reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-Ka.I.4131.1. 49.2012.11 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 6 marca 2012r.

orzekające nieważność uchwały Nr XVI/73/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/189/2009 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych stałych, segregowanych, nie segregowanych wykonywane przez podmioty posiadające niezbędne zezwolenia

Działając na podstawie art. 91 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

orzekam  

nieważność uchwały Nr XVI/73/2012 Rady Gminy Perzów z   dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/189/2009 Rady Gminy Perzów z   dnia 16 grudnia 2009 r. w   sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w   zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych stałych, segregowanych, nie segregowanych wykonywane przez podmioty posiadające niezbędne zezwolenia   -   ze względu na istotne   naruszenie prawa.  

Uzasadnienie

              Uchwała Nr XVI/73/2012 Rady Gminy Perzów z   dnia 30 stycznia 2012 r. została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w   dniu 7   lutego 2012 r.  

Jako podstawę prawną powołano art. 6   ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz art. 7   ust. 1   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).  

              Dokonując oceny zgodności z   prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje:                

              W § 1   uchwały Nr XVI/73/2012 określono górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych, świadczone przez podmioty posiadające niezbędne uprawnienia do wykonywania tych usług, w   wysokości:  

za jednorazowe opróżnienie pojemnika o   poj. 110-120 litrów - 16,58 zł,  

za jednorazowe opróżnienie pojemnika o   poj. 240 litrów - 33,15 zł,  

za jednorazowe opróżnienie pojemnika o   poj. 1100 litrów - 97,32 zł,  

za jednorazowe opróżnienie kontenera o   poj. 6,5-7,0 m³ - 431,88 zł  

              Ponadto w   § 1   uchwały Nr XVI/73/2012 zapisano, że do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT. Wynika stąd, iż Rada Gminy Perzów ustaliła przedmiotowe stawki jako stawki netto.  

              Zapisy uchwały w   sposób istotny naruszają przepis art. 6   ust. 2   ustawy z   dnia  
13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach w   związku z   przepisem  
art. 3   ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 5   lipca 2001 r. o   cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.). Stosownie do treści art. 6   ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości  
i porządku w   gminach rada gminy jest umocowana do określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych. Tym samym rada gminy jest uprawniona - w   ocenie organu nadzoru - do ustalenia maksymalnej wysokości tych opłat, a   co za tym idzie organ ten dokonując ustaleń w   tym zakresie zobowiązany jest również uwzględnić obciążenia z   tytułu podatku od towaru i   usług.  

              Stosownie do treści art. 1   ust. 2   ustawy o   cenach, nie stosuje się jej jedynie  
w zakresie kształtowania cen w   obrocie pomiędzy osobami fizycznymi, z   których żadna nie jest przedsiębiorcą oraz w   zakresie tych cen, które ustalane są na podstawie odrębnych ustaw, w   zakresie uregulowanym w   tych ustawach.  

Przepisy ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach nie zawierają odrębnej regulacji w   zakresie kształtowania tych stawek.  

Zgodnie z   art. 3   ust. 1   pkt 1   ustawy o   cenach cena oznacza wartość wyrażoną  
w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w   cenie uwzględnia się podatek od towarów i   usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i   usług oraz podatkiem akcyzowym.  

Usługą natomiast w   myśl art. 3   ust. 1   pkt 10 ustawy o   cenach jest czynność świadczona odpłatnie, wymieniona w   klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o   statystyce publicznej.  

              W przedmiotowej uchwale ustalono stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych, nie uwzględniając jednocześnie stawki należnego z   tego tytułu podatku od towarów  
i usług. Tym samym regulacja kwestionowanych zapisów uchwały Nr XVI/73/2012 istotnie narusza przepis art. 6   ust. 2   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz przepis art. 3   ust. 1   pkt 1   ustawy o   cenach, który nie pozostawia wątpliwości, że odpłatność za towar lub usługę, będąca ceną, winna zawierać w   sobie ten podatek.  

              Ponadto - w   myśl art. 6   ust. 2   ustawy o   utrzymaniu czystości …… - górna stawka opłaty nie może być niższa aniżeli cena usługi, którą zapłaci właściciel nieruchomości przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych oraz odbierającego odpady komunalne.  

Powyższe stanowisko organu nadzoru potwierdza pogląd wyrażony w   wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach z   dnia 23 listopada 2006 r. II SA/GL 663/06, iż określając górną stawkę opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i   opróżniania zbiorników bezodpływowych, rada gminy zobowiązana jest do ustalania wielkości maksymalnej jako ceny zdefiniowanej w   art. 3   ust. 1   pkt 1   ustawy o   cenach.  

              W świetle powyższego należało orzec jak w   sentencji.  

              Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Poznaniu z   powodu niezgodności z   prawem w   terminie 30 dni  
od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.  

Wojewoda Wielkopolski  

(-) Piotr Florek  

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama