| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka w?2015?r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, zmiany Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 roku poz. 856, zmiany Dz. U. z 2014 r. poz. 1794) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Krajenka na rok 2015 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Klaryński


Załącznik do uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 29 stycznia 2015 r.


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka w 2015 roku

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta Krajenka, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wykonuje zadania;

2) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gładyszewie oraz punkt adopcyjny dla zwierząt w Wąsoszkach prowadzony przez Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence;

3) Gospodarstwie rolnym, należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne położone na terenie gminy Krajenka w miejscowości Wąsoszki 7.

4) Straży Miejskiej, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Krajence;

5) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka w 2015 roku.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Krajenka oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Krajenka realizują:

1) Schronisko poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych;

2) wskazane gospodarstwo rolne, zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich.

§ 4. Bezdomne, zaniedbane lub niehumanitarnie traktowane zwierzęta będą odbierane właścicielom i przekazane do schroniska lub gospodarstwa rolnego.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących.

2) Urząd, poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

Rozdział 5.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

STERYLIZACJA I KASTRACJA

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Krajenka odbywać się będzie okresowo, według potrzeb.

§ 7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko, Straż Miejska i Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence, które umieszczają odłowione zwierzęta w Schronisku. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego.

2. Po godzinie 15.30 zgłoszenia zwierząt bezdomnych należy zgłaszać osobie dyżurującej pod numer 672638586, czynny całodobowo.

§ 8. Bezdomne zwierzęta po wyłowieniu będą poddane następującym czynnościom:

1) ocena stanu zdrowia przez lekarza weterynarii w Schronisku;

2) szczepienie przeciwko wściekliźnie i ewentualnie innym chorobom;

3) sterylizacja albo kastracja.

§ 9. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało po wyłowieniu umieszczone w Schronisku, właściciel ponosi koszty jego wyłowienia, przewiezienia i umieszczenia w Schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej

§ 10. Zwierzęta umieszczone w Schronisku będą zwracane właścicielom po pokryciu kosztów, o których mowa w § 9.

§ 11. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:

1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

Rozdział 6.
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 12. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Straż Miejska, Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Urząd, poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska.

Rozdział 7.
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW

§ 13. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt, w szczególności psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie gminy Krajenka.

Rozdział 8.
OPIEKA WETERYNARYJNA NAD ZWIERZETAMI W PRZYPADKU ZDARZEŃ DROGOWYCH

§ 14. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt odbywa się poprzez zlecanie doraźnej opieki lekarzowi weterynarii.

Rozdział 9.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na rok 2015 w kwocie 33 040,00 zł (uchwała Nr III/15/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2015 rok)

§ 16. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z przepisami prawa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »