reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Dobrzyca

z dnia 8 grudnia 2014r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzyca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Dobrzyca stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI/281/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Statutu Gminy Dobrzyca (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2014 r., poz. 860) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W wypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla Gminy Dobrzyca, na zasadach i w trybie określonym w niniejszej uchwale przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzyca (dalej zwane: "konsultacjami").

§ 2.

1. Inicjatywę w sprawie przeprowadzenia konsultacji posiadają:

a) Burmistrz Gminy Dobrzyca;

b) Rada Miejska Gminy Dobrzyca;

c) mieszkańcy Gminy Dobrzyca w liczbie 10% osób posiadających czynne prawo wyborcze, w sprawach dotyczących jednostki pomocnicze 10% mieszkańców jednostki posiadających czynne prawo wyborcze.

2. Rada Miejska Gminy Dobrzyca składa wniosek o przeprowadzenie konsultacji w formie uchwały.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, składany do Burmistrza Gminy Dobrzyca powinien określać: przedmiot konsultacji, proponowaną formę przeprowadzenia konsultacji, termin i zasięg terytorialny konsultacji, uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia konsultacji.

4. Zasięg terytorialny konsultacji wynika z przedmiotu konsultacji i może obejmować całą Gminę Dobrzyca lub jej część, ograniczoną np. do jednostki pomocniczej, wsi, miasta, określonego terenu.

5. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji został zgłoszony z inicjatywy mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 3, powinien zawierać również:

a) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w imieniu składających wniosek;

b) listę mieszkańców popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji. Lista musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, podpis oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konsultacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Na każdej z ponumerowanych stron listy powinien być umieszczony zapis określający przedmiot konsultacji.

6. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji, złożony przez mieszkańców nie spełnia wymogów formalnych, Burmistrz Gminy Dobrzyca, wzywa osoby upoważnione we wniosku, do uzupełnienia braków.

7. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione pozostawia się bez rozpatrzenia.

8. Burmistrz Gminy Dobrzyca, do którego skierowano wniosek informuje wnioskodawcę o sposobie jego załatwienia w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

§ 3.

1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Gminy Dobrzyca w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 winno określać w szczególności: przedmiot konsultacji, termin (czas rozpoczęcia i zakończenia) konsultacji, zasięg terytorialny konsultacji, formę przeprowadzenia konsultacji, sposób poinformowania o wynikach konsultacji oraz osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Dobrzyca.

§ 4.

1. Konsultacje mogą polegać na:

a) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

b) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie;

c) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

2. Konsultacje mogą mieć formę:

a) ankiet pisemnych lub elektronicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Dobrzyca;

b) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami.

3. O wyborze formy konsultacji decyduje organ zarządzający konsultacje.

4. Informacja o konsultacjach będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.

5. Informacja o konsultacjach może być także opublikowana w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń na terenie Gminy Dobrzyca.

§ 5.

1. Wyniki konsultacji Burmistrz przedstawia mieszkańcom w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.

2. Wyniki konsultacji mogą być również przekazane lokalnym środkom masowego przekazu.

§ 6.

Konsultacje są ważne jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą, bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

§ 7.

Koszty konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy Dobrzyca.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie do Uchwały Nr II/7/2014
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzyca.

Art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym nakłada na radę gminy obowiązek podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

W oparciu o postanowienia zawarte w przedmiotowej uchwale konsultacje z mieszkańcami będą przeprowadzane w sprawach, gdy przepisy ustaw przewidują obowiązek ich przeprowadzenia np.:

1) statutu jednostki pomocniczej (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym),

2) w innych sprawach ważnych dla Gminy Dobrzyca (art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Uchwała Rady Gminy Dobrzyca z 4 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dobrzyca w zakresie wniosku o nadaniu miejscowości Dobrzyca statusu miasta uchylała uchwałę nr XXXV/203/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w Gminie Dobrzyca. Zrodziła się więc potrzeba powołania do życia nowej i dostosowania jej do nowo obowiązujących przepisów w zakresie: ochrony danych osobowych oraz możliwości stosowania nowych technik przeprowadzania konsultacji.

Mając powyższe na uwadze proponuje się przyjęcie uchwały w brzmieniu jak w załączonym projekcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witalis Półrolniczak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama