| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22/1812/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 16 listopada 2011r.

orzekajaca nieważność w całości uchwały Nr XIV/124/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Dopiewo

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 18 ust.1 pkt 1 i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz.577 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

orzeka nieważność

w całości uchwały Nr XIV/124/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Dopiewo.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą, doręczoną tut. Izbie w dniu 7 listopada 2011 r. Rada Gminy Dopiewo, powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) ustaliła wysokość i zasady ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Dopiewo.

Regionalna Izba Obrachunkowa na podstawie przepisów art. 61 §§ 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchwały, wyznaczając termin badania na dzień 16listopada 2011 roku.

Rozpatrując sprawę przedmiotowej uchwały Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.

W § 2 ust. 1 pkt 3) uchwały zapisano, że osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wnioskujące o udzielenie dotacji, zawierają we wniosku o dotację "zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych". Wskazana regulacja jest niezgodna z art. 220 § 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.). Z powołanego przepisu wynika bowiem, że organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych.

W § 4 ust. 1 uchwały, Rada postanowiła, że "dotacja będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy - do 10 dnia następnego miesiąca". W § 4 ust. 2 Rada zapisała, że "podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych)". W § 4 ust. 3 znalazł się z kolei zapis, iż "dotacja będzie pomniejszana proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym".

Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, że Rada z jednej strony zdecydowała, że dotacja będzie przysługiwała na dzieci uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego, a z drugiej strony uznała, że dotacja ma przysługiwać na dziecko obecne w żłobku lub klubie dziecięcym wg listy obecności podpisanej przez rodziców (opiekunów prawnych). Fakt ten potwierdza przy tym definicja dziecka faktycznie uczęszczającego do placówki, zawarta w przypisie w załączniku nr 3 do badanej uchwały (czytamy tam, że jest to "dziecko, które w danym miesiącu korzystało z opieki placówki przez minimum połowę przypadających w danym miesiącu dni roboczych"). W ocenie Kolegium pojęcia "uczęszczający" i "obecny" nie są tożsame. To, że dziecko uczęszcza do żłobka lub klubu dziecięcego wcale nie oznacza, że jest tam zawsze obecne. Pojęcie "uczęszczający" winno się odnosić do dzieci zapisanych i objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym. Dotacja celowa przekazywana jest bowiem za gotowość objęcia opieką i sama w sobie nie stanowi zapłaty za usługę świadczoną przez żłobek, czy klub dziecięcy. Zdaniem organu nadzoru, brak jest w związku z tym podstaw do pomniejszania dotacji za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

Prawdą jest, że Rada w ogóle nie musiała ustalać wysokości oraz zasad ustalania dotacji dla prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, gdyż dotacje te nie są obligatoryjne, o czym świadczy użyty w art. 60 ust.1 ustawy zwrot "mogą otrzymywać". Skoro jednak Rada zdecydowała, że z budżetu Gminy Dopiewo takie dotacje będą udzielane, to winny one być przyznawane - zgodnie z dyspozycją art. 60 ust. 1 ustawy - na każde dziecko danej społeczności lokalnej objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym (czyli do niego uczęszczające).

W § 4 ust. 1 uchwały Rada postanowiła o tym, że "Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja". Kolegium Izby wskazuje, że art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie daje podstawy prawnej, do uregulowania tych kwestii w uchwale organu stanowiącego.

Z analizy badanej uchwały wynika, iż zawarte w § 5 postanowienia odnoszą się do ustalenia zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji oraz zgodności liczby dzieci wykazywanych we wniosku o wypłatę transzy miesięcznej. Kolegium wskazuje, że i w tym przypadku powołany w podstawie prawnej przepis art. 60 ust. 2 nie daje podstawy do zawarcia w przedmiotowej uchwale unormowań dotyczących trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych na mocy ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech. Jeśli ustawodawca nie przewidział w tym przepisie upoważnienia dla rady gminy do określenia, w drodze uchwały, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji (tak, jak to uczynił w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), to należy stosować zasady określone w ustawie o finansach publicznych. Kwestie dotyczące rozliczenia przyznanej dotacji, kontroli jej wykorzystania i zwrotu powinny być uregulowane w umowie zawartej z podmiotem otrzymującym dotację, o czym stanowi art. 250 ustawy o finansach publicznych.

Realizując obowiązki instruktażowe Kolegium Izby wskazuje, iż w uchwale nie należało zamieszczać zapisów dotyczących zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, czy też pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (jak to uczyniono w § 6 uchwały), gdyż jest to materia regulowana ustawowo (w art. 252 ustawy o finansach publicznych). Obowiązujące przepisy prawa nie uprawniają organu stanowiącego do regulowania tych kwestii. W podstawie prawnej badanej uchwały zbędnie powołano także przepis art. 221 ustawy o finansach publicznych, który odnosi się tylko do dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, co nie jest tożsame z kręgiem podmiotów, które mogą otrzymywać dotacje, o których mowa w badanej uchwale.

Warto zwrócić również uwagę na to, że do uchwały dołączone zostały cztery załączniki, do których nie odsyła się w treści badanej uchwały. Nie wiadomo więc, czy są one integralną częścią tej uchwały (w każdej chwili można je od badanej uchwały oddzielić). Jeśli załączniki mają być traktowane jako część uchwały, należy się na nie powoływać w jej treści.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

z up. Aniela Michalec
Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »