| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 419/XLIX/2014 Rady Gminy Czerwonak

z dnia 21 sierpnia 2014r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czerwonak

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) uchwala się:

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czerwonak.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2) formy stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Czerwonak uczniom szkół wymienionym w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

§ 3. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium, stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. Ustala się następujące grupy dochodowe:

1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 150,00 zł netto - grupa I,

2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 150,00 zł netto i nie przekraczający 300 netto -grupa II,

3) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 300,00 zł netto i nie przekracza kwoty podanej w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - grupa III.

3. Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi miesięcznie:

1) w grupie I - do 200% kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych

2) w grupie II - do 150 % kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

3) w grupie III - do 100% kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych

4. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych nie wystarcza na przyznanie tego świadczenia wszystkim osobom , które złożyły wniosek i spełniają kryteria uprawniające do otrzymania stypendium na zasadach określonych w ust.3 stypendium szkolne przyznaje się w równej kwocie , nie niższej niż 80% zasiłku rodzinnego.

5. Kwoty , o których mowa w ust.3 podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych .

6. Wysokość stypendium może być podwyższona do 200% kwoty zasiłku rodzinnego, jeżeli po rozpatrzeniu wniosków zgodnie z regułami przyjętymi w ust.3 kwota dotacji nie zostanie całkowicie rozdysponowana.

7. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3.

§ 4. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

4) świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego co miesiąc w okresie zajęć szkolnych.

Rozdział 3.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 5. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwonaku, 62-004 Czerwonak, Pl. Zielony 1

§ 6. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 4 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu zajęcia te organizującego.

2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 4 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza, podręczników wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę lub pokrycia kosztów zakupu artykułów o charakterze edukacyjnym, w szczególności podręczników, na podstawie rachunków zakupu.

3. Stypendium szkolne przewidziane w § 4 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły.

4. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:

1) do 15 grudnia - za okres od września do grudnia,

2) do 30 czerwca- za okres od stycznia do czerwca.

5. Stypendium szkolne wypłacane jest na konto osobiste wnioskodawcy.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 7. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 5 % dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Czerwonak w trybie art. 90r ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

§ 8. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany z powodu zdarzenia losowego, którym jest w szczególności:

1) kradzież,

2) pożar,

3) powódź,

4) sytuacja kryzysowa.

2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

3) Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 5 niniejszego regulaminu.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

§ 10. Traci moc uchwała Nr 397/LXI/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 października 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów oraz uchwała Nr 233/XXVIII/2012 Rady Gminy Czerwonak z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak


Marcin Wojtkowiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Dudkiewicz

Doradca podatkowy, agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »