| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/1279/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 3 grudnia 2014r.

stwierdzajaca nieważność uchwały Nr L/302/2014 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 594, z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

stwierdza nieważność

uchwały Nr L/302/2014 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty jako podjętej z istotnym naruszeniem prawa opisanym w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu 6 listopada 2014 roku Rada Gminy Sośnie, powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 i art. 6j ust. 3 - 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), dokonała zmiany uchwały Nr XXXII/197/2013 Rady Gminy Sośnie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do uchwały Rady Gminy Sośnie Nr L/302/2014 z dnia 29 października 2014 roku, wyznaczając termin rozpatrzenia sprawy na dzień 3 grudnia 2014 roku.

Rozpatrując sprawę w dniu 3 grudnia 2014 roku, Kolegium Izby ustaliło, co następuje.

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Sośnie w uchwale Nr XXXII/197/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty wprowadziła zmianę polegającą na dodaniu § 2a w brzmieniu: W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2 ust. 1 lub 2 i § 1 ust. 2 lub 3 uchwały nr L/303/2014 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr L/302/2014 stała się bezprzedmiotową, bowiem Kolegium Izby uchwałą Nr 25/1280/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. stwierdziło nieważność uchwały Nr L/303/2014 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności jako podjętej z istotnym naruszeniem przepisów art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto analiza § 1 przedmiotowej uchwały Nr L/302/2014 wraz z uzasadnieniem wskazuje, iż intencją Rady Gminy było unormowanie metody ustalenia opłaty w przypadku nieruchomości mieszanych i wskazanie, że zastosowanie będzie miał system naliczania opłat przewidziany w art. 6j ust 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten stanowi, iż w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 1, a w części nieruchomość, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1-3.

W treści postanowień przedmiotowej uchwały podano, że opłatę należy naliczyć zgodnie z § 2 ust. 1 lub 2 i § 1 ust. 2 lub 3 uchwały nr L/303/2014 [...]. Analiza postanowień uchwał Rady Gminy Nr XXXII/197/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. oraz Nr L/303/2014 z dnia 29 października 2014 r. prowadzi do wniosku, że:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy została określona w § 2 ust. 1 lub 2 uchwały Nr XXXII/197/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy została określona w § 1 ust. 2 lub 3 uchwały Nr L/303/2014 z dnia 29 października 2014 r.

Natomiast treść dodanego przedmiotową uchwałą § 2a wskazuje na § 2 ust. 1 lub 2 i § 1 ust. 2 lub 3 uchwały nr L/303/2014 Rady Gminy […], która de facto nie zawiera postanowień oznaczonych jako § 2 ust. 1 i 2. Ponadto w treści § 2a pominięto rok w dacie uchwały. Zatem postanowienia § 2a uchwały sformułowane zostały w taki sposób, że mogą występować problemy w prawidłowym obliczeniu opłaty.

Kolegium Izby podnosi, iż uchwały dotyczące wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są aktami prawa miejscowego, zatem ich uregulowania winny być formułowane precyzyjnie i zgodnie z przepisami, tak aby nie nasuwały wątpliwości co do ich interpretacji i stosowania.

Zasady techniki prawodawczej, określone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 908), które na mocy postanowienia § 143 załącznika do powołanego rozporządzenia, mają zastosowanie do aktów prawa miejscowego, nakazują redagowanie przepisów tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje uchwałodawcy.

W § 4 uchwały Rada Gminy postanowiła, iż "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku." Zatem Rada ustaliła dwa terminy (daty) wejścia w życie tego aktu prawa miejscowego: pierwszy, który nakazuje stosować zapisy uchwały od dnia następującego po upływie 14 dni od publikacji w dzienniku urzędowym oraz drugi zgodnie, z którym stosowanie przepisów uchwały winno nastąpić od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Analiza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), prowadzi do wniosku, że ustawodawca jako regułę uznał, iż akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia we właściwym dzienniku urzędowym. Termin ten ma charakter terminu minimalnego, a gminny prawodawca ma możliwość ustalenia późniejszego terminu wejścia w życie aktu prawa miejscowego. Nie powinny być jednak ustalane dwa różne terminy wejścia w życie tych samych przepisów uchwały. Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, w którym ukształtował się pogląd, że pojęcia "wejście w życie" i "moc obowiązująca" nie mają rozbieżnych zakresów. Pojęcia te są tożsame znaczeniowo i służą do oznaczenia punktu na linii czasu, od którego następuje prawne kwalifikowanie stosunków społecznych przez pryzmat uchwalonych przepisów (vide wyrok WSA z dnia 5 marca 2014 r. sygn. I SA/Go 51/Go; wyrok Trybunał Konstytucyjny z dnia 30 marca 1999 r. sygn. K 5/98).

Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

z up. Aniela Michalec
Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


Grażyna Wróblewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »