reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/ 493 /2014 Rady Gminy Rokietnica

z dnia 27 października 2014r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 849)
Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rokietnica:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m 2 powierzchni 0,90 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 4,58 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m 2 powierzchni 0,47 zł

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej obejmującej sport i rekreację ruchową - od 1 m 2 powierzchni 0,43 zł

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m 2 powierzchni użytkowej 0,75 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m 2 powierzchni użytkowej 22,29 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m 2 powierzchni użytkowej 10,80 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m 2 powierzchni użytkowej 4,70 zł

e) pozostałych:

- garaży wolnostojących, budynków gospodarczych - od 1 m 2 powierzchni użytkowej 7,31 zł

- innych nie wymienionych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m 2 powierzchni użytkowej 7,70 zł

f) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej obejmującej sport i rekreację ruchową - od 1 m 2 powierzchni użytkowej 4,40 zł

3. od budowli:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej obejmującej sport i rekreację ruchową 0,43 % - ich wartości

b) pozostałych 2 % - ich wartości

§ 2. Brak treści

1. Różnica pomiędzy stawkami podstawowymi dla budynków lub ich części, gruntów i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej a stawkami preferencyjnymi dla budynków lub ich części, gruntów i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej obejmującej sport i rekreację ruchową może stanowić pomoc de minimis, która uwzględnia wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE z 2013 roku, Nr L 352 z dnia 24 grudnia 2013 roku).

2. Ogólna kwota pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR brutto, w sektorze transportu drogowego 100 000 EUR brutto.

3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod katem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub decyzji Komisji (art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013).

4. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit d, pkt 2 lit f, pkt 3 lit a niniejszej uchwały, podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy zobowiązany jest do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie:

1) informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN-1)-w przypadku osób fizycznych lub deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) - w przypadku osób prawnych,

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczącej w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, których wzór określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku, Nr 53, poz. 311 ze zmianami).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica


Marian Jakobsze

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama