| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/121/2012 Rady Miejskiej W OSIECZNEJ

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w miejscowości Grodzisko, gmina Osieczna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Osiecznej Nr IV/27/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Grodzisko gmina Osieczna - działka numer ewidencyjny: 172/6 oraz część działek numer 175/1, 232/2 i 403, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/148/2001 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 28 czerwca 2001 r. ze zmianami, Rada Miejska w Osiecznej u c h w a l a , co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w miejscowości Grodzisko, gmina Osieczna - działka numer ewidencyjny 172/6 oraz część działek numer 175/1, 232/2 i 403, zwany dalej planem.

2. Granice obowiązywania planu określa rysunek w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Integralnymi częściami uchwały są załączniki:

a) część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik Nr 1,

b) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Osiecznej w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego - załącznik Nr 2,

c) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Osiecznej w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania - załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów rolnych pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz związanych z nią sieci i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

2. Zakres ustaleń planu jest zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Osiecznej;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar objęty planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu;

5) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru wydzieloną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem funkcji i numerem;

6) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu (funkcji) lub różnym sposobie zagospodarowania;

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w wyniku realizacji planu musi przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

9) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linie, przy których należy sytuować elewacje frontowe (ściany zewnętrzne) budynków przeznaczenia podstawowego oraz dopuszczonych w planie nadziemnych części budowli; obowiązująca linia zabudowy stanowi jednocześnie nieprzekraczalną linię zabudowy dla pozostałych budynków i budowli; warunek uznaje się za spełniony w przypadku sytuowania min. 50% powierzchni elewacji w obowiązującej linii zabudowy;

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą maksymalny zasięg usytuowania na terenie jednostki wszelkich dopuszczonych w planie nadziemnych części budynków i budowli (w rozumieniu prawa budowlanego) chyba, że ustalenia szczegółowe planu stanowią inaczej; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą: okapów, gzymsów, balkonów, tarasów, galerii, schodów zewnętrznych, werand, wykuszy, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji i innych podobnych elementów budynków oraz nie ograniczają lokalizacji takich obiektów jak: ogrodzenia, drogi, dojazdy, parkingi terenowe, chodniki, dojścia oraz liniowe elementy sieci technicznych i uzbrojenia terenu;

11) proponowanej linii podziałów wewnętrznych - należy przez to rozumieć linię, której przebieg na rysunku planu nie jest obowiązujący i może podlegać modyfikacjom, na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych uchwały;

12) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki lub terenu, na którym usytuowane są budynki;

13) zabudowie - należy przez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego z wyłączeniem: dróg, chodników, parkingów terenowych, liniowych elementów oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, pomników, wolnostojących - trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych oraz obiektów małej architektury;

14) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny (w rozumieniu przepisów odrębnych) lub zespół takich budynków w układzie wolnostojącym wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz zielenią towarzyszącą;

15) zbiorczych sieciach i obiektach infrastruktury - należy przez to rozumieć sieci i obiekty związane z uzbrojeniem terenu, obsługujące więcej niż jedną działkę, dla których w planie nie określa się jednoznacznej lokalizacji;

16) przepisach odrębnych i szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, obowiązujące normy oraz warunki i ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

§ 4. 1. Rysunek planu obowiązuje w granicach obszaru objętego planem.

2. Liczby występujące przed symbolami terenów mają znaczenie porządkowe i merytoryczne.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu będące obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) przeznaczenie (funkcja) terenów;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy;

5) wymiarowanie w metrach dotyczące dróg i linii zabudowy.

4. Wymiarowanie w metrach proponowanych linii podziałów wewnętrznych nie jest obowiązującym ustaleniem planu.

§ 5. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolami 1 MN - 7 MN ;

2) teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczony symbolem RM, MN ;

3) teren infrastruktury technicznej - oznaczony symbolem IT ;

4) rezerwa terenu na poszerzenie działki sąsiedniej - oznaczony symbolem MN-r ;

5) tereny komunikacji:

a) istniejąca droga powiatowa nr 4790 - lokalna - oznaczona symbolem 1KDL,

b) istniejąca droga gminna - lokalna - oznaczona symbolem 2KDL,

c) istniejąca droga dojazdowa - oznaczona symbolem KDD,

d) planowana droga wewnętrzna dojazdowa - oznaczona symbolem KDWD,

e) planowane drogi wewnętrzne - ciągi pieszo-jezdne - oznaczone symbolami 1KDWP - 4KDWP,

f) planowany ciąg pieszy - oznaczony symbolem KP.

2. Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów o których mowa w ust. 1 zawarto w § 17 - § 21.

3. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny funkcjonalne i działki liniami rozgraniczającymi:

1) ściśle określonymi rozdzielającymi tereny o różnym sposobie użytkowania - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) postulowanymi rozdzielającymi tereny o tym samym sposobie użytkowania - proponowane linie podziałów wewnętrznych.

4. Ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku planu - załącznik Nr 1.

§ 6. Na obszarze objętym planem kształtowanie i ochronę ładu przestrzennego należy realizować poprzez:

1) wprowadzenie nowej zabudowy w ściśle wyznaczonych ramach przypisanych dla każdego terenu;

2) zachowanie obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy, gabarytów obiektów i wielkości powierzchni zabudowy.

§ 7. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów wynikające z zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) teren objęty planem położony jest w części (drogi: 1KDL i 2KDL) w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Krzywińsko-Osieckiego wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra". Zagospodarowanie terenu spełniać musi wymogi ochrony określone dla wyżej wymienionego obszaru;

2) teren objęty planem położony jest w bliskiej odległości od Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk NATURA 2000 - PLH 300014 "Zachodnie Pojezierze Krzywińskie". Zagospodarowanie terenu spełniać musi wymogi zapewniające brak negatywnego wpływu na wyżej wymieniony obszar;

3) na terenach zainwestowanych i planowanych do zainwestowania nakazuje się pozostawienie powierzchni biologicznie czynnych w wielkościach określonych w ustaleniach szczegółowych - § 17 i § 18;

4) warstwa próchniczna gleby z terenów przeznaczonych pod trwałą zabudowę musi zostać zdjęta i rozplanowana w obrębie obszaru objętego planem lub wykorzystana na innych, wskazanych przez służby gminne, terenach np. wymagających rekultywacji;

5) masy ziemne, przemieszczane w trakcie prowadzonych prac budowlanych, należy w pierwszej kolejności zagospodarować w granicach własnej działki lub na obszarze planu, a w przypadku braku takiej możliwości, urobek wywozić na miejsce wskazane przez służby gminne;

6) na obszarze objętym planem ustala się zasady prowadzenia gospodarki odpadami stałymi;

7) wprowadza się zasadę zorganizowanego systemu gromadzenia i zagospodarowania odpadów, zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Gminy Osieczna;

8) ustala się czasowe gromadzenie odpadów w indywidualnych zamykanych pojemnikach, zlokalizowanych w granicach własnych działek;

9) ustala się obowiązek segregacji powstających odpadów. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów lokalizować w pasach dróg lokalnych i wewnętrznych;

10) w celu dalszej przeróbki odpadów - odzysku lub unieszkodliwiania, ustala się ich wywóz poza obszar objęty planem przez odpowiednie wyznaczone do tego celu podmioty posiadającestosowne, przewidziane prawem zezwolenia;

11) na obszarze objętym planem gospodarkę ściekową prowadzić zgodnie z ustaleniami § 15;

12) w zakresie ochrony przed hałasem, obowiązują zgodnie z przepisami odrębnymi dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodowej, oznaczonych symbolami: 1MN - 7MN oraz MR, MN - poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

§ 8. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów wynikające z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) ze względu na występowanie zaewidencjonowanego stanowiska archeologicznego obszar planu objęty zostaje strefą ochrony archeologicznej W;

2) w obszarze objętym planem przedmiotem ochrony archeologicznej są znajdujące się w niej zabytki archeologiczne stanowiące świadectwo życia i działalności człowieka;

3) przypadku odnalezienia podczas prowadzenia prac ziemnych obiektów archeologicznych, na obszarze objętym planemnależy niezwłocznie powiadomić właściwy Urząd Ochrony Zabytków, celem określenia warunków dopuszczających do realizacji inwestycji w zakresie ochrony archeologicznej o ile taki obowiązek wynika z przepisów odrębnych.

§ 9. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: KDL , KDD, KDWD, KDWP i KP ;

2) na terenach przestrzeni publicznych, wymienionych w pkt. 1 zabrania się umieszczania:

a) nośników reklamowych i reklam w pasach drogowych,

b) reklam na pniach drzew przydrożnych;

3) na terenach przestrzeni publicznych, wymienionych w pkt. 1 dopuszcza się:

a) lokalizację zbiorczych sieci i obiektów infrastruktury technicznej,

b) lokalizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,

c) lokalizację obiektów małej architektury, wiat i przystanków autobusowych,

d) zagospodarowanie zielenią urządzoną.

§ 10. Wymogi dotyczące parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określają ustalenia szczegółowe, zawarte w § 17 - § 21.

§ 11. 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym:

1) obszary i obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody;

2) obszary stref ochronnych ujęć wody;

3) tereny górnicze wymagające określenia sposobu ich zagospodarowania;

4) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

5) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, wymagające określenia sposobu ich zagospodarowania.

2. Nie wprowadza się ustaleń dotyczących granic i sposobu zagospodarowania wyżej wymienionych terenów.

§ 12. 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny wymagające scaleń i podziałów nieruchomości przeprowadzanych według przepisów odrębnych.

2. Dla terenów zabudowy oznaczonych symbolami 1 MN - 7 MN oraz RM, MN dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych pod warunkiem:

1) zachowania minimalnej powierzchni działki - 800 m 2 ;

2) zachowania minimalnej szerokości działki od strony ulicy dojazdowej - 20 m;

3) zachowania kąta położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego od strony ulicy dojazdowej - 90°. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach kąty od 75° do 110°.

3. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej oznaczonych symbolem MN oraz RM, MN dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w wielkości określonej przepisami odrębnymi lub wymaganej przez właściciela infrastruktury.

4. Na obszarze objętym planem zakazuje się wydzielania działek budowlanych bez bezpośredniego dostępu do drogi.

§ 13. Ustala się na obszarze planu następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości większej lub równej 50 m;

2) dla istniejącej linii energetycznej SN wyznacza się strefę technologiczną o szerokości min. 10,0m (po 5,0 m od skrajni przewodu), w której obowiązuje zakaz lokalizacji drzew oraz obiektów budowlanych naziemnych, z wyjątkiem obiektów elektroenergetycznych.

§ 14. Ustala się następujące warunki i zasady obsługi terenów w zakresie komunikacji:

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem stanowić będą istniejące i planowane drogi:

a) 1KDL - istniejąca publiczna droga powiatowa nr 4790, klasy L,

b) 2KDL - istniejąca publiczna droga gminna, klasy L,

c) KDD - istniejąca droga dojazdowa,

d) KDWD - planowana wewnętrzna droga dojazdowa, klasy D,

e) 1KDWP - 4KDWP - planowane drogi wewnętrzne - ciągi pieszo-jezdne,

f) KP - planowany ciąg pieszy,

2) tereny komunikacji o których mowa w pkt. 1 lit. a - f stanowią przestrzeń publiczną ogólnodostępną oraz przestrzeń służącą realizacji zbiorczych sieci infrastruktury technicznej. W tym celu w pasach drogowych wyznaczyć należy pasy dla lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;

3) przy skrzyżowaniach dróg wydzielić ścięcia narożników działek dla prawidłowego wykonania połączeń dróg:

a) o wymiarach 5mx5m dla planowanej drogi wewnętrznej dojazdowej KDWD,

b) o wymiarach 4mx4m dla planowanych ciągów pieszo-jezdnych 1KDWP - 4KDWP.

4) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w granicach własnych posesji w ilości nie mniejszej niż 2 miejsca postojowe na jedną nieruchomość wliczając w to garaż.

§ 15. 1. Ustala się następujące ogólne zasady wyposażenia obszaru objętego planem w urządzenia infrastruktury technicznej:

1) ustala się docelowo realizację pełnego zakresu uzbrojenia terenu - sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, poprzez rozbudowę istniejących i budowę nowych systemów infrastruktury;

2) ustala się lokalizację zbiorczych sieci i obiektów infrastruktury technicznej w pasach drogowych za zgodą administratora drogi i w sposób nie kolidujący z funkcją komunikacyjną terenu;

3) dopuszcza się lokalizację zbiorczych sieci i obiektów infrastruktury technicznej na pozostałych terenach;

4) lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej spełniać musi warunki określone w przepisach odrębnych i szczególnych;

5) dla obiektów infrastruktury technicznej nie obowiązują wyznaczone linie zabudowy.

6) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wymagają uzyskania warunków technicznych od Dysponentów sieci.

2. Ustala się następujące szczegółowe zasady wyposażenia obszaru objętego planem w urządzenia infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) ustala się zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej miejscowości Grodzisko, po przebudowie (zwiększeniu średnicy) istniejącego wodociągu,

b) do czasu przebudowy istniejącej sieci wodociągowej dopuszcza się dostawę wody z ujęć indywidualnych, zlokalizowanych na poszczególnych działkach,

c) dostawa wody na obszarze objętym planem wymaga budowy pierścieniowej sieci wodociągowej rozdzielczej, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci,

2) w zakresie gospodarki ściekowej:

a) ustala się docelowe odprowadzenie ścieków bytowych do planowanego systemu kanalizacyjnego miejscowości Grodzisko,

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym planem, dopuszcza się gromadzenie ścieków bytowych w zbiornikach bezodpływowych. Zbiorniki do czasowego gromadzenia ścieków muszą być całkowicie szczelne i posiadać odpowiedni atest,

c) ścieki ze zbiorników bezodpływowych muszą być systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do miejsc wskazanych przez służby gminne,

d) ustala się nakaz likwidacji zbiorników bezodpływowych i podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej po jej realizacji i uruchomieniu na obszarze objętym planem,

e) na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

f) na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację sieciowych i lokalnych przepompowni ścieków. Lokalizacje obiektów przepompowni spełniać muszą warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych,

g) ustala się indywidualne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działek. Zaleca się stosowanie urządzeń do gromadzenia i rozsączania wód opadowych i roztopowych,

h) ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z planowanych pasów drogowych. Dopuszcza się lokalizację podziemnych urządzeń do gromadzenia i rozsączania wyżej wymienionych wód w pasach drogowych.

3) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) ustala się zasilanie energetyczne obszaru objętego planem z istniejącej napowietrznej linii SN i istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej przy drodze gminnej 2KDL , na warunkach określonych przez Dysponenta sieci,

b) w przypadku braku rezerwy mocy istniejącej stacji transformatorowej, zasilanie energetyczne planowanych terenów wymagać będzie budowy stacji transformatorowej na terenie oznaczonym w planie symbolem IT oraz doziemnych linii SN i nn.Dopuszcza się instalację słupowej stacji transformatorowej na istniejącej linii SN,

c) dopuszcza się lokalizację kontenerowej stacji transformatorowej na innych terenach w zależności od potrzeb użytkowników, pod warunkiem zapewnienia dojazdu. Lokalizacja stacji spełniać musi warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych,

d) ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do działek poprzez realizację kablowego systemu energetycznego niskiego napięcia. Dopuszcza się lokalizację szafek kablowych w granicach pasów drogowych.

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) ustala się ogrzewanie obiektów z indywidualnych źródeł zlokalizowanych w granicach wydzielonych działek,

b) ustala się stosowanie do celów grzewczych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi tj.: paliw płynnych, gazowych i stałych (np. biomasa, drewno itp.) oraz alternatywnych źródeł energii i urządzeń do ich spalania charakteryzujących się wysokim stopniem sprawności,

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się docelowo zaopatrzenie w gaz sieciowy obszaru objętego planem, po realizacji systemu gazowniczego na terenie miejscowości Grodzisko,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów dostawy gazu. Lokalizacja indywidualnych zbiorników gazu spełniać musi warunki określone w przepisach odrębnych i szczególnych,

6) w zakresie telekomunikacji:

a) ustala się obsługę telekomunikacyjną na obszarze objętym planem poprzez rozbudowę istniejącego systemu telekomunikacyjnego miejscowości Grodzisko lub realizację sieci i obiektów telekomunikacyjnych innego operatora, na warunkach określonych przez Dysponenta sieci,

b) ustala się na obszarze objętym planem realizację kablowego systemu telekomunikacyjnego,

c) obiekty i urządzenia telekomunikacyjne lokalizować na terenie oznaczonym symbolem IT lub na innych terenach w zależności od potrzeb użytkowników, pod warunkiem zapewnienia dojazdu. Lokalizacja obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych spełniać musi warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych.

§ 16. 1. Dla terenu objętego planem nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

2. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały tereny objęte planem pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MN - 7 MN ,ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej .

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala się lokalizację wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych - maksymalnie jeden budynek mieszkalny na wydzielonej działce.

3. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie dopuszczalne - dopuszcza się lokalizację:

1) budynków garażowych i gospodarczych;

2) obiektów małej architektury;

3) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) urządzonej zieleni towarzyszącej.

4. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacja zabudowy w stosunku do granic działek:

a) obowiązująca linia zabudowy - według rysunku planu,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - według rysunku planu,

c) od granic z sąsiadem, lokalizację należy ustalać w oparciu o przepisy odrębne,

d) dopuszcza się lokalizację budynków garażowych i gospodarczych w granicach działek sąsiednich, pod warunkiem wspólnego ich usytuowania na graniczących ze sobą działkach,

2) obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej:

a) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - dwie, w tym poddasze użytkowe,

b) maksymalna wysokość budynku liczona od średniego poziomu otaczającego terenu:

- 11,50 m do najwyższego punktu przekrycia dachu stromego,

- 4,50 m do dolnej krawędzi okapu lub gzymsu przy dachu stromym,

- 8,00 m do najwyższego punktu przekrycia dachu lub attyki wieńczącej dach płaski,

c) dachy strome, dwu- lub czterospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45° lub dachy płaskie o kącie nachylenia do 10°,

d) dopuszcza się kompozycyjną kompilację dachu stromego i płaskiego dla jednego budynku lub dla zabudowy na jednej działce.

3) obowiązująca forma zabudowy garażowej i gospodarczej:

a) garaże wbudowane, dobudowane lub wolnostojące zlokalizowane w poziomie otaczającego terenu,

b) budynki gospodarcze wolnostojące,

c) ilość kondygnacji - maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna,

d) maksymalna wysokość budynku liczona od średniego poziomu otaczającego terenu:

- 6,00 m do najwyższego punktu przekrycia dachu stromego,

- 4,00 m do najwyższego punktu przekrycia dachu lub attyki wieńczącej dach płaski,

e) architektura obiektów towarzyszących powinna być zharmonizowana z zabudową mieszkaniową.

5. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki - 30% powierzchni działki.

6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 60% powierzchni działki.

7. Obsługa komunikacyjna terenów z istniejących i planowanych dróg wg rysunku planu.

8. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach własnej działki w ilości określonej w § 14 pkt. 4.

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM, MN ,ustala się przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej .

2. Dopuszcza się wspólne lub samodzielne występowanie funkcji podstawowych.

3. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala się adaptację istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych. Dopuszcza się likwidację, przebudowę i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych obiektów na zasadach określonych w ust. 5 - 9.

4. Na terenie o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

1) budynków garażowych i gospodarczych;

2) obiektów małej architektury;

3) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) urządzonej zieleni towarzyszącej.

5. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacja zabudowy w stosunku do granic działek:

a) obowiązująca linia zabudowy - wg rysunku planu,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - wg rysunku planu;

c) nie dopuszcza się lokalizacji budynków garażowych i gospodarczych w granicach działek sąsiednich.

2) obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej:

a) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - dwie, w tym poddasze użytkowe,

b) maksymalna wysokość budynku liczona od średniego poziomu otaczającego terenu:

- 11,50 m do najwyższego punktu przekrycia dachu stromego,

- 4,50 m do dolnej krawędzi okapu lub gzymsu przy dachu stromym,

- 8,00 m do najwyższego punktu przekrycia dachu lub attyki wieńczącej dach płaski,

c) dachy strome, dwu- lub czterospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45° lub dachy płaskie o kącie nachylenia do 10°,

d) dopuszcza się kompozycyjną kompilację dachu stromego i płaskiego dla jednego budynku lub zabudowy na jednej działce.

3) obowiązująca forma zabudowy garażowej:

a) garaże wbudowane, dobudowane lub wolnostojące zlokalizowane w poziomie otaczającego terenu,

b) ilość kondygnacji - maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna,

c) maksymalna wysokość budynku liczona od średniego poziomu otaczającego terenu:

- 6,00 m do najwyższego punktu przekrycia dachu stromego,

- 4,00 m do najwyższego punktu przekrycia dachu lub attyki wieńczącej dach płaski,

d) architektura obiektów towarzyszących powinna być zharmonizowana z zabudową mieszkaniową.

6. Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki:

- 50% powierzchni działki dla zabudowy zagrodowej,

- 30% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej.

7. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej:

- 30% powierzchni działki dla zabudowy zagrodowej,

- 60% powierzchni działki dla zabudowy mieszkaniowej.

8. Obsługa komunikacyjna terenu z istniejącej drogi gminnej - według rysunku planu.

9. Obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach własnej działki w ilości określonej w § 14 pkt. 4.

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN-r , ustala się jako przeznaczenie podstawowe - rezerwa terenu na poszerzenie działki sąsiedniej.

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie dopuszczalne - dopuszcza się lokalizację:

1) obiektów i sieci infrastruktury technicznej;

2) urządzonej zieleni niskiej.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem IT ,ustala się przeznaczenie podstawowe - teren infrastruktury technicznej .

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację:

1) obiektów infrastruktury technicznej - stacji transformatorowej, przepompowni ścieków itp;

2) pojemników do czasowego gromadzenia i segregacji odpadów;

3) zieleni urządzonej.

3. Dopuszcza się podział terenu na działki dla obiektów infrastruktury technicznej. Wielkość wydzielonych działek ustalić w zależności od potrzeb właścicieli infrastruktury technicznej, przy czym ustala się dopuszczalną minimalną powierzchnię wydzielonej działki na 30 m 2 .

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDL - 2KDL , KDD, KDWD , 1KDWP - 4KDWP i KP ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny komunikacji .

2. Wyznacza się teren komunikacji oznaczony symbolem 1KDL o funkcji publicznej drogi lokalnej i ustala się:

1) istniejąca droga powiatowa nr 4790 - klasy L;

2) szerokość pasa drogowego według rysunku planu;

3) droga jedno-jezdniowa, dwu-pasowa o minimalnej szerokości jezdni 6,0m;

4) jezdnia o nawierzchni utwardzonej - asfaltowej;

5) dopuszcza się lokalizację oświetlenia ulicznego i sieci zbiorczych oraz urządzeń infrastruktury technicznej;

6) dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej i ozdobnej;

7) dopuszcza się lokalizację chodników o parametrach technicznych określonych w przepisach odrębnych;

8) dopuszcza się wjazdy bramowe na posesje.

3. Wyznacza się teren komunikacji oznaczony symbolem 2KDL o funkcji publicznej drogi lokalnej i ustala się:

1) istniejąca gminna droga lokalna - klasy L;

2) szerokość pasa drogowego - wg rysunku planu;

3) droga jedno-jezdniowa, dwu-pasowa o minimalnej szerokości jezdni - 6,0m;

4) jezdnia o nawierzchni utwardzonej - asfaltowej;

5) dopuszcza się lokalizację oświetlenia ulicznego i sieci zbiorczych oraz urządzeń infrastruktury technicznej;

6) dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej i ozdobnej;

7) dopuszcza się lokalizację chodników i ścieżki rowerowej o parametrach technicznych określonych w przepisach odrębnych;

8) dopuszcza się wjazdy bramowe na posesje.

4. Wyznacza się teren komunikacji oznaczony symbolem KDD o funkcji drogi dojazdowej i ustala się:

1) istniejąca droga dojazdowa - gruntowa;

2) szerokość pasa drogowego wg rysunku planu;

3) docelowo droga jedno-jezdniowa, dwu-pasowa o minimalnej szerokości jezdni - 4,0 m;

4) docelowo droga o nawierzchni gruntowej ulepszonej lub z kostki brukowej, płyt itp.;

5) dopuszcza się lokalizację oświetlenia ulicznego i sieci zbiorczych oraz urządzeń infrastruktury technicznej;

6) dopuszcza się lokalizację chodnika i ścieżki rowerowej o parametrach technicznych określonych w przepisach odrębnych;

7) dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej i ozdobnej;

8) dopuszcza się wjazdy bramowe na posesje.

5. Wyznacza się teren komunikacji oznaczony symbolem KDWD o funkcji wewnętrznej drogi dojazdowej i ustala się:

1) planowana wewnętrzna droga dojazdowa - klasy D;

2) szerokość pasa drogowego- 10,0 m;

3) droga jedno-jezdniowa, dwu-pasowa o minimalnej szerokości jezdni - 5,0 m;

4) docelowo jezdnia o nawierzchni utwardzonej - asfaltowej lub z kostki brukowej, płyt itp.;

5) dopuszcza się lokalizację oświetlenia ulicznego i sieci zbiorczych oraz urządzeń infrastruktury technicznej;

6) dopuszcza się lokalizację wiat i przystanków autobusowych oraz miejsc postojowych o wymiarach i parametrach określonych w przepisach odrębnych;

7) dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej i ozdobnej;

8) dopuszcza się lokalizację obustronnych chodników o minimalnej szerokości 1,5 m;

9) dopuszcza się wjazdy bramowe na posesje;

10) dopuszcza się realizację drogi jako ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni ułatwiającej wsiąkanie wody.

6. Wyznacza się tereny komunikacji oznaczone symbolem 1KDWP - 4KDWP o funkcji dróg wewnętrznych - ciągów pieszo-jezdnych i ustala się:

1) szerokość pasa drogowego - 8,0 m;

2) ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z materiałów ułatwiających wsiąkanie wody;

3) dopuszcza się lokalizację oświetlenia ulicznego i sieci zbiorczych oraz urządzeń infrastruktury technicznej;

4) dopuszcza się lokalizację zieleni izolacyjnej i ozdobnej;

5) dopuszcza się wjazdy bramowe na posesje.

7. Wyznacza się teren komunikacji oznaczony symbolem KP o funkcji ciągu pieszego i ustala się:

1) szerokość pasa drogowego - 5,0 m;

2) ciąg pieszy o nawierzchni gruntowej lub wykonanej z materiałów ułatwiających wsiąkanie wody;

3) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej i zieleni;

4) nie dopuszcza się wjazdów bramowych na posesje.

§ 22. Na obszarze objętym planem przeznacza się na cele nierolnicze 6,54 ha gruntów rolnych klasy V i VI , dla których nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.

§ 23. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w niniejszej uchwale, ustala się wysokość stawki służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

1) dla terenów oznaczonych symbolem MN i RM,MN - 20 %,

2) dla pozostałych terenów - 0 %.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Osieczna.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Osiecznej


Roman Lewicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/121/2012
Rady Miejskiej W OSIECZNEJ
z dnia 1 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w miejscowości Grodzisko, gmina Osieczna - działka o numerze ewidencyjnym 172/6 oraz część działek nr 175/1, 232/2 i 403

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/121/2012
Rady Miejskiej W OSIECZNEJ
z dnia 1 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/121/2012
Rady Miejskiej W OSIECZNEJ
z dnia 1 marca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Osieczna oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »