część znajduje się w obrębie oznaczonego na rysunku planu - linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięgu obszaru występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego posadowienia budynków", a także ustalenie w części graficznej zmiany uchwały w ten sposób, ze tereny określone w paragrafie 14 pkt 1 projektu - rozumiane w ten sposób, że jeśli choć część obecnie istniejącej działki (geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym objęta zakazem posadowienia budynków to przez teren ten rozumie się całość tej działki wzdłuż jej granic geodezyjnych - zostaną w całości przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK - zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną przeznaczone pod innego rodzaju zieleń.

Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona.

Uzasadnienie: na obszarze opracowania zmiany planu występują grunty nasypowe o grubości powyżej 1 m. - oznaczone na rysunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. Na obszarze działki 1/56 możliwość realizacji obiektu mieszkalnego w przypadku dokonania przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentów jest utrudniona. Na obszarach tej działki występuje strefa gruntów nasypowych o grubości powyżej 1 m dlatego zmiana przeznaczenia na tereny ZK jest zasadna.

UWAGA nr 8.

wniesiona przez Grażynę Pauter.

Dotyczy: ul. Cedrowa, dz. nr 1/39.

wniosek o wykreślenie z zapisów uchwały punktów 1, 2 i 3 paragrafu 5 oraz ustalenie zapisów uchwały w paragrafie 14 punkt 1 w brzmieniu: "Ustala się zakaz bezpośredniego posadowienia budynków na terenie całej powierzchni działek, jeśli choć ich część znajduje się w obrębie oznaczonego na rysunku planu - linią przerywaną i poziomym szrafem barwy niebieskiej - zasięgu obszaru występowania gruntów nasypowych o miąższości ponad 1,0 m - nienośnych dla bezpośredniego posadowienia budynków", a także ustalenie w części graficznej zmiany uchwały w ten sposób, ze tereny określone w paragrafie 14 pkt 1 projektu - rozumiane w ten sposób, że jeśli choć część obecnie istniejącej działki (geodezyjnie wyodrębnionej) znajduje się na terenie wskazanym w paragrafie 14 pkt 1 i jest w związku z tym objęta zakazem posadowienia budynków to przez teren ten rozumie się całość tej działki wzdłuż jej granic geodezyjnych - zostaną w całości przeznaczone pod tereny oznaczone symbolem ZK - zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 projektu lub tez zostaną przeznaczone pod innego rodzaju zieleń.

Rozstrzygnięcie: uwaga uwzględniona.

Uzasadnienie: na obszarze opracowania zmiany planu występują grunty nasypowe o grubości powyżej 1 m. - oznaczone na rysunku planu linią przerywaną i szrafem poziomym w kolorze niebieskim. Na obszarze działki 1/39 możliwość realizacji obiektu mieszkalnego w przypadku dokonania przystosowania gruntów do celów fundamentowania lub zastosowania szczególnych rozwiązań fundamentów jest utrudniona. Na obszarach tej działki występuje strefa gruntów nasypowych o grubości powyżej 1 m dlatego zmiana przeznaczenia na tereny ZK jest zasadna.

§ 3. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem części uwag na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/437/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Sosnowa II stanowiącej część Osiedla Pławnik w Gnieźnie w części określonej na załaczniku graficznym, dokonania zmian i ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie, projekt miejscowego planu wyłożono powtórnie do publicznego wglądu w terminie od dnia 8.07.2010r. do dnia 5.08.2010r.

§ 4. W wyznaczonym terminie do dnia 19.08.2010r. do projektu miejscowego planu nie wniesiono żadnych uwag. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.), w związku z brakiem nowych uwag do projektu przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Miasta Gniezna nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/634/2010
Rady Miasta Gniezna
z dnia 3 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakręć infrastruktury technicznej należących do zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania,

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami), Rada Miasta Gniezna rozstrzyga co następuje:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591z późn. zm.) zadania własne miasta.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują traktowane jako:

a) a) zadania wspólne inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, w tym wybudowanie ulic z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, zielenią,

b) b) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic.

3. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówienia w trybie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1 :

1)realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z prawem budowlanym, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o ochrony środowiska,

2)inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła realizowane będą w zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § l jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. z 2003r. Dz.U. Nr 15, poz. 148, z późn.), przy czym:

1)wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miasta,

2)wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg, o których mowa w § 1 finansowane będą przez budżet miasta lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji będą finansowane na podstawie art. 15 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U.z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808), ze środków budżetu miasta lub poprzez partnerstwo publiczno-prawne.

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 z późn.zm.).

§ 5. Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

1)dochody własne,

2)dotacje,

3)pożyczki preferencyjne,

4)fundusze Unii Europejskiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »