reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI / 123 /2012 Rady Powiatu Wolsztyńskiego

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Powiatu Wolsztyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację z budżetu powiatu.

§ 2. 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

§ 3. Wysokość dotacji, o których mowa w §2 określa Zarząd Powiatu w drodze uchwały, na podstawie zatwierdzonych planów finansowych szkół publicznych oraz informacji (metryczki) z Ministerstwa Edukacji Narodowej o ostatecznej wielkości subwencji oświatowej na dany rok budżetowy.

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę, złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wnioskodawca jest zobowiązany podać we wniosku planowaną liczbę uczniów.

2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest rzeczywista liczba uczniów w danym miesiącu oraz kwota przypadająca na jednego ucznia, o której mowa w §2.

2. Szkoła sporządza i przekazuje do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, nie później niż do 10. każdego miesiąca, informację o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

3. Podane w rozliczeniu liczby uczniów, o których mowa w ust.2, muszą być zgodne ze stanem w księdze uczniów danej szkoły i potwierdzone przez dyrektora lub właściciela szkoły.

4. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5. Dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

6. Informacja o miesięcznym wykorzystaniu dotacji udzielonej szkole następuje do 10. dnia po upływie każdego miesiąca z tym, że informacja o wykorzystanej dotacji za grudzień danego roku powinna nastąpić nie później niż do 10 stycznia roku następnego.

7. Wzór informacji o miesięcznym wykorzystaniu dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Roczne rozliczenie dotacji nastąpi do 15 stycznia roku następnego.

9. Wzór rozliczenia rocznego dotacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Nadpłaty dotacji w danym miesiącu pomniejszają kwotę dotacji w kolejnym miesiącu danego roku budżetowego. Nadpłaty dotacji na koniec roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu powiatu do końca stycznia roku następnego.

11. Niedopłaty dotacji w danym miesiącu podlegają wyrównaniu w następnym miesiącu roku budżetowego. Niedopłaty dotacji na koniec roku budżetowego podlegają wyrównaniu do końca stycznia roku następnego.

§ 6. 1. Upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, zwani dalej "kontrolującymi", mogą dokonywać kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom w zakresie:

1) prawidłowości przeznaczenia dotacji,

2) zgodności dokumentacji z rzeczywistym wykorzystaniem środków,

3) zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wskazanych w informacji zawartej w rozliczeniu, o którym mowa w §5 ust.2.

2. Czynności kontrolne prowadzone będą w siedzibie kontrolowanej szkoły, w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej szkole.

3. Dokumentacja zbierana podczas kontroli przechowywana będzie w warunkach uniemożliwiających dostęp do niej osobom nieupoważnionym.

4. Podczas czynności kontrolnych kontrolujący mogą informować dyrektora kontrolowanej szkoły o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XLII/231/2009 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Zając


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI / 123 /2012
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 22 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI / 123 /2012
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 22 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI / 123 /2012
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 22 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI / 123 /2012
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
z dnia 22 marca 2012 r.
Zalacznik4.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Hanna Bartkowiak

Konsultant/Zespół Doradców Unijnych SmartConsulting S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama