reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/183/2013 Rady Gminy Mycielin

z dnia 13 sierpnia 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach szkolno - przedszkolnych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mycielin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Mycielin u c h w a l a co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach szkolno - przedszkolnych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mycielin w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/144/2009 Rady Gminy Mycielin z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespole szkolno - przedszkolnym i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mycielin.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mycielin.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Skalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/183/2013
Rady Gminy Mycielin
z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin określa:

1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Mycielin;

3) kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli;

4) wysokość oraz kryteria i tryb przyznawania nauczycielskich dodatków mieszkaniowych.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Mycielin (Radę Gminy Mycielin lub Wójta Gminy Mycielin);

2) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mycielin;

3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole, gimnazjum, zespół szkolno - przedszkolny, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mycielin;

4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, o której mowa w pkt. 2 ppkt. 3;

5) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;

6) pracodawcy - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły lub inna osobę wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach związanych z zakresu prawa pracy;

7) oddziale - należy przez to rozumieć klasę lub grupę;

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;

9) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

10) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22,poz. 181 z późn. zm.).

Rozdział 2.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 2. 1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku - jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) z tym dniem - jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek przysługuje:

1. za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,

2. za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego, z wyłączeniem zasiłku macierzyńskiego.

4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 3.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 3. 1. W zależności od jakości pracy, w tym spełnienia ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w § 6 rozporządzenia oraz w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, nauczycielowi - także temu, któremu powierzono stanowisko dyrektora - może być przyznawany dodatek motywacyjny.

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji efektów egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.;

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

c) rozpoznawanie środowiska wychowawczego uczniów oraz aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

2) Jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków;

b) podnoszenie umiejętności zawodowych;

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej;

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków;

g) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych;

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły.

3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi poza wymienionymi w ust. 2 jest spełnienie następujących kryteriów:

1) racjonalne zarządzania nieruchomością i majątkiem szkolnym (właściwe i kompletne prowadzenie dokumentacji obiektu, ewidencja majątku i inwentaryzacja);

2) dbałość o stan techniczny i estetykę powierzonych obiektów szkolnych;

3) racjonalne i zgodne z potrzebami szkoły prowadzenie polityki kadrowej;

4) stwarzanie warunków do prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły poprzez:

a) właściwe organizowanie pracy rady pedagogicznej;

b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli;

c) stwarzanie warunków do wprowadzenia innowacji pedagogicznych;

d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach.

5) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, aktywizacja uczniów do udziału w imprezach publicznych;

6) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;

7) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa pracy;

8) wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji;

9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych.

4. W okresie usprawiedliwionej nieobecności z powodu choroby, opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, urlopu macierzyńskiego dodatek motywacyjny ulega pomniejszeniu o 1/30 za każdy dzień nieobecności.

5. Dyrektor informuje nauczyciela o pozbawieniu go dodatku motywacyjnego na piśmie wraz z uzasadnieniem.

6. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i dyrektora nie może przekraczać 500 miesięcznie.

7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres jednego roku szkolnego.

8. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora uwzględniając także warunki określone w ust. 3 ustala Wójt.

9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 4. 1. Nauczycielom przysługują dodatki funkcyjne zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 5 rozporządzenia.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie na okres dłuższy niż jeden miesiąc.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala:

1) dla dyrektora - Wójt

2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych - dyrektor.

4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6. W razie zbiegu dwóch lub więcej tytułów do dodatku funkcyjnego, dodatek ten przysługuje z każdego tytułu.

7. W okresie usprawiedliwionej nieobecności z powodu choroby, opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, urlopu macierzyńskiego dodatek funkcyjny ulega pomniejszeniu o 1/30 za każdy dzień nieobecności.

8. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

9. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela:

L.p.

Stanowisko/funkcja

Miesięcznie w

od

do

1

Dyrektor przedszkola czynnego

5 godzin dziennie

100

300

ponad 5 godzin dziennie

150

400

2

Dyrektor gimnazjum liczącego:

do 10 oddziałów

300

1 000

11 i więcej oddziałów

350

1 100

3

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:

do 6 oddziałów

200

700

7 i więcej oddziałów

250

800

4

Dyrektor zespołu szkolno - przedszkolnego liczącego:

do 8 oddziałów

270

800

9 i więcej oddziałów

300

900

5

Wychowawca klasy (w szkołach i przedszkolach)

do 45

6

Opiekun stażu

do 55

7

Doradca metodyczny lub nauczyciel - konsultant

do 350

Rozdział 5.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 5. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy zgodnie z postanowieniami art. 34 Karty Nauczyciela oraz § 8 i § 9 rozporządzenia.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje:

1) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim w wys.do 10%stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania w warunkach uprawniających do tego dodatku;

2) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzących indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wys.do 10%stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania w warunkach uprawniających do tego dodatku,

3) nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.) uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielenia pomocy oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.) w wys.do 10%stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania w warunkach uprawniających do tego dodatku,

4) nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.) oraz § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.) w wys.do 10%stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania w warunkach uprawniających do tego dodatku.

3. Stawkę godzinową oblicza się jak wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową.

4. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel - w tym nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze - realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć.

5. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

6. W przypadku zbiegu tytułów do dodatków za warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do dodatku z każdego tytułu.

7. Wysokość dodatku dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 2 ustala dyrektor, a dla dyrektora - Wójt, biorąc pod uwagę stopień trudności lub uciążliwości realizowanych zajęć.

8. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział 6.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY NADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 6. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za godziny ponadwymiarowe faktycznie zrealizowane.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 2 i 3 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Rozdział 7.
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 7. 1. Nagrody przyznawane są ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mycielin za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze wyodrębnionego w budżecie Gminy Mycielin, zwanego dalej "funduszem nagród".

2. Fundusz nagród w szkołach jest tworzony w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, natomiast w przedszkolach w wysokości 10% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

3. W szkołach przeznacza się:

1) 40% funduszu nagród na nagrody Wójta,

2) 60% funduszu nagród na nagrody dyrektora.

4. W przedszkolach przeznacza się:

1) 60% funduszu nagród na nagrody Wójta,

2) 40% funduszu nagród na nagrody dyrektora.

z zastrzeżeniem, iż w jednodziałowym przedszkolu 100% funduszu przeznacza sięnagrody Wójta.

5. Nagrody dla dyrektorów szkół i nauczycieli są przyznawane:

1) z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

2) w szczególnych przypadkach - w innym terminie, np. związanym z zakończeniem roku szkolnego,

3) Wójt może przyznać nagrodę dyrektorowi lub nauczycielowi z własnej inicjatywy.

6. Nagroda ma charakter uznaniowy i wypłacana jest w formie pieniężnej.

7. Nagrodę Wójta może otrzymać nauczyciel nie będący dyrektorem szkoły, który przepracował w szkole co najmniej jeden rok.

8. Nagrodę dyrektora może otrzymać nauczyciel, który przepracował w szkole co najmniej rok.

9. Nagrodę Wójta może otrzymać dyrektor szkoły, jeśli oprócz spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 13 prawidłowo realizuje zadania dyrektora szkoły określone w art. 39 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

10. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który posiada aktualną co najmniej dobrą ocenę pracy oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4 z następujących kryteriów:

1) osiąga znaczące wyniki nauczania potwierdzone w zewnętrznych sprawdzianach i egzaminach uczniów,

2) realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizuje inne zadania statutowe szkoły,

3) zakwalifikowanie prowadzonych uczniów do finałów, olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu szkolnym i ponadszkolnym,

4) opracowuje\opracował autorski program, publikacje oświatowe oraz wdraża nowatorskie metody nauczania i wychowania,

5) współorganizuje i aktywnie uczestniczy w działaniach zbiorowych, takich jak imprezy oświatowe, kulturalne i sportowe czy zajęcia pokazowe,

6) przygotowuje i wzorcowo organizuje okazjonalne uroczystości w szkole,

7) prowadzi intensywną działalność wychowawczą, wyrażoną w organizowaniu wycieczek i w udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi,

8) udokumentowuje osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,

9) nawiązuje skuteczną współpracę z placówkami kulturalno - oświatowymi, pracodawcami, policją i innymi podmiotami wspierającymi działania szkoły,

10) osiąga znaczące efekty w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.

11. Nagroda może być przyznana dyrektorowi, który posiada aktualną co najmniej dobrą ocenę pracy oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4 z następujących kryteriów:

1) osiąga znaczące wyniki nauczania, potwierdzone pomiarami dydaktycznymi, liczbą uczniów w finałach olimpiad, konkursów i zawodów oraz innymi kryteriami,

2) realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych szkoły,

3) stosuje rozwiązania innowacyjne i podejmuje inne działania pozwalające przydać szkole oryginalności i wzmacniające poczucie identyfikacji uczniów ze szkołą,

4) uzyskuje wymierne efekty w organizacji pracy szkoły,

5) właściwie realizuje budżet szkoły,

6) organizuje imprezy środowiskowe i uczestniczy w organizowaniu imprez gminnych,

7) prowadzi racjonalną politykę kadrową i politykę doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

8) dba o stan techniczny i estetykę nieruchomości szkolnych,

9) angażuje się we współpracę z instytucjami i organizacjami skłonnymi do pomocy szkole i jej uczniom,

10) nawiązuje współpracę ze szkołami krajowymi i zagranicznymi.

12. Wzór wniosku o przyznanie nagrody Wójta Gminy Mycielin/Dyrektora Szkoły za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze określa zał. nr 1 do niniejszego regulaminu.

13. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta dla dyrektora mogą występować:

1) rada szkoły lub rada pedagogiczna szkoły,

2) Kurator Oświaty,

3) Zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli.

14. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta dla nauczyciela mogą występować:

1) dyrektor zatrudniający nauczyciela, po uzyskaniu pozytywnej dla nauczyciela opinii rady pedagogicznej szkoły,

2) Kurator Oświaty.

15. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Mycielin w terminie nie późniejszym niż 1 tydzień poprzedzający dzień przyznawania nagród.

16. Decyzje o przyznaniu i wysokości nagrody Wójta Gminy Mycielin podejmuje Wójt.

17. Nagrody dyrektora mogą być przyznawane:

1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej za:

a) uzyskiwanie dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu lub w prowadzeniu danego rodzaju zajęć;

b) zakwalifikowanie prowadzonych przez nauczyciela uczniów do finałów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wyższym,

c) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych konkursach, zawodach i przeglądach;

d) udokumentowane osiągnięcia pracy z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce;

e) wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

f) wdrażanie własnych programów autorskich;

g) uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie nauczania uczniów;

h) uzyskanie pozytywnych zmian w zespole uczniów, takich jak np. integracja klasy czy aktywność społeczna uczniów;

i) prowadzenie działalności wychowawczej poprzez organizowanie uczniom wycieczek, spotkań oraz zajęć pozalekcyjnych.

2) w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej za:

a) zapewnianie pomocy i opieki uczniom pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

b) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, organizowanie współpracy z placówkami kulturalno - oświatowymi, pracodawcami, policją i innymi podmiotami wspierającymi działania szkoły;

c) aktywizowanie rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły oraz rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzicami.

3) w pozostałym zakresie:

a) usprawnianie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;

b) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej i społecznej młodych nauczycieli;

c) kierowanie zespołem samokształceniowym i prowadzenie lekcji otwartych;

d) pełnienie funkcji wynikających ze statutu szkoły;

e) czynny współudział w przygotowaniu planu pracy szkoły oraz innych dokumentów ważnych dla funkcjonowania szkoły;

f) nie budzącą zastrzeżeń realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły.

18. Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora mogą składać:

1) rada szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

4) zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli.

19. Wnioski o przyznanie dyrektora składa się w sekretariacie szkoły w terminie nie późniejszym niż 1 tydzień poprzedzający dzień przyznawania nagród.

20. Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora rozpatruje dyrektor, biorąc pod uwagę opinię rady pedagogicznej i związków zawodowych, o ile rada i związki same z wnioskiem nie wystąpiły.

21. Dyrektor może przyznać nagrodę nauczycielowi z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

22. Nauczyciel (dyrektor), któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.

23. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.

Rozdział 8.
NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY

§ 8. 1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez organ administracji samorządowej przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, zwany dalej "dodatkiem", wypłacany co miesiąc w wysokości:

1) dla 1 osoby - 20,00 zł

2) dla 2 osób - 30,00 zł

3) dla 3 osób - 40,00 zł

4) dla 4 i więcej osób - 50,00 zł

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka,

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w pkt. 2 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor otrzymujący dodatek - Wójta. W przypadku niepowiadomienia dyrektora lub Wójta o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora). Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt.

10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek o jego przyznanie.

11. Dodatek wypłaca się z dołu.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowywanie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy Kodeksu pracy.

§ 11. Regulamin może być zmieniony w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Skalski


Załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania

W n i o s e k
o przyznanie nagrody Wójta Gminy Mycielin/Dyrektora Szkoły*
za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Zgłaszam(y) wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Mycielin/Dyrektora Szkoły*

Panu(i).............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzonemu(ej) ..................................................................................................................................................

(data urodzenia)

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

(wykształcenie, staż pracy w szkole, stopień awansu zawodowego, data powierzenie funkcji dyrektora)

zatrudnionemu(ej) w ................................................................................................................................

( nazwa szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony)

………………….........………………………………………….......……………………………………………

(stanowisko)

………………………….........………………………………….......………………………………………

(dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, Wójta Gminy Mycielin, dyrektora szkoły - rok otrzymania)

…………………………………................…………………………………………………………………

(aktualna ocena pracy nauczyciela, data dokonania oceny)

Uzasadnienie wniosku:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________________________________________________________

Opinia rady pedagogicznej/związków zawodowych*

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________________________________________________________

Organ przedstawiający wniosek Wójtowi /Dyrektorowi*

..........................................................................................................................................................................

...................................................

....................................................

....................................................

(miejscowość, data)

(pieczęć)

(podpis, pieczątka)

* niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 2 do regulaminu wynagradzania

………………………, dnia…………………

(miejscowość)

......................................................................

......................................................................

(Wójt Gminy Mycielin/Dyrektor Szkoły*)

W n i o s e k o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

I.

Wnioskodawca

....................................................................................................................

(imię i nazwisko)

II.

Adres zamieszkania

.....................................................................................................................

III.

Miejsce zatrudnienia

.....................................................................................................................

IV.

Stanowisko

.....................................................................................................................

V.

Kwalifikacje

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

VI.

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć .....................................

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz ……………..........................................................………………………………….

…………………………………………....………………………………………………………………..……

……………………………….....…………………………………………………………………….…………

…………………………....……………………………………………………………………..………………

…………………….....................................……..........………………………………………………………

(należy wpisać regulamin uchwalony przez Radę Gminy Mycielin na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela) wprowadzonego Uchwałą Nr ……………….. Rady Gminy Mycielin z dnia ……………………. (należy wpisać obowiązującą na dzień składania wniosku uchwałę) wnoszę o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w wysokości ustalonej dla ........ osób.

Jednocześnie oświadczam, że do członków rodziny zamieszkujących wspólnie ze mną należą:

1.

małżonek

.............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

2.

dzieci

........................................................................

ur. .................................................................

.........................................................................

ur. .............................................................

......................................................................

ur. .............................................................

......................................................................

ur. .............................................................

(imię i nazwisko)

3.

rodzice

........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

4.

...........................................................................................................................................................................

Oświadczam, że:

- osoby wymienione w pkt. 2 - ..… pozostają na moim wyłącznym utrzymaniu;

- o zaistniałej zmianie liczby członków rodziny niezwłocznie powiadomię Wójta/Dyrektora**.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

....................................................

( podpis wnioskodawcy)

* wpisać właściwe

** niepotrzebne skreślić


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/183/2013

Rady Gminy Mycielin

z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

3) wysokość i warunki wypłacania nagród.

Obowiązujący obecnie Regulamin wymaga aktualizacji niektórych zapisów wynikającej ze zmian w przepisach prawnych, a także dostosowania ich do specyfiki lokalnych szkół.

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Skalski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama