| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/298/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie likwidacji aglomeracji Gogolewo w gminie Krobia

Na podstawie art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Likwiduje się aglomerację Gogolewo o równoważnej liczbie mieszkańców 2 600.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Nr72/06Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gogolewo (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 83, poz. 2085).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/298/12

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 30 stycznia 2012 roku

Aglomeracja Gogolewo, w gminie Krobia została wyznaczona rozporządzeniem Nr 72/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2006 r.

Burmistrz Krobi pismem znak: WIGP.7001.1.2011.ZM z dnia 31 maja 2011 r. zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o likwidację aglomeracji Gogolewo.

Na podstawie nowo opracowanej dokumentacji projektowej ustalono, że długość planowanych sieci wynosi ok. 21,24 km, natomiast liczbę mieszkańców docelowo obsługiwanych przez planowaną sieć określono na ok. 1941mk. Wskaźnik długości sieci obliczony wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ( 3 ust. 4 - Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922), dla planowanych sieci (21,24 km) i liczby mieszkańców 1941 mk docelowo obsługiwanych przez planowaną sieć wynosi ok. 91 mk/km i jest niższy od wskaźnika długości sieci tj. nie mniej niż 120 mieszkańców na 1 km sieci.

Należy również zaznaczyć, że miejscowości położone na terenie aglomeracji są mocno rozproszone dlatego, koncentracja mieszkańców w tych miejscowościach wynosi poniżej 120 mieszkańców na km sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Dla miejscowości wchodzących w skład likwidowanej aglomeracji zostanie opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych.

Niniejsza uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego likwiduje aglomerację Gogolewo w gminie Krobia.

Uchwała nie zmienia obowiązków gmin w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art. 146 pkt 3 lit. a w związku z art. 174 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)od dnia 15 listopada 2008 roku organem właściwym w sprawach wyznaczenia aglomeracji jest sejmik województwa.

Wobec powyższego realizując kompetencje wynikające z 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159), po uzgodnieniu z właściwymi organami administracji oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »