reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr SO-IV.0031.20.2013.4 Starosty Ostrowskiego; Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 29 stycznia 2013r.

Kwalifikacja Wojskowa 2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm), w związku z art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXIII/236/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej

pomiędzy:

Wojewodą Wielkopolskim - reprezentowanym przez:

Andrzeja KUNICKIEGO - Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

zwanym w treści porozumienia " Powierzającym ",

a

Powiatem Ostrowskim - reprezentowanym przez:

Zarząd Powiatu w osobach:

1. Paweł RAJSKI - Starosta,

2. Tomasz ŁAWNICZAK - Wicestarosta,

zwanym w treści porozumienia " Przejmującym ",

zawarto porozumienie następującej treści:

§ 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest przekazanie Przejmującemu przez Powierzającego zadań, z zakresu działania Wojewody, określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 461 z późn. zm.) wobec osób zamieszkujących na terenie Powiatu na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące.

§ 2. 1. Powierzający powierza, a Przejmujący przyjmuje do wykonania następujące zadania:

1) zawieranie i podpisywanie w imieniu Powierzającego umów z zakładami opieki zdrowotnej, lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów, na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ostrowie Wielkopolskim ;

2) pokrywanie kosztów badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób skierowanych na te badania, z przyznanej na ten cel dotacji;

3) rozliczenie przyznanej dotacji i przesłanie sprawozdania z jej wykorzystania.

2. Przejmujący zobowiązuje się zakończyć realizację zadań do dnia 30 czerwca 2013 r.

3. Zgodnie z art. 30 ust. 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, do zamówień na realizację świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 3. 1. Na przeprowadzenie powierzonych zadań, Powierzający przekaże Przejmującemu dotację celową wyłącznie w ramach i do wysokości kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Dotacja będzie wykorzystana i rozliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2. Powierzający zobowiązuje się przekazać dotację na rachunek bankowy Przejmującego, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2013 r.

3. Przejmujący zobowiązuje się wykorzystać i rozliczyć dotację oraz przesłać sprawozdanie z jej wykorzystania do dnia 30 czerwca 2013 r. Do sprawozdania należy dołączyć wykaz kontrahentów, z którymi podpisano umowy (i ich adresy), a także wykazy osób podlegających kwalifikacji wojskowej, skierowanych do poszczególnych lekarzy specjalistów.

4. Przejmujący dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji na rachunek bankowy Powierzającego: Nr 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000 , najpóźniej do dnia 15 lipca 2013 r.

§ 4. Przejmujący zobowiązuje się do wykonania powierzonego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych dotyczących kwalifikacji wojskowej oraz ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Przejmujący zobowiązuje się do bieżącej kontroli prawidłowości realizacji zadania określonego w § 2 ust. 1.

2. Powierzający zastrzega sobie prawo prowadzenia kontroli realizacji powierzonych zadań na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

3. Nadzór nad realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem, Powierzający sprawuje za pomocą Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z zakresem ich kompetencji.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, od dnia podpisania do dnia 31 lipca 2013 r.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie strony i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w wersji cyfrowej oraz dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na nośniku papierowym, po jednym dla każdej ze stron.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


Andrzej KUNICKI

STAROSTA


Paweł RAJSKI


WICESTAROSTA


Tomasz ŁAWNICZAK

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama