reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 9/472/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 29 kwietnia 2014r.

stwierdzającej nieważność uchwały Nr XXXIX/321/2014 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przygodzice, zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia kryteriów przyznawania tych dopłat, jako podjętej sprzecznie z prawem

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

stwierdza nieważność

uchwały Nr XXXIX/321/2014 Rady Gminy Przygodzice z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przygodzice, zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia kryteriów przyznawania tych dopłat, jako podjętej sprzecznie z prawem tj. art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu 8 kwietnia 2014 roku, Rada Gminy Przygodzice powołując się na przepis art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustanowiła dopłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przygodzice, zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia kryteriów przyznawania tych dopłat.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do ww. uchwały, wyznaczając termin rozpatrzenia sprawy na dzień 29 kwietnia 2014 roku.

Rozpoznając sprawę przedmiotowej uchwały w dniu 29 kwietnia 2014 roku Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje.

W § 1 przedmiotowej uchwały Rada zadecydowała o dopłatach dla właściciela nieruchomości zamieszkałego na terenie Gminy Przygodzice prowadzącego selektywną zbiórkę odpadów zobowiązanego do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie której zamieszkuje:

1) rodzina wielodzietna ( przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzica lub rodziców lub opiekunów prawnych oraz co najmniej 3 osoby w wieku do 18 lat lub w wieku do 25 lat uczące się lub studiujące lub powyżej 18 lub 25 lat jeżeli pobiera rentę socjalną);

2) osoba obiegająca się o dopłatę na podstawie ust.1 na dzień składania wniosku nie może posiadać zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość dopłaty dla właściciela nieruchomości została ustalona w § 2 w sposób następujący:

1) 6 złotych dla rodziny pięcioosobowej;

2) 12 złotych dla rodziny sześcioosobowej;

3) 20 złotych dla rodziny siedmioosobowej;

4) 24 złotych dla rodziny ośmioosobowej;

5) 28 złotych dla rodziny dziewięcioosobowej i większej.

Z postanowień § 3 ust. 2 i ust. 3 treści normatywnej uchwały wynika, iż dopłata będzie przyznawana na wniosek składany do Wójta Gminy i dopłatę będzie przyznawał Wójt Gminy, na podstawie akceptacji złożonego wniosku.

Treść wniosku o dopłatę stanowi załącznik do powyższej uchwały.

Uchwałą Nr XXII/181/2012 Rady Gminy Przygodzice z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik, Rada ustaliła opłatę w wysokości 17 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, a jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawkę opłaty ustaliła w wysokości 7,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Izby zważyło, iż stosownie do przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228), która weszła w życie dnia 06.03.2013r., w art. 6k dodany został ust. 4 o brzmieniu "Rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat".

Ponadto z art. 6q ww. ustawy wynika, że "W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta".

W treści uchwały i w załączniku do niej, zaniechano określenia, w jakiej podziałce czasowej będzie przyznawana przedmiotowa dopłata (miesięcznie, kwartalnie, rocznie).

W § 3 ust. 2 i ust. 3 uchwały, uregulowano kwestie związane z trybem przyznania dopłaty (w tym scedowano na Wójta Gminy uprawnienie do przyznania dopłaty) . Wójt zgodnie z treścią zapisaną w uchwale, musiałby wydać stosowną decyzję, udzielając dopłaty. Zdaniem Kolegium, już scedowanie na Wójta Gminy uprawnień do przyznania dopłaty nadaje cechy fakultatywności (uznaniowości) dopłaty, czego nie przewidział ustawodawca w ustawie o utrzymaniu czystości (…). Cechy fakultatywności tej opłaty nadaje także treść zamieszczona w załączniku, w części Pouczenie, uzależniająca przyznanie dopłaty m.in od udowodnienia przez wnioskodawcę kryteriów dochodowych. Zasady i kryteria przyznania dopłat muszą następować na podstawie jasno i precyzyjnie określonych postanowień uchwały organu stanowiącego regulującej tą materię, stosownie do art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości (..). Przepis ustawowy, nie pozwala w tej kwestii na pozostawienie żadnych luzów interpretacyjnych, czy "uznaniowości" jej przyznania. W ustawie o utrzymaniu czystości (…) w art. 6n ust. 1, przewidziano "deklarację" jako dokument, na podstawie którego wysokość opłaty będzie obliczana, dokument składany przez właścicieli nieruchomości. Zatem, rada gminy nie może tworzyć innych dokumentów (tu: wniosku), ustanawiając dopłaty dla właścicieli nieruchomości. Deklaracja winna być tak opracowana, aby na jej podstawie, właściciel nieruchomości mógłby wyliczyć dopłatę.

Kolegium wskazuje, że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach normuje kwestie związane z wydawaniem przez wójta decyzji w postanowieniach art. 6o , gdyż:

- "W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze" (art. 6o ustawy),

W ocenie Kolegium kwestia dopłat winna być uwzględniona w składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Rada Gminy Przygodzice w dniu 10 grudnia 2012 r. podjęła uchwałę Nr XXII/186/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości).

Na marginesie Kolegium dodaje, iż Rada nie określiła dopłaty, dla rodziny wielodzietnej składającej się z rodzica oraz co najmniej 3 osób (czytając literalnie definicję rodziny wielodzietnej zamieszczoną w § 1 i § 2 uchwały).

W załączniku do uchwały, "Wniosek o przyznanie dopłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych" w części C.1. zapisano " wnioskuję o przyznanie dopłaty na następujące osoby." W związku z tym, w tej części wniosek nie jest spójny z treścią uchwały (§ 2), gdzie wysokość dopłaty dla właściciela nieruchomości uzależniono od liczebności rodziny wielodzietnej.

W załączniku tym, w części C.1., w tabeli, Rada zażądała wyszczególnienia imion i nazwisk oraz nr PESEL, innych osób aniżeli właściciela, co jest sprzeczne z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Z przepisów tych wynika bowiem, że:

"Art. 1.

1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą

W ocenie Kolegium żądanie tych danych jest niezasadne. W deklaracji podaje się liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, a nie wyszczególnia się ich z imienia i nazwiska, nr PESEL.

W załączniku do uchwały, w części oświadczenia, zażądano złożenia oświadczenia o treści: "oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością", co wykracza poza delegację ustawową określoną w art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie mieści się w regulacjach, jakie organ stanowiący na mocy ustawy powinien żądać od składającego wniosek. Żaden przepis prawa nie uprawnia organów gminy do przyjmowania takich oświadczeń.

W załączniku w części F "Pouczenie" zapisano, iż Osoba ubiegająca się o przyznanie dopłaty musi dowieść, że dopłata jej przysługuje, poprzez dołączenie np.: zaświadczenia z GOPS potwierdzającego spełnienie wymaganego kryterium dochodowego, ostatniego odcinka emerytury lub decyzji o przyznaniu renty lub zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za ostatni rok podatkowy oraz wszelkich innych dokumentów , które mogą mieć zdaniem wnioskodawcy wpływ na przyznanie prawa do dopłaty". W ocenie Kolegium ta regulacja pozostaje bez związku z treścią uchwały, bowiem dopłaty są dla rodzin wielodzietnych, bez uwzględniania kryteriów dochodowych, co narusza art. 6 "n" ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W art. 6n ust. 2 tejże ustawy ustawodawca zapisał, iż Rada Gminy może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zawarte w tym pouczeniu wyrażenie "(…) oraz wszelkich innych dokumentów, które mogą mieć zdaniem wnioskodawcy wpływ na przyznanie prawa do dopłaty" przeczy regulacjom zawartych w art. 6n ust. 2 wyżej cytowanej ustawy. To organ stanowiący korzystając z kompetencji zawartych w tym przepisie może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, a jeśli już skorzystał z tych uprawnień, to winien określić te dokumenty. Pozostawienia zapisu "(…) oraz innych dokumentów (…)" będzie rodzić luki interpretacyjne, jakie to będą te inne dokumenty oraz kto ma je określić. Scedowanie tych uprawnień na bliżej nie określony podmiot narusza regulacje określone w art. 6 n ust. 2 ustawy.

Kolegium Izby wskazuje, że postanowienia aktów prawa miejscowego, a takim niewątpliwie aktem jest uchwała Rady Gminy w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości (…), nie mogą wykraczać poza granice kompetencji przysługujących organowi stanowiącemu, w tym przypadku poza zakres określony przepisem art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto regulacje przekraczające zakres upoważnienia ustawowego pozostają w sprzeczności z art. 94 Konstytucji, który jednoznacznie określa, że stanowienie prawa miejscowego następuje nie tylko na podstawie, lecz także w granicach upoważnień ustawowych.

Biorąc powyższe od uwagę Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji uchwały.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama