reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/410/2014 Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 22 maja 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/373/2013 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zmienionej uchwałą Nr XXXVI/382/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. , uchwałą Nr XXXVII/386/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Nr XXXVIII/394/2014 z dnia 27 marca 2014 r. oraz Nr XXXIX/403/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie na 2014 rok o kwotę 2.185.265,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXXV/373/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

2. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 29.935.573,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26.026.036,14 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3.909.537,00 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie na 2014 rok o kwotę 3.525.265,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXXV/373/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

4. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 31.186.829,26 zł, z tego:

1) wydatki bieżące gminy w wysokości 24.053.946,26 zł

2) wydatki majątkowe gminy w wysokości 7.132.883,00 zł

5. Ustala się deficyt budżetu o kwocie 1.251.256,12 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXV/373/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych - przychodów budżetu w kwocie 2.740.000,- zł - rozchodów budżetu w kwocie 1.488.743,88 zł.

6. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXXV/373/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXXV/373/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

8. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Nr XXXV/373/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

9. Wprowadza się zmiany w planie zakładu budżetowego i udziela się dotacji celowej w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa kanalizacji burzowej na ul. Powstańców Wlkp. i ul. Paderewskiego" zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 uchwały budżetowej Nr XXXV/373/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

10. 1Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.440.000,- zł, w tym na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,- zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków gminy z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone (75113 § 2010) o kwotę 7.080,- zł na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych dotyczących przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 853, rozdział 85395 na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Realizacja projektu nastąpi w latach 2014 - 1.935.242,- zł i 2015 - 135.747,- zł zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2.070.989,- zł tj. 100 % wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich 85 % oraz dotacja celowa ze środków krajowych 15 %. 3. Zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 zadań: "Budowa placu zabaw w Margoninie" kwota 22.833,- zł (70095 § 6298) oraz "Budowa ścieżki rowerowej z Margonina do Lipin" kwota 208.700,- zł (60016 § 6298). 4. Zwiększa się plan dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (przystanek) w kwocie 5.310,- zł (60095 § 0970). 5. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 1.560,- zł (80110 § 0750) oraz zwrot za zużyte media o kwotę 4.560,- zł (80110 § 0970) z przeznaczeniem na usługi remontowe w Zespole Szkół Margonin 5.300,- zł (80101-4270, 80110-4270) oraz uzupełnienie f.płac 800,- zł (80148-40010). 6. Zwiększa się plan przychodów gminy - § 931 z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.340.000,- zł. Wykup obligacji nastąpi w latach 2018-2020 zg. odrębną uchwałą. 7. Środki w kwocie 1.576.843,- zł (wymienione w pkt. 2,3 i 6) przeznacza się na następujące zadania: • "Budowa zbiornika retencyjnego Stacji Uzdatniania Wody w Zbyszewicach" (40002 § 6050) kwota 150.000,- zł, • "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Margonin-Lipiny" - II etap (60016 z§ 6050) zwiększenie planu o 200.000,- zł, • "Przebudowa drogi gminnej w Kowalewie" (60016 § 6050) kwota 210.000,- zł, • "Budowa drogi gminnej Zbyszewice-Żoń"- II etap (60016 § 6050) kwota 300.000,- zł, • "Przebudowa układu komunikacyjnego w Margoninie przy ul. Kościelnej"(parking) (60016 § 6050) kwota 260.000,- zł, • "Przebudowa ścieżki rowerowej do Próchnowa"- etap II (60016 § 6050) kwota 200.000,- zł, • pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizacje zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie ciągów komunikacyjnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 193 w m. Lipiny w gm. Margonin oraz poszerzenia zbiegu dróg wojewódzkich nr 190 i 193 w mieście Margonin (60013 § 6300) kwota 100.000,- zł, • zwiększenie planu na zakup wiat przystankowych (60095 § 6060) kwota 3.000,- zł, • wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup sprzętu do jednostek przeciwpożarowych powiatu (75411 § 6170) kwota 20.000,- zł, • dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Margoninie na zadanie "Przebudowa kanalizacji burzowej na ul. Powstańców Wlkp.i ul. Paderewskiego -(90017 § 6210) kwota 6.000,- zł, • uzupełnienie planu na wydatki bieżące dróg- (60016 § 4300) kwota 5.000,- zł, • zwiększenie planu w administracji 9.000,- zł (75023 § 4270) na wykonanie instalacji odgromowej, remont detektora kotłowni, 4.000,- zł (75023 § 4300) na instrukcję ubezpieczenia p.pożarowego, książki obiektów, 2.356,- zł (75023 § 4610) koszty postępowania egzekucyjnego. • Składka dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku (75095 § 4430) kwota 5.000,- zł, • wynagrodzenie na rzecz osoby fizycznej wraz z odsetkami i kosztami sądowymi za roboty drogowe (75095 § 4580, 4590, 4610) kwota 67.607,- zł, • zakup nagród na Turniej Wiedzy Prewencyjnej (75495 § 4210) kwota 1.000,- zł, • koszty obsługi obligacji komunalnych (75814 § 43000 kwota 5.000,- zł, • utylizacja azbestu z budynków stanowiących własność gminy (90002 § 4300) kwota 2.000,- zł, • zwiększenie planu na odbiór odpadów komunalnych (90095 § 4300) kwota 6.600,- zł, • umowy zlecenia wraz ze składkami dla osób do utrzymania porządku na terenie gminy (90003 § 4170,4110,4120) kwota 16.280,- zł, • zakup sprzętu sportowego (92601 § 4210) kwota 3.000,- zł oraz książki na obiekty sportowe kwota 1.000,- zł. 8. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków w dz. 600, rozdział 60095, dz. 700, rozdział, 70095 oraz dz. 751, rozdział 75113.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/410/2014
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

zał.nr 1 do uchwały XL 410 2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/410/2014
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

zał.nr 2 do uchwały XL 410 2014


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/410/2014
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

zał.nr 3 do uchwały XL 410 2014


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/410/2014
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf

zał.nr 4 do uchwały XL 410 2014


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/410/2014
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik5.pdf

zał.nr 5 do uchwały XL 410 2014


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/410/2014
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik6.pdf

zał.nr 6 do uchwały XL 410 2014


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/410/2014
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 22 maja 2014 r.
Zalacznik7.pdf

zał.nr 7 do uchwały XL 410 2014

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama