| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bukownicy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz 1591 ze zm.), art. 14 ust. 5 i 7 w związku z art. 5c pk. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 ze zm), Rada Miejska Grabowa nad Prosną uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Bukownicy w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego uwzględniajacego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Oddział przedszkolny będzie funkcjonował przez cały rok szkolny, tj. od 1 września każdego roku do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalonych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukownicy, za wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w wymiarze 1 miesiąca oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. Świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 są odpłatne i obejmują:

1) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym,

2) przygotowanie miejsca zabaw, miejsca wypoczynku dziecka oraz opiekę nad dzieckiem podczas wypoczynku,

3) nadzór nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach oddziału przedszkolnego oraz na placu zabaw i podczas spacerów,

4) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych imprezach artystycznych
i okolicznościowych,

5) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka,

6) zajęcia relaksacyjno - wyciszające.

§ 3. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa
w § 2 w wysokości 1,43 zł.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1oraz zadeklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym ponad czas określony w § 1.

3. W przypadku nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym opłata, o której mowa w ust. 1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych prowadzonych na wniosek rodziców przez inne niż oddział przedszkolny podmioty.

5. Opłatę za wyżywienie dziecka ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

6. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bukownicy a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Kiciński


Uzasadnienie

Zgodnie a art. 14 ust. 5 w związku art. 5c pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, opłaty za świadczenia oddziału przedszkolnego, prowadzonego przez oragan prowadzący, ustala rada gminy. Uchwała gwarantuje, iz oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bukownicy zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w wymiarze 5 godzin dziennie, koniecznym do realizacji podstawy programowej.

Ponadto uchwała określa opłaty za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej obejmującą koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Na mocy art. 14 ust. 5 ustawy
o systemie oświaty opłata za oddział przedszkolny ma charakter cywilnoprawny, a zatem zastosowanie ma
w tym przypadku zasada ekwiwalentności świadczeń, zgodnie z którą opłatę wnosi się za konkretne świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego i w relacji do konkretnych kosztów świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

W związku z tym, iż oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bukownicy został utworzony uchwałą NR XIV/97/2012 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 27 marca 2012r., dniem rozpoczęcia działalności oddziału jest 1 wrzesień 2012r. Stawka opłaty za 1 godzinę świadczenia wynika z szacunku kosztów zatrudnienia nauczycieli oraz pomocy nauczyciela, którzy będą prowadzić zajęcia w oddziale przedszkolnym, przedstawionego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukownicy do projektu uchwały
o utworzeniu oddziału przedszkolnego. Odniesiono się również do kosztów, jakie ponoszą rodzice dzieci uczęszczajacych do Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek prowadzonego na terenie miasta i gminy Grabowa nad Prosną.

Wywołanie uchwały uważa się za uzasadnione.

Burmistrz Miasta i Gminy


Zenon Cegła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »