| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/305/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki

z dnia 4 listopada 2014r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych , przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Skoki, a także trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 / oraz art.80 ust.4 i art.90 ust.4 Ustawy o systemie oświaty / tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn.zm./ Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji, podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz tryb i zakres przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i przedszkolom publicznym, przedszkolom niepublicznym oraz innych formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Skoki przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub osobę fizyczną.

§ 2. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek złożony przez inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę/przedszkole publiczne, przedszkole niepubliczne lub inną formę wychowania przedszkolnego.

2. Wniosek powinien zawierać :

1) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę/ przedszkole publiczne, przedszkole niepubliczne lub inną formę wychowania przedszkolnego,

2) nazwę i adres szkoły / przedszkola publicznego, przedszkola niepublicznego lub innej formy wychowania przedszkolnego,

3) adres do korespondencji, dane kontaktowe : numer telefonu, adres poczty elektronicznej,

4) planowaną liczbę uczniów z podziałem na lata szkolne, w tym , w przypadku przedszkoli, liczbę uczniów niebędących mieszkańcami Gminy Skoki,

5) zobowiązanie do comiesięcznego informowania Burmistrza Miasta i Gminy Skoki o aktualnej liczbie uczniów,

6) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.2, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia wykazywanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.

2. Wzór informacji miesięcznej, o której mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

3. O każdej zmianie liczby uczniów, w stosunku do pierwotnie podanej w informacji, o której mowa w ust.1, należy poinformować Burmistrza Miasta i Gminy Skoki najpóźniej do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym informacja została złożona.

4. Nadpłaty lub niedopłaty dotacji będą korygowane przy przekazywaniu następnej części dotacji poprzez jej umniejszenie lub zwiększenie.

Dział I.
Podstawa obliczenia dotacji

§ 4. 1. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Skoki.

2. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Skoki.

3. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości równej 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej prze Gminę Skoki.

4. Prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Skoki.

5. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości równej 90 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Skoki.

6. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Skoki.

7. Niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Skoki.

Dział II.
Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu

§ 5. 1. Osoba prowadząca szkołę/ przedszkole publiczne, przedszkole niepubliczne lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do sporządzenia, w terminie do dnia 25 stycznia, roku następujacego po roku udzielenia dotacji, rozliczenia finansowego otrzymanej dotacji.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust.1, zawiera informację o kwocie wykorzystanej dotacji, z wyodrębnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków oraz wykaz dokumentów, na podstawie których rozliczenie zostało sporządzone. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

3. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Skoki szkół/ przedszkoli publicznych, przedszkoli niepublicznych lub innych form wychowania przedszkolnego przez tą samą osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej z nich.

Dział III.
Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji

§ 6. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki sprawuje kontrolę prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

2. Prawo do dokonywania kontroli mają upoważnieni pracownicy Referatu Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

3. Kontroli podlega :

a) prawidłowość wykorzystania dotacji,

b) zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym,

c) analiza informacji o licznie uczniów wykazana w poszczególnych miesiącach.

4. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli, kontrolujący powiadamia kontrolowanego na piśmie, w terminie 7 dni, przed planowaną datą rozpoczęcia kontroli.

5. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół .

§ 7. 1. Traci moc Uchwała Nr XXXV/239/2009 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla szkół i przedszkoli publicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina Skoki, osoby prawne lub fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania.

2. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/297/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Skoki, a także trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/305/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 4 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/305/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 4 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/305/2014
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 4 listopada 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Stelmaszczyk

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »