reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI / 212 / 2012 Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 219, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lwówek na 2013 rok w wysokości 28.701.437,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.203.473,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.497.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.468.532,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 215.200,00 zł

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, stanowią kwotę 1.832.839,00 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lwówek na rok 2013 w wysokości 28.427.447,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25.265.616,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.161.831,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.468.532,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z otrzymanej dotacji w wysokości 215.200,00 zł

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

4) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w ogólnej wysokości 831.020,00 w tym:

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w wysokości 537.300,00 zł

- Biblioteka w wysokości 293.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

5) wydatki majątkowe w wysokości 3.161.831,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

6) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 250.000,00 zł

7) wydatki związane z realizacją zadania praca z rodziną w wysokości 5.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 273.990,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 829.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.103.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

§ 6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego , zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1) przychody w wysokości 709.000,00 zł,

2) koszty w wysokości 709.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.097.266,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 337.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.229.910,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 400.000,00 zł,

§ 10. Ustala się kwotę 500.000,00, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000,00 zł przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 133.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 90.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 60.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł,

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy Lwówek.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały

§ 15. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lwówku


Andrzej Kasperczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Prognoza dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2013 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu Gminy Lwówek na 2013 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2013 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2013 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Rozchody budżetu Gmniy Lwówek na 2013 rok


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Kwoty dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w 2013 r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE
PIECZY ZASTĘPCZEJ Z PRZEZNACZENIEM NA REALIZACJĘ ZADANIA pn." PRACA Z RODZINĄ" W ROKU 2013


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budSetowego w 2013 r.


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDśETOWEGO NA 2013 ROK


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU GMINY W 2013 ROKU


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAś NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2013


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik15.pdf

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2013


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik16.pdf

DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI PONOSZONE Z TYCH WPŁYWÓW W ROKU 2013


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXI / 212 / 2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4a.pdf

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconychjednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/212/2012

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 27 grudnia2012r.

Budżet Miasta i Gminy na 2013 rok został uchwalony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów przyjęto po stronie dochodów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i poszczególne kwoty subwencji. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego przyjęto kwoty dotacji.

Projekt budżetu został przedłożony Radzie Miejskiej w Lwówku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Projekt budżetu szczegółowo omówiono na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej.

Do przedłożonego projektu budżetu zostały zgłoszone przez Burmistrza autopoprawki, które zostały przedstawione i przegłosowane na sesji budżetowej:

I. Zmiany w prognozie dochodów:

1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka komunalna, § 0690 Wpływy z równych opłat - kwota 342.000,00 zmienia się na § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw kwota 342.000,00

II. Zmiany po stronie wydatków :

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 5.000,00

2. Umniejsza się plan wydatków w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 4430 różne opłaty i składki - kwota 7.000,00

3. Umniejszenie planu wydatków w dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - kwota 5.000,00

4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdział 92195 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 7.000,00 z przeznaczeniem na organizację imprez gminnych.

5. W § 11 postanowień projektu uchwały Rada upoważniła Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu. Obecnie dodaje się słowo "przejściowego"

6. Dokonuje się korekty zapisu w § 17, który obecnie otrzymuje brzmienie " Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego" z uwagi na podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2013 rok w dniu dzisiejszym czyli 27 grudnia 2012r zmiana jest zasadna.

7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w zał 2 w dz. 010, rozdział 01095 w § 6057 wydatki inwestycyjne powinna być kwota 136.698,00, natomiast w § 6059 wydatki inwestycyjne powinna być kwota 113.302,00

8. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 600 , rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, w § 6050 wydatki inwestycyjne z zadania "Przebudowa drogi gminnej w kierunku na Wymyślankę" - kwota 5.411,00 do zadania pn."Przebudowa ul. Powstańców Wlkp łączących drogę krajową 92 z Rynkiem w Lwówku"- kwota 5.411,00

9. W załączniku nr 5 dokonuje się zmiany klasyfikacji dotyczącej budowy platform bocianich- w dz. 900, rozdział 90095, był § 6060 zakupy inwestycyjne, powinien być § 6050 wydatki inwestycyjne.

10. Dokonuje się korekty w załączniku 5 "Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2013 rok" w dz. 600, rozdział 60095, § 6050 - kwota 1.000,00 i § 6060 - kwota 7.800,00 zadanie dotyczy sołectwa Lipka Wielka pn. "Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej jako miejsca wypoczynku i rekreacji w sołectwie", natomiast w § 6060 - kwota 10.000,00 dotyczy sołectwa Chmielinko na zadanie pn. "Budowa placu zabaw- sołectwo Chmielinko" jako zakup urządzeń na plac zabaw.

11. Dokonuje się korekty w załączniku nr 15 "Fundusz sołecki na rok 2013" w podsumowaniu, gdzie w dz. 921, rozdział 92195 § 4210 powinna być kwota 12.360,00 , natomiast w dz. 921, rozdział 92195, § 4300 powinna być kwota 3.682,00. Oraz dokonuje się korekty zapisu był dz. 921, rozdział 92195, § 6060 - kwota 9.000,00 powinno być dz. 921, rozdział 92109, § 6060 - kwota 9.000,00

12. W załączniku nr 12 "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok umniejsza się kwotę przychodów i kosztów o kwotę 20.000,00 , po zmianie kwoty te wynoszą 709.000,00 oraz dokonuje się zmiany stanu środków obrotowych na kwotę 35.088,59.

Budżet na rok 2013 po stronie dochodów uchwalono w kwocie 28.701.437,00 natomiast po stronie wydatków uchwalono na kwotę 28.427.447,00

W wydatkach bieżących uwzględnione zostały środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy.

Wydatki budżetu miasta i gminy w 2013 roku przeznacza się na realizację zadań związanych z rolnictwem i łowiectwem, utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy, dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego, działalność usługową w tym: utrzymanie szaletów miejskich, pracowników robót interwencyjnych. Wydatki budżetu przeznacza się również na utrzymanie administracji publicznej w tym: etaty zlecone, wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej, działalnością Urzędu Miasta i Gminy, promocją j.s.t, zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń.

Największą kwotę po stronie wydatków w budżecie przewidziano i zaplanowano na oświatę i wychowanie, czyli: utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Uwzględniono w budżecie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii oraz na pomoc społeczną w tym: świadczenia rodzinne, ubezpieczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie MGOPS, utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej, świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację programu pomocy w rodzinie zastępczej a także na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Po stronie wydatków uwzględniono środki na zadania związane z działalnością żłobka, który ma swoją działalność rozpocząć od miesiąca września 2013r.

Wydatki przeznacza się również na edukacyjną opiekę wychowawczą w tym: świetlice szkolne, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

W wydatkach uwzględniono również środki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, utrzymanie psów w schroniskach dla zwierząt, oświetlenie ulic, monitoring wysypiska, uwzględniono wydatki na gospodarkę odpadami i oczyszczanie miasta i wsi, gdzie środki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przeznaczono środki na wydatki związane z gospodarką odpadami w związku z wejściem w życie ustawy śmieciowej.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w budżecie po stronie wydatków bieżących w tym: na dotacje dla instytucji kultury oraz imprezy i uroczystości gminne a także ochronę zabytków.

Wydatki budżetu przeznacza się również na kulturę fizyczną w tym: utrzymanie obiektów sportowych, halę sportową, boiska sportowe oraz dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie gminy a także na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń dla szczególnie uzdolnionej młodzieży w dziedzinie sportu.

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2013 ROK

Autopoprawki wprowadzono na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 grudnia 2012r. Uchwała Nr SO-0952/30/11/Ln/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lwówek na 2013 rok oraz na podstawie zmian wynikających z autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek.

I. Zmiany w prognozie dochodów:

1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka komunalna, § 0690 Wpływy z różnych opłat - kwota 342.000,00 zmienia się na § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- kwota 342.000,00

Budżet na 2013 rok po stronie dochodów po zmianie wynosi 28.701.437,00

II. Zmiany po stronie wydatków :

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 5.000,00

2. Umniejsza się plan wydatków w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 4430 różne opłaty i składki - kwota 7.000,00

3. Umniejszenie planu wydatków w dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - kwota 5.000,00

4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdział 92195 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych - kwota 7.000,00 z przeznaczeniem na organizację imprez gminnych.

5. W § 11 postanowień projektu uchwały Rada upoważniła Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu. Obecnie dodaje się słowo "przejściowego"

6. Dokonuje się korekty zapisu w § 17, który obecnie otrzymuje brzmienie " Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego" z uwagi na podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2013 rok w dniu dzisiejszym czyli 27 grudnia 2012r zmiana jest zasadna.

7. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w zał 2 w dz. 010, rozdział 01095 w § 6057 wydatki inwestycyjne powinna być kwota 136.698,00, natomiast w § 6059 wydatki inwestycyjne powinna być kwota 113.302,00

8. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 600 , rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, w § 6050 wydatki inwestycyjne z zadania "Przebudowa drogi gminnej w kierunku na Wymyślankę" - kwota 5.411,00 do zadania pn."Przebudowa ul. Powstańców Wlkp łączących drogę krajową 92 z Rynkiem w Lwówku"- kwota 5.411,00

9. W załączniku nr 5 dokonuje się zmiany klasyfikacji dotyczącej budowy platform bocianich- w dz. 900, rozdział 90095, był § 6060 zakupy inwestycyjne, powinien być § 6050 wydatki inwestycyjne.

10. Dokonuje się korekty w załączniku 5 "Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2013 rok" w dz. 600, rozdział 60095, § 6050 - kwota 1.000,00 i § 6060 - kwota 7.800,00 zadanie dotyczy sołectwa Lipka Wielka pn. "Zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej jako miejsca wypoczynku i rekreacji w sołectwie", natomiast w § 6060 - kwota 10.000,00 dotyczy sołectwa Chmielinko na zadanie pn. "Budowa placu zabaw- sołectwo Chmielinko" jako zakup urządzeń na plac zabaw.

11. Dokonuje się korekty w załączniku nr 15 "Fundusz sołecki na rok 2013" w podsumowaniu, gdzie w dz. 921, rozdział 92195 § 4210 powinna być kwota 12.360,00 , natomiast w dz. 921, rozdział 92195, § 4300 powinna być kwota 3.682,00. Oraz dokonuje się korekty zapisu był dz. 921, rozdział 92195, § 6060 - kwota 9.000,00 powinno być dz. 921, rozdział 92109, § 6060 - kwota 9.000,00

12. W załączniku nr 12 "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok umniejsza się kwotę przychodów i kosztów o kwotę 20.000,00 , po zmianie kwoty te wynoszą 709.000,00 oraz dokonuje się zmiany stanu środków obrotowych na kwotę 35.088,59.

Plan wydatków budżetu na 2013 rok po zmianie wynosi 28.427.447,00

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek


Piotr Długosz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama