| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Powiatu Konińskiego

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXX/167/05 Rady Powiatu Konińskiego z 30 czerwca 2005 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2005 r. Nr 125, poz. 3414), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr XII/82/2011 Rady Powiatu Konińskiego z 9 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r. Nr 326, poz. 5449).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 70 uchwały nr XXX/167/05 Rady Powiatu Konińskiego z 30 czerwca 2005 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2005 r. Nr 125, poz. 3414), który stanowi:

"§ 70. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.";

2) § 2 uchwały nr XII/82/2011 Rady Powiatu Konińskiego z 9 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r. Nr 326, poz. 5449), który stanowi:

"§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Janusz Stankiewicz


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 8 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXX/167/05
Rady Powiatu Konińskiego
z 30 czerwca 2005 r.
w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

STATUT POWIATU KONIŃSKIEGO

Rozdział 1.
Postanowienie ogólne

§ 1. Statut określa:

1) ustrój Powiatu Konińskiego ,

2) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Powiatu Konińskiego, Komisji Rady Powiatu Konińskiego, Zarządu Powiatu Konińskiego,

3) zasady tworzenia Klubów Radnych Powiatu Konińskiego,

4) zasady dostępu do dokumentów Rady, jej Komisji i Zarządu Powiatu Konińskiego oraz korzystania z nich.

§ 2. Użyte w statucie określenia oznaczają:

1) klub radnych - Klub Radnych Powiatu Konińskiego,

2) komisja - Komisję Rady Powiatu Konińskiego,

3) komisja rewizyjna - Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Konińskiego,

4) powiat - Powiat Koniński,

5) rada - Radę Powiatu Konińskiego,

6) radny - Radnego Powiatu Konińskiego,

7) [1]) (uchylony)

8) [2]) (uchylony)

9) [3]) (uchylony)

10) starosta - Starostę Konińskiego,

11) starostwo - Starostwo Powiatowe w Koninie,

12) statut - Statut Powiatu Konińskiego,

13) zarząd - Zarząd Powiatu Konińskiego.

§ 3. Siedzibą organów powiatu i starostwa jest miasto Konin.

§ 4. Powiat posiada herb i flagę ustanowione przez radę odrębną uchwałą.

Rozdział 2.
Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Rady

Dział I.
Sesje Rady

§ 5. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady.

2. Sesje rady odbywają się w starostwie, z zastrzeżeniem ust. 3 - 5.

3. Przewodniczący rady może zarządzić odbycie sesji, w tym sesji wspólnej, poza siedzibą władz powiatu.

4. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

5. Zawiadomienie o zwołaniu wspólnej sesji podpisują przewodniczący organów stanowiących zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

6. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego.

§ 6. 1. Na pierwszej sesji nowo wybranej rady najstarszy wiekiem radny obecny na sesji - po otwarciu sesji - wykonuje czynności w celu:

1) złożenia ślubowania przez radnych

2) stwierdzenia liczby radnych obecnych na sesji,

3) wyboru przewodniczącego rady.

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu treści ślubowania wywołany radny powstaje i wypowiada słowo "ślubuję".

3. Przewodniczący rady przedstawia porządek obrad pierwszej sesji.

§ 7. 1. O miejscu, dniu i godzinie rozpoczęcia sesji radnego zawiadamia się co najmniej na sześćdni przed sesją, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Jeżeli porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lub rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu, radnego zawiadamia się o sesji co najmniej na dziesięć dni przed sesją.

3. O zwołaniu sesji w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami) radnego zawiadamia się co najmniej na jeden dzień przed sesją.

§ 8. 1. Przed każdą sesją przewodniczący rady, po zasięgnięciu opinii starosty, ustala listę gości zaproszonych na sesję.

2. W sesjach rady uczestniczą z głosem doradczym członkowie zarządu niebędący radnymi.

3. Do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.

4. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 9. 1. Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

2. Sprawy objęte porządkiem obrad danego posiedzenia sesji mogą być rozstrzygane na kolejnych posiedzeniach tej samej sesji. W tym celu przewodniczący rady zarządza odroczenie sesji i zawiadamia radnych o wyznaczeniu nowego terminu kolejnego posiedzenia tej samej sesji.

§ 10. 1. Rozpoczęcie sesji następuje z chwilą wypowiedzenia przez przewodniczącego rady formuły w brzmieniu: "Otwieram sesję Rady Powiatu Konińskiego".

2. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (quorum) rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad.

3. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić radny, komisja, klub radnych lub starosta.

§ 11. 1. Na każdej sesji rada obraduje, w zależności od potrzeby, w szczególności w sprawie:

1) przyjęcia protokołu poprzedniej sesji,

2) interpelacji i pytań radnych,

3) sprawozdania z działalności zarządu i wykonania uchwał rady w okresie międzysesyjnym,

4) wymagającej podjęcia uchwały,

5) wniosków, postulatów, oświadczeń i informacji radnych.

2. Komunikaty przewodniczącego rady i ewentualnie starosty lub zarządu mogą być podawane w każdej chwili obrad.

3. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący rady kończy sesję słowami: "Zamykam sesję Rady Powiatu Konińskiego".

§ 12. 1. Z przebiegu obrad rady sporządza się protokół, który zawiera odpowiednio:

1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół,

2) stwierdzenie prawomocności obrad,

3) odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji,

4) porządek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególności: treść albo streszczenia wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,

6) przebieg głosowań i ich wyniki,

7) inne sprawy, których zaprotokołowanie poleci przewodniczący rady.

2. Do protokołu załącza się:

1) listę obecności radnych,

2) listę obecności zaproszonych gości,

3) teksty uchwał przyjętych przez radę,

4) protokół komisji skrutacyjnej łącznie z kartami głosowania tajnego,

5) zgłoszone na piśmie wnioski niewygłoszone przez radnych na sesji,

6) usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia oraz inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady w czasie sesji.

3. Protokół podpisuje przewodniczący rady i osoba sporządzająca protokół.

§ 13. 1. Protokół przedstawia się radzie do przyjęcia na najbliższej sesji. Z ważnych przyczyn przewodniczący rady może postanowić o przedstawieniu radzie protokołu na kolejnej sesji. Rada rozstrzyga o odczytaniu protokołu na uzasadniony wniosek radnego.

2. Wniosek o sprostowanie protokołu radny lub starosta może zgłosić przewodniczącemu rady na piśmie do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji, na której następuje przyjęcie protokołu.

3. Sprostowanie może polegać zwłaszcza na poprawieniu oraz uzupełnieniu treści protokołu.

4. Rada rozstrzyga o sprostowaniu protokołu albo odrzuceniu wniosku o sprostowanie przed przyjęciem protokołu.

5. Po przyjęciu protokołu przez radę, likwiduje się zapis obrad utrwalony za pomocą aparatury dźwiękowej lub video.

§ 14. 1. Interpelacje i pytania radnych kieruje się do zarządu. Interpelację składa się w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla powiatu.

2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania, skierowane zgodnie z właściwością interpelowanego.

3. Interpelację pisemną składa się, za pośrednictwem przewodniczącego rady, w kancelarii starostwa.

§ 15. 1. Pytania w sprawach bieżących formułowane są ustnie na każdej sesji i wymagają udzielenia odpowiedzi przez osobę, do której pytanie zostało skierowane.

2. Wnioski mogą być składane przez radnego w każdej sprawie, będącej przedmiotem obrad oraz w innych sprawach.

3. Wniosek powinien zawierać jednoznacznie określony postulat oraz propozycję dotyczącą jego wykonawcy i sposobu realizacji.

4. Rada rozstrzyga wyłącznie w sprawie przyjęcia takiego wniosku, który wymaga podjęcia działania przez organ powiatu.

§ 16. 1. Interpelacje, wnioski, pytania, oświadczenia, informacje i postulaty przedstawiane:

1) na sesji - nie wymagają formy pisemnej,

2) w okresie miedzy sesjami - wymagają formy pisemnej.

§ 17. 1. Odpowiedź pisemną na interpelację przekazuje się interpelującemu i przewodniczącemu rady.

2. Odpowiedź w sprawach, o których mowa w ust. 1 jest udzielana ustnie na tej samej lub najbliższej sesji albo pisemnie, w ciągu 30 dni od dnia złożenia interpelacji.

§ 18. 1. Przewodniczący rady prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad sprawami wymagającymi podjęcia uchwały lub rozpatrzenia przez radę.

2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego rady.

§ 19. 1. W przypadku stwierdzenia, że radny w swym wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad przewodniczący rady może zwrócić radnemu uwagę, a po dwukrotnym przywołaniu: "Proszę mówić na temat" - odebrać mu głos.

2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zaproszonych na sesję oraz do publiczności.

§ 20. 1. W czasie obrad przewodniczący rady udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad przedstawicielom komisji, klubów radnych oraz poszczególnym radnym według kolejności zgłoszeń.

2. Przewodniczący rady może udzielić głosu zaproszonym gościom oraz osobom spośród publiczności.

3. Przewodniczący rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

4. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności i zaproszonych gości, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem naruszają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 21. Przewodniczący rady może wyznaczyć radnym zadania związane z działalnością rady oraz przydzielić sprawy do rozpoznania.

Dział II.
Zasady i tryb głosowania

§ 22. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy przewodniczący rady.

3. Do przeliczenia głosów przewodniczący rady może wyznaczyć wiceprzewodniczącego rady lub innych radnych.

4. Przed zarządzeniem głosowania przez przewodniczącego rady, radny może zabrać głos w celu:

1) zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego dotyczącego techniki oraz procedury głosowania,

2) zadania pytań kandydatowi na określoną funkcję lub stanowisko.

§ 23. [4]) 1. Ważne formy głosowania to za, przeciw lub wstrzymujące się od głosu. W przypadku równości głosów uważa się, że tekst lub propozycja poddane głosowaniu są odrzucone.

2. W obliczeniu większości zwykłej brane są pod uwagę tylko głosy "za" i głosy "przeciw".

3. Jeżeli wyniki obliczania głosów są sprzeczne, to reasumpcja głosowania może być zarządzona przez przewodniczącego lub na wniosek innego radnego.

§ 24. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach ostemplowanych pieczęcią rady, przy czym każdorazowo rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona radnych komisja skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. Komisja skrutacyjna przyjmuje, w drodze głosowania, propozycję sposobu głosowania, którą przewodniczący komisji przedstawia radzie do przyjęcia.

2. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający wyniki głosowania.

§ 25. 1. Przewodniczący rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności przewodniczący rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga przewodniczący rady.

§ 26. Jeżeli oprócz wniosku o podjęcie uchwały w określonej sprawie został zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejności przewodniczący rady poddaje pod głosowanie wniosek o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.

§ 27. [5]) 1. Głosowanie poprawek następuje w kolejności punktów projektu uchwały (opinii, stanowiska lub sprawozdania), które są poddane rozpatrzeniu. Następnie przystępuje się do ostatecznego głosowania nad całym tekstem. W przypadku gdy dwie lub więcej poprawek wyłączających się wzajemnie dotyczy tego samego fragmentu, to ta, która najbardziej różni się od oryginalnego tekstu, ma pierwszeństwo i musi być poddana głosowaniu jako pierwsza.

2. Rada może głosować łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

§ 27a. [6]) Bezwzględna większość składu rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

Dział III.
Uchwały rady

§ 28. 1. Rada - w formie uchwał - rozstrzyga sprawy, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w kwestiach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

2. Uchwały są odrębnymi dokumentami, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Stanowiska zajęte przez radę w kwestiach organizacyjnych i proceduralnych są przyjmowane w formie adnotacji zawartej w protokole sesji.

§ 29. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:

1) przewodniczący rady,

2) komisja rady,

3) klub radnych,

4) co najmniej 5 radnych,

5) zarząd,

§ 30. 1. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia będące przedmiotem uchwały,

4) określenie terminu wejścia w życie uchwały.

2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie potrzeby podjęcia uchwały.

3. Projekt uchwały przedkłada się przewodniczącemu rady.

4. Przewodniczący rady przekazuje projekt uchwały, będący inicjatywą zarządu, właściwej komisji w celu zaopiniowania.

5. Projekt uchwały, będący inicjatywą podmiotów wymienionych w § 29 pkt 1- 4 przewodniczący rady przekazuje staroście do zaopiniowania przez zarząd.

6. Postanowień ust. 4 i 5 nie stosuje się w przypadku wniesienia projektu uchwały na sesji, chyba że przewodniczący rady postanowi inaczej.

7. [7]) Postanowień ust. 5 nie stosuje się w przypadku projektów uchwał w sprawach organizacji wewnętrznej rady oraz absolutorium.

§ 31. 1. Uchwałę podpisuje przewodniczący rady.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić w drodze odrębnej uchwały.

§ 32. 1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.

2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady.

3. Przewodniczący rady obowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia staroście uchwał rady.

Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy komisji rady

Dział I.

§ 33. 1. Rada powołuje komisję rewizyjną, w tym jej przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

§ 34. 1. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, który przedstawia radzie.

2. Komisja rewizyjna przedstawia radzie plan, o którym mowa w ust. 3, do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

3. Rada może zlecić komisji rewizyjnej dodatkową kontrolę, ustalając przedmiot kontroli dodatkowej i czas jej trwania.

§ 35. 1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uchwalonego przez radę składu komisji.

2. Na zaproszenie przewodniczącego komisji do udziału w posiedzeniu komisji mogą zostać zobowiązani kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 36. Komisja rewizyjna, za zgodą rady, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.

§ 37. 1. Kontrola działalności zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych wykonywana jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Komisja realizuje swoje kompetencje kontrolne poprzez:

1) wgląd do ewidencji, sprawozdań oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących działalności podmiotu kontrolowanego,

2) występowanie do pracowników podmiotu kontrolowanego o udzielenie wyjaśnień.

§ 38. 1. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z 3 członków komisji. Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli. Jeżeli członkiem zespołu jest przewodniczący komisji rewizyjnej upoważnienie podpisuje przewodniczący rady.

2. Przewodniczący komisji rewizyjnej, co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie starostę i kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.

3. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.

§ 39. 1. Członek komisji rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli na zasadach przewidzianych dla pracownika oraz organu administracji publicznej podlegającego wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie.

2. O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga przewodniczący komisji.

3. O wyłączeniu przewodniczącego komisji rewizyjnej z udziału w kontroli decyduje przewodniczący rady.

4. Wyłączonemu członkowi komisji przysługuje odwołanie się do przewodniczącego rady w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o wyłączeniu.

§ 40. 1. Kontrolę przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanej jednostki.

2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

3. Członkowie komisji rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

4. Kierownicy kontrolowanych jednostek są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.

§ 41. 1. Zespół kontrolny, w terminie 21 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół komisji rewizyjnej.

2. Komisja rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się do wiadomości przewodniczącemu rady i zarządowi.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić komisję rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do rady. Rozstrzygnięcie rady jest ostateczne.

5. Komisja rewizyjna przedstawia radzie sprawozdanie z wyników realizacji rocznego planu kontroli, kontroli dodatkowo zleconych przez radę oraz wykonania budżetu powiatu.

6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na rok.

Dział II.
Komisje rady

§ 42. Przewodniczący rady koordynuje prace komisji i rozstrzyga spory o właściwość między komisjami.

§ 43. 1. Pracą komisji kieruje przewodniczący komisji, powoływany i odwoływany przez radę. W razie jego nieobecności - pracą komisji kieruje wiceprzewodniczący komisji - powoływany i odwoływany przez komisję.

2. Komisja może powołać sekretarza komisji.

3. Komisja wyraża swoja opinię w sprawach należących do zakresu jej działania w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole.

§ 44. 1. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych, a przewodniczącym - tylko jednej.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do komisji doraźnej.

§ 45. 1. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy. Rada może dokonywać zmian w planie pracy komisji.

2. Sprawozdanie z działalności komisji przedkłada się radzie co najmniej jeden raz w roku oraz w każdym czasie na żądanie przewodniczącego rady.

3. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej dwóch członków komisji lub przewodniczącego rady.

§ 46. 1. Zadaniem przewodniczącego komisji jest organizowanie pracy komisji oraz prowadzenie jej obrad.

2. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia zawiera porządek obrad.

3. Komisja może wprowadzić zmiany w porządku obrad ustalonym przez przewodniczącego komisji, zwykłą większością głosów składu komisji.

§ 47. 1. W posiedzeniu komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: przewodniczący rady, radni niebędący członkami komisji oraz członkowie zarządu, a także upoważnione przez zarząd osoby.

2. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 48. 1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Wspólne posiedzenia organizują przewodniczący zainteresowanych komisji.

3. Posiedzenia komisji odbywają się w starostwie, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Przewodniczący komisji może zarządzić odbycie posiedzenia komisji, w tym posiedzenia wspólnego, poza siedzibą starostwa, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

5. Komisje mogą organizować wspólne posiedzenia z komisjami innych jednostek samorządu terytorialnego

6. Wspólne posiedzenia komisji, o których mowa w ust. 5 organizują przewodniczący komisji rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

7. Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia podpisują przewodniczący komisji rad jednostek samorządu terytorialnego.

8. Koszty wspólnego posiedzenia ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego.

§ 49. 1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym.

2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w protokole posiedzenia komisji, jako wnioski mniejszości.

3. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół pod kierunkiem przewodniczącego komisji.

4. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.

5. Protokół posiedzenia komisji podpisuje przewodniczący komisji.

§ 50. 1. Propozycje składu osobowego komisji ustala się na wniosek zainteresowanych radnych lub przewodniczącego rady.

2. Zmian osobowych w składzie komisji dokonuje się w tym samym trybie.

§ 51. 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka komisji lub całą komisję rada na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o odwołaniu członka komisji lub całej komisji.

2. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1 jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja rady, o której mowa w ust. 1.

3. Odwołana komisja lub jej poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu powołania nowej komisji lub poszczególnych jej członków. Rada może zwolnić członka komisji od tego obowiązku.

4. Przepis ust. 3, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez całą komisję.

§ 52. Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałej, chyba że statut stanowi inaczej.

Rozdział 4.
Zasady działania klubów radnych.

§ 53. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych w celu wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach należących do właściwości rady. Przedstawiciel klubu może wyrażać stanowisko klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad rady.

2. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych.

3. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.

§ 54. 1. Klub można utworzyć na okres kadencji rady. Upływ kadencji rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubu.

2. O fakcie utworzenia klubu przewodniczący klubu zawiadamia przewodniczącego rady w ciągu 14 dni od dnia zebrania założycielskiego.

3. W zawiadomieniu o utworzeniu klubu podaje się:

1) nazwę klubu,

2) imię i nazwisko przewodniczącego klubu,

3) listę pozostałych członków klubu,

4. W razie rozwiązania klubu z inicjatywy jego członka albo zmiany danych, o których mowa w ust. 4, przepis ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. Przewodniczący rady prowadzi rejestr klubów radnych.

§ 55. 1. Zarząd zapewnia klubom wykonywanie kompetencji klubów.

2. Działalność klubu nie może być finansowana z budżetu powiatu.

Rozdział 5.
Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Zarządu

§ 56. 1. Rada wybiera zarząd w liczbie 5 osób.

2. Po dokonaniu wyboru starosty rada wybiera kolejno w drodze odrębnego głosowania wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu.

3. Wybór zarządu następuje z chwilą stwierdzenia wyboru ostatniego członka zarządu.

§ 57. 1. Uchwała stwierdzająca wybór na stanowisko starosty, wicestarosty oraz członka zarządu, stanowi podstawę do nawiązania stosunku pracy.

2. Warunki pracy i płacy określa rada odrębną uchwałą.

§ 58. 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego zarządu w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Pierwsze posiedzenie zarządu odbywa się w ciągu 7 dni od dnia wyboru zarządu.

3. Na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków zarządu przewodniczący zarządu obowiązany jest zwołać posiedzenie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w starostwie.

4. Osoby zaproszone przez przewodniczącego zarządu mogą uczestniczyć w obradach zarządu z głosem doradczym.

§ 59. 1. Zarząd podejmuje uchwały i rozpatruje sprawy zgodnie z zasadą kolegialności, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu zarządu.

2. W sprawach nie wymagających podjęcia uchwały w formie odrębnego dokumentu, zarząd rozstrzyga w formie zapisu treści rozstrzygnięcia do protokołu, po przeprowadzeniu głosowania.

3. Uchwały zarządu podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie zarządu.

§ 60. 1. Wicestarosta i pozostali członkowie zarządu prowadzą sprawy zgodnie z podziałem zadań, kompetencji i odpowiedzialności dokonanym przez starostę, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W sprawach nie związanych z kolegialnym podejmowaniem rozstrzygnięć:

1) wicestarosta oraz członek zarządu będący pracownikiem samorządowym, działa zgodnie z zakresem zadań i poleceniami wydanymi przez starostę,

2) członek zarządu, niebędący pracownikiem samorządowym, działa wyłącznie na podstawie upoważnienia udzielonego przez zarząd.

§ 61. 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom zarządu.

2. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwały rady, chyba że rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.

3. Zarząd określa sposób i termin wykonania uchwały rady na najbliższym posiedzeniu zarządu następującym po podjęciu uchwały rady.

§ 62. 1. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół pod kierunkiem przewodniczącego zarządu.

2. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.

3. Protokół posiedzenia zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu uczestniczący w posiedzeniu.

4. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia na najbliższym posiedzeniu.

5. O sprostowaniu lub uzupełnieniu protokołu rozstrzyga zarząd z urzędu lub na wniosek członka zarządu.

§ 63. 1. 1 Starosta prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz wskazuje organy sprawujące nadzór i zwierzchnictwo nad ich działalnością.

1. Wykaz, o którym mowa w ust 1, udostępnia się do publicznego wglądu w starostwie.

Rozdział 6.
Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych i korzystania z nich przez obywateli

§ 64. Obywatelom udostępnia się dokumenty o ile zakaz ich udostępniania nie został określony ustawowo.

§ 65. Protokoły z posiedzeń rady i komisji oraz zarządu podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.

§ 66. 1. Dokumenty z zakresu działania rady i komisji udostępnia się w biurze rady w godzinach pracy starostwa.

2. Dokumenty z zakresu działania zarządu oraz starostwa udostępnia się w starostwie w godzinach pracy.

3. Uchwały rady powiatu i protokoły z posiedzeń rady są dostępne na stronie internetowej powiatu.

§ 67. 1. Z dokumentów wymienionych w § 66 ust 1- 2 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi, fotografować je i kopiować.

2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może odbywać się wyłącznie w starostwie powiatowym i w asyście pracownika starostwa powiatowego

§ 68. Uprawnienia określone w § 65 i 66 nie znajdują zastosowania:

1) w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności informacji,

2) gdy informacje publiczne stanowią tajemnice ustawowo chronione prawem,

3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe

§ 69. Traci moc uchwała Nr XXX/173/01Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2001 r. Nr 136, poz.2692 i z 2003 r. Nr 35, poz. 682).

§ 70. [8]) (pominięty).

Przewodniczący Rady


Janusz Stankiewicz


[1]) Przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XII/82/2011 Rady Powiatu Konińskiego z 9 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego.;

[2]) Przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XII/82/2011 Rady Powiatu Konińskiego z 9 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego.;

[3]) Przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XII/82/2011 Rady Powiatu Konińskiego z 9 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego.;

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały Nr XII/82/2011 Rady Powiatu Konińskiego z 9 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego.

[5]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały Nr XII/82/2011 Rady Powiatu Konińskiego z 9 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego.

[6]) Dodany przez § 1 pkt. 4 uchwały Nr XII/82/2011 Rady Powiatu Konińskiego z 9 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego.

[7]) Dodany przez § 1 pkt. 5 uchwały Nr XII/82/2011 Rady Powiatu Konińskiego z 9 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego.

[8]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »