reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Wielkopolskiego

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: Ogłasza się w brzmieniu załącznika do niniejszego obwieszczenia, tekst jednolity załącznika do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XVI/201/2003 z dnia 23 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2003 r. Nr 216 poz. 4708), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr V/30/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku w z sprawie zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 20 poz. 519);

2) uchwałą nr XVIII/292/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 923).

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Statut Województwa Wielkopolskiego

(Tekst jednolity)

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. l. Mieszkańcy województwa wielkopolskiego tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową.

2. Siedzibą organów samorządu województwa jest miasto Poznań.

3. Województwo wielkopolskie obejmuje terytorium gmin wymienionych w części 15. pt. "Województwo wielkopolskie" wykazu gmin wchodzących w skład województw, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 ze zm.).

§ 2. Ilekroć w Statucie Województwa Wielkopolskiego jest mowa o:

1) województwie - rozumie się przez to województwo wielkopolskie - jednostkę samorządu terytorialnego - regionalną wspólnotę samorządową,

2) statucie - rozumie się przez to Statut Województwa Wielkopolskiego,

3) Sejmiku - rozumie się przez to Sejmik Województwa Wielkopolskiego,

4) Przewodniczącym Sejmiku - rozumie się przez to Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,

5) Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Województwa Wielkopolskiego,

6) Marszałku - rozumie się przez to Marszałka Województwa Wielkopolskiego,

7) Skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika Województwa Wielkopolskiego - głównego księgowego budżetu województwa wielkopolskiego,

8) Urzędzie Marszałkowskim - rozumie się przez to Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 3. l. Ustrój województwa określa jego statut, uchwalony i ogłoszony w trybie przewidzianym w ustawie o samorządzie województwa.

2. Zmiany statutu są uchwalane i ogłaszane w trybie przewidzianym dla uchwalenia i ogłoszenia statutu.

§ 4. l. Województwo jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, której samodzielność podlega ochronie sądowej.

2. Zakres działalności województwa nie narusza samodzielności powiatów i gmin.

§ 5. Województwo może posiadać herb, flagę, emblemat oraz insygnia ustanawiane przez Sejmik.

§ 6. Województwo w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność wykonuje zadania publiczne określone ustawami i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie uchwalonego budżetu.

§ 7. l. Mieszkańcy województwa mogą podejmować rozstrzygnięcia w referendum wojewódzkim, którego warunki, zasady i tryb przeprowadzania określają ustawy.

2. Referendum może być przeprowadzone w każdej ważnej dla województwa sprawie mieszczącej się w zakresie jego zadań.

§ 8. Na terytorium województwa mogą być przeprowadzone konsultacje z jego mieszkańcami w sprawach ważnych dla regionalnej wspólnoty samorządowej, a także w przypadkach przewidzianych ustawą.

§ 9. Samorząd województwa działa poprzez swoje organy: Sejmik i Zarząd.

§ 10. l. Organy województwa działają jawnie.

2. Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych, w tym protokoły z posiedzeń organów województwa i komisji Sejmiku udostępnia się do wglądu jeżeli nie narusza to przepisów ustawowych, a w szczególności w zakresie ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, tajemnicy handlowej oraz dóbr osobistych.

3. Przewodniczący Sejmiku w odniesieniu do wniosków o udostępnienie protokołów posiedzeń Sejmiku lub komisji oraz Marszałek - w odniesieniu do wniosków o udostępnienie innych dokumentów określonych w ust. 2 w tym protokołów z posiedzeń Zarządu, obowiązani są udostępnić protokoły w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku.

4. Wniosek w sprawie udostępnienia dokumentów i protokołów określonych w ust. 2 składany jest w formie pisemnej i nie wymaga uzasadnienia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się złożenie wniosku ustnie do protokołu.

5. O dokładnym terminie udostępnienia dokumentów i protokołów określonych w ust. 2 wnioskodawca zawiadamiany jest w formie pisemnej lub telefonicznie.

6. Udostępnienie dokumentów i protokołów określonych w ust. 2 następuje każdorazowo w Urzędzie Marszałkowskim, w pomieszczeniu wskazanym przez Marszałka, w obecności wyznaczonego pracownika.

7. Odmowa udostępnienia dokumentów i protokołów określonych w ust. 2 z przyczyn określonych w ust. l wymaga uzasadnienia.

8. W przypadku wyłączenia z publicznego wglądu części protokołu z przyczyn określonych w ust. l wnioskodawcy udostępnia się wyciąg z protokołu.

9. Osoba, której udostępniono dokumenty i protokoły określone w ust.2 może sporządzać z nich notatki i odpisy, a także żądać uwierzytelnionych odpisów.

§ 11. l. Organy samorządu województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy, a ich działalność podlega nadzorowi na zasadach ustalonych w ustawach.

2. Zasady i tryb zaskarżania rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru oraz zasady i tryb zaskarżania przepisów aktów prawa miejscowego stanowionych przez samorząd województwa oraz wnoszenia skarg na bezczynność lub działanie samorządu województwa określają ustawy.

§ 12. Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa przy współpracy z innymi podmiotami krajowymi, a także międzynarodowymi, zwłaszcza z państw sąsiednich.

§ 13. Samorząd województwa wykonuje należące do jego kompetencji zadania o charakterze wojewódzkim.

Rozdział 2.
Sejmik

§ 14. Sejmik tworzą radni wybrani przez mieszkańców województwa w wyborach bezpośrednich.

§ 15. Sejmik obraduje na sesjach.

§ 15a. [1]) 1. Sejmik działa zgodnie z rocznym ramowym planem pracy przyjętym:

1) w pierwszym roku kadencji - w ciągu trzech miesięcy od daty pierwszej sesji,

2) w następnych latach - w ostatnim kwartale roku poprzedzającego rok objęty planem.

2. Sejmik może w ciągu roku dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

§ 16. l. Sejmik podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.

2. W sprawach, w których Sejmik nie realizuje swoich uprawnień stanowiących może wyrażać opinie, podejmować apele i zajmować stanowiska w formie uchwały.

§ 17. l. Na pierwszej sesji Sejmik wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sejmiku bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym.

2. Sejmik liczy trzech Wiceprzewodniczących Sejmiku.

3. Na pierwszej sesji Sejmiku, po wyborze Przewodniczącego Sejmiku, Sejmik wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczących Sejmiku, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym.

§ 18. l. Sesje Sejmiku zwołuje Przewodniczący Sejmiku co najmniej raz na kwartał.

2. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Sejmiku, a także wynikającego z innych przyczyn braku możliwości działania Przewodniczącego Sejmiku, sesje zwołuje najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący Sejmiku.

§ 19. l.[2]) O terminie, miejscu i porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad listownie lub w formie elektronicznej.

2. [3]) Do zawiadomienia o sesji dołącza się porządek obrad, projekty uchwał, materiały wymienione w § 29 ust. 3 statutu oraz inne materiały związane z sesją. Wyżej wymienione materiały mogą być dostarczone listownie lub w formie elektronicznej.

3. Zmiany w porządku obrad następują bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku.

§ 20. l. Sesję nadzwyczajną zwołuje Przewodniczący Sejmiku z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo co najmniej 1/4 ustawowego składu Sejmiku.

2. Przewodniczący Sejmiku zwołuje sesję nadzwyczajną w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. [4]) Zwołanie sesji nadzwyczajnej wymaga skutecznego zawiadomienia radnych o terminie, miejscu i przedmiocie jej obrad listem poleconym lub w formie elektronicznej najpóźniej na trzy dni przed terminem obrad.

4. Sesja nadzwyczajna może dotyczyć tylko sprawy, dla której została zwołana.

5. Do sesji nadzwyczajnych nie stosuje się postanowień § 22 ust. l zdanie drugie, § 25 i 26 statutu.

§ 21. l. Przewodniczący Sejmiku może zwołać sesję uroczystą.

2. Zwołanie sesji uroczystej wymaga listownego zawiadomienia radnych o terminie, miejscu i przedmiocie obrad najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji.

3. Do sesji uroczystych nie stosuje się § 22 ust. l zdanie drugie, § 25 i § 26 statutu.

§ 22. l. Sesja Sejmiku odbywa się na jednym posiedzeniu. Sejmik może jednak postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie.

2. Sesje Sejmiku mogą odbywać się w miejscu będącym siedzibą organów województwa lub mieć charakter sesji wyjazdowych.

§ 23. l. W sesjach Sejmiku uczestniczą członkowie Zarządu i Skarbnik.

2. Do udziału w sesjach Sejmiku mogą zostać zaproszone inne osoby.

3. Sejmik może w uzasadnionych przypadkach korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania Sejmiku.

§ 24. Z sesji Sejmiku sporządzany jest protokół, który powinien zawierać co najmniej:

1) datę i miejsce sesji,

2) wymienienie dyskutantów oraz zwięzłą treść ich wystąpień,

3) treść przyjętych ustaleń,

4) wyniki głosowań,

5) podpis przewodniczącego obrad oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół,

6) jako załączniki stanowiące integralną część protokołu:

a) porządek obrad sesji,

b) uchwały Sejmiku wraz z uzasadnieniami i załącznikami,

c) protokoły komisji skrutacyjnej oraz karty głosowania tajnego,

d) interpelacje złożone na piśmie.

§ 25. l. Radny może wnosić interpelacje do Zarządu albo Marszałka.

2. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na nie są stałymi punktami obrad sesji Sejmiku.

3. Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym charakterze.

§ 26. Zapytania składa się w celu uzyskania informacji o aktualnych problemach województwa.

§ 27. W głosowaniu na sesjach biorą udział wyłącznie radni.

§ 28. l. Z inicjatywą podjęcia uchwały mogą wystąpić:

1) komisja Sejmiku,

2) grupa co najmniej 3 radnych,

3) Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Sejmiku,

4) Marszałek,

5) Zarząd.

2. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) postanowienia merytoryczne,

4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu,

6) termin wejścia w życie uchwały.

3. Projekt uchwały Sejmiku wymaga opinii radcy prawnego pod względem formalnoprawnym, a w przypadku uchwał, które mogą wywołać skutki finansowe - również opinii Skarbnika o skutkach finansowych.

§ 29. l. Projekty uchwał opiniowane są przez właściwe merytorycznie komisje Sejmiku. Nie dotyczy to projektów uchwał wniesionych na sesji Sejmiku, chyba że Sejmik zadecyduje o przekazaniu projektu do komisji celem wydania opinii.

2. Komisje opiniujące wyznacza Przewodniczący Sejmiku, określając komisję wiodącą.

3. Do projektu uchwały dołącza się:

1) opinie komisji Sejmiku,

2) inne opinie wymagane prawem,

3) uzasadnienie uchwały, gdy dotyczy ona spraw problemowych,

4) informację o skutkach finansowych realizacji uchwały, w przypadku gdy podjęcie uchwały pociąga za sobą skutki finansowe.

§ 30. Sejmik podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej.

§ 31. Przewodniczący Sejmiku organizuje pracę Sejmiku i prowadzi jego obrady, a w szczególności:

1) ustala porządek obrad i zwołuje sesje Sejmiku,

2) przewodniczy obradom,

3) przeprowadza głosowanie jawne i jawne imienne, korzystając z pomocy sekretarzy obrad,

4) podpisuje uchwały Sejmiku,

5) koordynuje prace komisji Sejmiku,

6) zapewnia realizację uprawnień Sejmiku, komisji, radnych i klubów.

§ 31a. [5]) W budżecie województwa przeznacza się środki na funkcjonowanie Sejmiku i jego komisji oraz na obsługę administracyjną klubów radnych.

§ 32. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Sejmiku pełnią dyżury w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 3.
Komisje Sejmiku

§ 33. l. Do pomocy w wykonywaniu zadań Sejmik powołuje komisje stałe oraz może powołać komisje doraźne.

2. Komisje podlegają Sejmikowi, przedkładają mu ramowy plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

§ 34. l. W skład komisji wchodzą wyłącznie radni, w liczbie co najmniej pięciu.

2. Skład komisji, ich liczebność oraz zakres działania ustala Sejmik.

3. [6]) Przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego komisji wybiera Sejmik.

§ 35. l. Radny powinien być członkiem przynajmniej jednej komisji.

2. Wymóg określony w ust. l nie dotyczy radnych będących członkami Zarządu.

3. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej.

4. Funkcji przewodniczącego komisji nie można łączyć z funkcją członka Zarządu Województwa.

§ 36. Do zadań komisji stałych w zakresie spraw, do których zostały powołane, należą w szczególności:

1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Sejmik, jego przewodniczącego, Zarząd oraz członków komisji,

2) współpraca z innymi komisjami Sejmiku.

§ 37. Sejmik może powołać komisje doraźne, określając ich skład, liczebność oraz zakres działania, a gdy jest to konieczne - czas ich pracy.

§ 38. Stałymi komisjami Sejmiku są:

1) Komisja Rewizyjna, działająca w zakresie określonym w rozdziale IV statutu,

2) [7]) Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, działająca w szczególności w zakresie:

a) współudziału w tworzeniu strategii rozwoju i programów wojewódzkich,

b) udziału w określaniu priorytetów współpracy zagranicznej,

c) inspirowania i wspierania działań w zakresie promocji regionu za granicą,

d) współpracy z organizacjami międzynarodowymi,

e) współdziałania z instytucjami odpowiedzialnymi za wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej,

3) Komisja Budżetowa, działająca w szczególności w zakresie:

a) spraw związanych z budżetem województwa,

b) podatków i opłat lokalnych,

4) [8]) Komisja Gospodarki, działająca w szczególności w zakresie:

a) opiniowania kierunków rozwoju energetyki i gazownictwa oraz alternatywnych źródeł energii,

b) inspirowania działań związanych z tworzeniem warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz inkubatorów przedsiębiorczości,

c) określenia zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim i przekształceniami własnościowymi,

d) promocji gospodarki,

e) budowania społeczeństwa informacyjnego,

4a) [9]) Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, działająca w szczególności w zakresie:

a) współudziału w tworzeniu programów zagospodarowania przestrzennego,

b) współdziałania w opracowywaniu programów budowy oraz utrzymania dróg wojewódzkich,

c) wspierania kierunków rozwoju kolejowych przewozów regionalnych,

5) Komisja Rolnictwa i RozwojuWsi działająca w szczególności w zakresie:

a) współudziału w kształtowaniu polityki dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich,

b) [10]) opiniowania strategicznych i bieżących projektów planu rozwoju rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich oraz gospodarki wodnej,

c) okresowego oceniania stanu realizacji Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,

d) opiniowania kierunków dysponowania środkami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

e) opiniowania sposobu pozyskiwania i kierunków wydatkowania środków pomocowych z Unii Europejskiej dla rolnictwa i obszarów wiejskich,

f) [11]) współudziału w kształtowaniu kierunków działania doradztwa rolniczego,

6) Komisja Rodziny Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego działająca w szczególności w zakresie:

a) współudziału w tworzeniu celowych programów realizujących zadania polityki prorodzinnej, społecznej i zdrowotnej,

b) promocji i ochrony zdrowia,

c) polityki regionalnej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu,

d) problematyki funkcjonowania rodziny,

e) ochrony praw konsumentów,

f) rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych,

g) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

h) obronności i bezpieczeństwa publicznego,

7) Komisja Edukacji i Nauki działająca w szczególności w zakresie :

a) wspierania rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki,

b) inicjowania działań na rzecz rozwoju i wspierania edukacji publicznej,

c) promowania regionalnych osiągnięć naukowych,

d) inspirowania i wspierania działań z zakresu wychowania,

8) Komisja Kultury działająca w szczególności w zakresie:

a) współudziału w zachowaniu wartości środowiska kulturowego i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego,

b) wspierania rozwoju kultury,

c) opiniowania propozycji dotyczących tworzenia i likwidacji instytucji kultury, ich finansowania oraz nadawania im statutów,

d) inspirowania działań na rzecz kształtowania świadomości narodowej oraz zachowania wartości kultury narodowej,

e) wspierania inicjatyw dotyczących rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,

9) Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki działająca w szczególności w zakresie:

a) współudziału w tworzeniu wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej,

b) inicjowania programów rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,

c) promowania walorów krajoznawczo - turystycznych województwa,

10) Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działająca w szczególności w zakresie:

a) współudziału w opracowywaniu programów rozwoju i ochrony środowiska, budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji, składowisk odpadów, zbiorników wodnych, zabezpieczeń przeciwpowodziowych,

b) monitorowania działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

c) okresowej oceny stanu środowiska na obszarze województwa,

d) opiniowania warunków gospodarczego korzystania ze środowiska,

11) Komisja Statutowa, której zadaniem jest przygotowanie zmian w Statucie Województwa z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Sejmiku. Komisja odbywa swe posiedzenia w miarę zaistniałych potrzeb.

§ 39. l. Komisje działają zgodnie z rocznym ramowym planem pracy przyjętym przez Sejmik:

1) w pierwszym roku kadencji - w ciągu trzech miesięcy od daty pierwszej sesji,

2) w następnych latach - w ostatnim kwartale roku poprzedzającego rok objęty planem.

2. Sejmik może w ciągu roku dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy Komisji.

3. Komisja przedstawia Sejmikowi sprawozdanie ze swej działalności corocznie oraz na każde żądanie Sejmiku.

§ 40. l. Komisje działają na posiedzeniach.

2. Posiedzenia komisji mogą odbywać się w miejscu będącym siedzibą organów województwa lub mieć charakter posiedzeń wyjazdowych.

3. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć, oprócz jej członków, inne zaproszone osoby.

4. Komisje mogą upoważnić swoich członków do rozpatrzenia określonych spraw i przedłożenia wniosków.

5. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać co najmniej:

1) datę i miejsce posiedzenia,

2) wymienienie dyskutantów oraz zwięzłą treść ich wystąpień,

3) treść przyjętych ustaleń,

4) wyniki głosowań,

5) podpis przewodniczącego posiedzenia oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół.

§ 41. l. Komisje zobowiązane są do wzajemnego informowania się o sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

2. Realizacja postanowień ust. l następuje w szczególności poprzez:

1) wspólne posiedzenia komisji,

2) udostępnianie posiadanych dokumentów, materiałów, opracowań i analiz,

3) powoływanie zespołów do rozwiązywania określonych problemów.

§ 42. l . Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń, zwołuje posiedzenia oraz im przewodniczy.

2. Z upoważnienia przewodniczącego komisji lub w razie jego nieobecności zastępuje go wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący komisji zobowiązany jest zwołać posiedzenie komisji na żądanie co najmniej 1/4 członków komisji lub Przewodniczącego Sejmiku.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji, jej posiedzenie zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Sejmiku, który jednocześnie wyznacza członka komisji do przewodniczenia posiedzeniu.

§ 43. Wnioski komisji przekazuje się Przewodniczącemu Sejmiku, który niezwłocznie przedstawia je zainteresowanym organom.

§ 44. Komisje działają wyłącznie w okresie kadencji Sejmiku.

§ 45. Sprawy proceduralne, porządkowe i formalne komisja rozstrzyga w drodze głosowania.

§ 46. Komisje mogą w uzasadnionych przypadkach korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania komisji.

§ 47. l. Po stwierdzeniu quorum przewodniczący odczytuje porządek posiedzenia.

2. Radny może zgłosić wniosek o zmianę porządku posiedzenia.

3. Przewodniczący posiedzenia prowadzi posiedzenie zgodnie z ustalonym porządkiem.

§ 48. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.

§ 49. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie komisji.

Rozdział 4.
Komisja Rewizyjna

§ 50. W celu realizacji swoich uprawnień kontrolnych Sejmik powołuje Komisję Rewizyjną.

§ 51. l. Komisja działa na podstawie rocznego planu pracy przyjętego przez Sejmik.

2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej musi zawierać co najmniej:

1) terminy odbywania posiedzeń,

2) terminy kontroli, ich zakres i okres objęty kontrolą oraz wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.

3. Sejmik może w ciągu roku dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy Komisji.

§ 52. Komisja może występować do Przewodniczącego Sejmiku lub Marszałka z wnioskami o spowodowanie przeprowadzenia kontroli przez regionalną izbę obrachunkową. Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

§ 53. l. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są na warunkach określonych dla komisji, z tym że dodatkowo posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje się na pisemny wniosek nie mniej niż 1/4 ustawowego składu Sejmiku. W takim przypadku wnioskodawcy zobowiązani są wskazać we wniosku przyczynę jego złożenia.

2. W posiedzeniach Komisji biorą udział jej członkowie oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji.

§ 54. l. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

2. Członek Komisji może zgłosić zdanie odrębne do protokołu.

§ 55. W sprawach nie uregulowanych w mniejszym rozdziale do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia § 33 ust. 2, § 40 ust. 2 - 5, § 42 , § 45 - 49 statutu.

Rozdział 5.
Kluby radnych

§ 56. l. Radni mogą tworzyć kluby radnych, zwane dalej "klubami".

2. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.

§ 57. l. Warunkiem utworzenia klubu jest pisemne zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej trzech radnych.

2. Członkowie klubu wybierają spośród siebie przewodniczącego klubu, który reprezentuje klub na zewnątrz i organizuje jego prace.

3. Fakt powstania klubu musi być zgłoszony Przewodniczącemu Sejmiku. W zgłoszeniu tym podaje się nazwę klubu, imię i nazwisko przewodniczącego klubu oraz członków klubu. W przypadku zmiany tych danych informuje się o tym Przewodniczącego Sejmiku.

§ 58. l. Upływ kadencji Sejmiku jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2. Klub ulega rozwiązaniu z chwilą, gdy liczba jego członków spadnie poniżej trzech.

3. Klub może ulec rozwiązaniu na mocy decyzji jego członków.

§ 59. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowiska na sesji Sejmiku wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 59a. [12]) Do klubów stosuje się odpowiednio przepisy § 40, § 45, § 48 i § 49 statutu.

Rozdział 6.
Zarząd

§ 60. [13]) l. Organem wykonawczym Województwa jest Zarząd, liczący 5 osób zatrudnianych w Urzędzie Marszałkowskim na podstawie wyboru.

2. W skład Zarządu wchodzi Marszałek jako jego przewodniczący, 2 Wicemarszałków oraz 2 Członków Zarządu.

§ 61. Zarząd działa z zachowaniem kolegialności i wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych.

§ 62. l. Pracami Zarządu kieruje Marszałek jako jego Przewodniczący, a w przypadku braku możliwości działania Marszałka jeden z Wicemarszałków.

2. Marszałek może upoważnić jednego z Wicemarszałków do kierowania pracami Zarządu w czasie jego nieobecności.

§ 63. l. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Marszałka, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

2. Marszałek jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w miejscu będącym siedzibą organów województwa lub mieć charakter wyjazdowy.

4. W obradach Zarządu uczestniczy Skarbnik z głosem doradczym.

5. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby.

§ 64. Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Zarządu przekazuje się jego członkom niezbędne materiały najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie Zarządu.

§ 65. l. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji.

2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje osobom wchodzącym w skład Zarządu.

3. Uchwały Zarządu podpisuje Marszałek, a w razie jego nieobecności - Wicemarszałek.

§ 66. l. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który powinien zawierać co najmniej:

1) datę i miejsce posiedzenia,

2) wymienienie dyskutantów oraz zwięzłą treść ich wystąpień,

3) treść przyjętych ustaleń,

4) wyniki głosowań,

5) podpis przewodniczącego posiedzenia oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół,

6) jako załączniki stanowiące integralną część protokołu:

a) porządek obrad,

b) listę obecności uczestników posiedzenia,

c) przyjęte uchwały.

2. Członek Zarządu może zgłosić na piśmie stanowisko odrębne do protokołu.

§ 67. l. Zarząd składa Sejmikowi, na każdej sesji, sprawozdanie z bieżącej działalności.

2. Zarząd składa Sejmikowi, raz na kwartał, sprawozdanie pisemne z wykonywania uchwał Sejmiku.

3. Zarząd składa Sejmikowi coroczne pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 68. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Rozdziale stosuje się odpowiednio postanowienia § 27, § 30, § 45, § 46, § 47 statutu.

§ 69. O sposobie wykonania uchwał Sejmiku rozstrzyga Zarząd, o ile Sejmik sam nie określił zasad wykonania swej uchwały.

§ 70. Określenie przez Zarząd sposobu wykonania uchwał Sejmiku obejmuje w szczególności:

1) ustalenie terminu wykonania uchwały,

2) określenie środków niezbędnych do wykonania uchwały,

3) wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za realizację uchwały.

§ 71. l. Do zadań Marszałka jako Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Zarządu,

2) przewodniczenie obradom Zarządu,

3) reprezentowanie Zarządu na zewnątrz oraz wobec Sejmiku, komisji, radnych i klubów.

2. Organizowanie pracy Zarządu obejmuje w szczególności:

1) przygotowywanie porządku obrad Zarządu,

2) określanie czasu i miejsca posiedzeń Zarządu,

3) dostarczanie członkom Zarządu materiałów dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad,

4) zapewnianie obsługi kancelaryjno-biurowej posiedzeń Zarządu.

3. Przewodniczenie obradom Zarządu obejmuje w szczególności:

1) referowanie spraw objętych porządkiem obrad lub wyznaczanie innych członków Zarządu do zreferowania takich spraw,

2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

3) ustalanie kolejności zabierania głosu przez uczestników dyskusji,

4) zarządzanie głosowań nad dyskutowanymi kwestiami.

§ 72. Wicemarszałkowie wykonują zadania powierzone im przez Marszałka, zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.

§ 73. l. Do obowiązków członków Zarządu należy w szczególności:

1) udział w posiedzeniach Zarządu,

2) realizacja zadań wynikających z uchwał Sejmiku i Zarządu,

3) realizacja zadań powierzonych przez Marszałka,

4) podejmowanie działań związanych z tematami posiedzeń Zarządu.

2. Członkowie Zarządu realizują również zadania imiennie powierzone przez Zarząd.

Rozdział 7.
Mienie województwa

§ 74. Nabycie i zbycie mienia województwa następuje na zasadach określonych w ustawach.

§ 75. Prawa majątkowe województwa, nie należące do innych wojewódzkich osób prawnych, wykonuje Zarząd.

§ 76. [14]) l. Oświadczenie woli w imieniu Województwa składa jednoosobowo Marszałek lub dwie osoby wchodzące w skład Zarządu, z zastrzeżenim ust. 2 i 3.

2. Upoważniony pisemnie przez Marszałka Wicemarszałek lub Członek Zarządu może składać jednoosobowo oświadczenia woli związane z działalnością Urzędu Marszałkowskiego.

3. Osoby wymienione w ust. l mogą udzielić pełnomocnictwa do prowadzenia spraw Województwa, w tym również do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa, w ramach zastępstwa procesowego.

Rozdział 8.
Finanse województwa

§ 77. l. Województwo prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu województwa uchwalonego na każdy rok budżetowy.

2. Rok budżetowy obejmuje rok kalendarzowy.

§ 78. [15]) l. Uchwałę budżetową Sejmik podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym, określonym w przepisach prawa.

2. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do terminu, o którym mowa w ust. 1, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Sejmikowi.

§ 79. Zarząd obowiązany jest do przygotowania projektu budżetu województwa i odpowiada za prawidłowe wykonanie budżetu.

§ 80. [16]) Bankową obsługę budżetu Województwa wykonuje bank wybrany przez Zarząd na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Rozdział 9.
Współpraca zagraniczna

§ 81. l. Współpraca zagraniczna województwa realizowana jest poprzez współdziałanie ze społecznościami regionalnymi innych państw, a także uczestnictwo w działalności instytucji międzynarodowych i zrzeszeń regionalnych.

2. Sejmik określa "Priorytety współpracy zagranicznej" zawierające m. in. główne cele, formy współpracy zagranicznej w tym ze środowiskami polskimi i polonijnymi poza granicami kraju oraz zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych.

Rozdział 10.
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Sejmik

§ 82. l. Sejmik na podstawie upoważnień udzielanych w ustawach stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa lub jego części, a w szczególności:

1) statut województwa,

2) zasady gospodarowania mieniem wojewódzkim,

3) zasady i tryb korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

2. Akty prawa miejscowego ogłaszane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3. Publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlega także uchwała budżetu województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu województwa, a także inne akty i dokumenty, których wymóg publikacji w tym dzienniku przewidują ustawy.


[1]) Dodany przez § 1 pkt 1 Uchwały Nr XVIII/292/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2012 poz. 923), która weszła w życie z dniem 28 lutego 2012 r.

[2]) Zmieniony przez § 1 pkt 1 Uchwały Nr V/30/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 20, poz. 519), która weszła w życie z dniem 2 marca 2007 r.

[3]) Zmieniony przez § 1 pkt 2 Uchwały wymienionej w przypisie 2., która weszła w życie z dniem 2 marca 2007 r.

[4]) Zmieniony przez § 1 pkt 3 Uchwały wymienionej w przypisie 2., która weszła w życie z dniem 2 marca 2007 r.

[5]) Dodany przez § 1 pkt 2 Uchwały wymienionej w przypisie 1., która weszła w życie z dniem 28 lutego 2012 r.

[6]) Zmieniony przez § 1 pkt 4 Uchwały wymienionej w przypisie 2., która weszła w życie z dniem 2 marca 2007 r.

[7]) Zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a Uchwały wymienionej w przypisie 1., która weszła w życie z dniem 28 lutego 2012 r.

[8]) Zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b Uchwały wymienionej w przypisie 1., która weszła w życie z dniem 28 lutego 2012 r.

[9]) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. c Uchwały wymienionej w przypisie 1., która weszła w życie z dniem 28 lutego 2012 r.

[10]) Zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. d Uchwały wymienionej w przypisie 1., która weszła w życie z dniem 28 lutego 2012 r.

[11]) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. e Uchwały wymienionej w przypisie 1., która weszła w życie z dniem 28 lutego 2012 r.

[12]) Zmieniony przez § 1 pkt 5 Uchwały wymienionej w przypisie 1., która weszła w życie z dniem 28 lutego 2012 r.

[13]) Zmieniony przez § 1 pkt 5 Uchwały wymienionej w przypisie 1., która weszła w życie z dniem 28 lutego 2012 r.

[14]) Zmieniony przez § 1 pkt 6 Uchwały wymienionej w przypisie 1., która weszła w życie z dniem 28 lutego 2012 r.

[15]) Zmieniony przez § 1 pkt 7 Uchwały wymienionej w przypisie 1., która weszła w życie z dniem 28 lutego 2012 r.

[16]) Zmieniony przez § 1 pkt 8 Uchwały wymienionej w przypisie 1., która weszła w życie z dniem 28 lutego 2012 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama