| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Chocz

z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Chocz uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uiszcza się raz na miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2013r.

§ 2. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Chocz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chocz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady


mgr Jan Woldański


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 152, poz. 897 ze zm.), od dnia 1 stycznia 2012 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję art. 6l ustawy - rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest określić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Chocz powinna przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie do 15 dnia miesiąca począwszy od lipca 2013 r. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu gminy. Gmina rozpocznie świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od 1 lipca 2013 roku, dlatego też lipiec tego roku będzie pierwszym terminem uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w uchwale w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast wzór deklaracji, na podstawie którego opłata będzie naliczana, został podany w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości. Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Chocz.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »