reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/2015 Rady Powiatu Kępińskiego

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie budżetu powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 ust. 1, 215, 217, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w wysokości 42.835.500 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie42.284.500 zł

- dochody majątkowe w kwocie551.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dochody, o których mowa w § 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.821.095 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 626.065 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 620.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

5) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w kwocie 363.925 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2015 rok w wysokości 42.862.408 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości39.281.408 zł

- wydatki majątkowe w wysokości3.581.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wydatki, o których mowa w § 3 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.821.095 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 620.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 367.985 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 26.908 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz z tytułu kredytu długoterminowego.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.600.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.573.092zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Określa się na 2015 rok wydatki na finansowanie inwestycji w wysokości 3.581.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości 1.232.295 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 10. Określa się dochody i wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.600.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.000.000 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 26.908 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i kredytów w kwocie 1.573.092 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł.

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 1.600.000 zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku do Uchwały w ramach działu.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 344.860 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 339.608 zł:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.500 zł,

b) na wydatki z zakresu pomocy społecznej w wysokości 54.000 zł,

c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 220.108 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Załącznik do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama