| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/70/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie: określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad "Strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku"

Na podstawie art. 12a oraz w związku z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do prac nad opracowaniem "Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku".

§ 2

Przyjmuje się zasady, tryb i harmonogram prac nad "Strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku", określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


Krzysztof Paszyk


Uzasadnienie Uchwały Nr IV/70/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lutego 2015 r.
w sprawie: określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad "Strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku" Województwo wielkopolskie jest regionem o dużym potencjale przyrodniczym i kulturowym, sprzyjającym rozwojowi turystyki. Drogi i zbiorniki wodne, lasy oraz obszary chronione to walory atrakcyjne z punktu widzenia turystyki wypoczynkowej i aktywnej, w tym turystyki wodnej np. na Wielkiej Pętli Wielkopolski. Znaczne możliwości leżą również w rozwoju turystyki kulturowej, zwłaszcza restytucji Szlaku Piastowskiego, a także turystyki biznesowej, wiejskiej i agroturystyki. Dokumentem ważnym z punktu widzenia programowania rozwoju turystyki w regionie jest strategia rozwoju turystyki. W związku z tym, iż dotychczasowa "Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim na lata 2007-2013" obejmowała okres do 2013 roku zachodzi konieczność opracowania "Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku". Określać będzie ona priorytety, działania i zadania w zakresie rozwoju turystyki na poziomie województwa. Wdrożenie Strategii sprzyjać będzie kreowaniu markowych produktów turystycznych województwa wielkopolskiego, będących podstawą budowy wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie. Prowadzić ma również do wzmocnienia pozycji województwa na rynku turystycznym, zwiększenia ruchu turystycznego oraz rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. Strategia będzie spójna z obowiązującymi dokumentami krajowymi oraz dotychczasowym dorobkiem programowym województwa, w szczególności "Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku".

Zgodnie z art. 18 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa uchwalanie "Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku" należy do wyłącznej kompetencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Jednocześnie art. 12a ustawy o samorządzie województwa zobowiązuje Sejmik do określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad tym dokumentem. Załącznik do niniejszej uchwały określa ramy organizacyjne prac nad "Strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku". Ustala ramowy harmonogram prac zakładający, że projekt strategii przedłożony zostanie Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego w pierwszym kwartale 2016 roku.


Załącznik do Uchwały Nr IV/70/15
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lutego 2015 r.

Zasady, tryb i harmonogram prac nad "Strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku"

1. Zasady i tryb prac nad "Strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku"

1) Zadania organów Samorządu Województwa Wielkopolskiego:

Sejmik Województwa Wielkopolskiego:

- opiniuje poprzez Komisję Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej projekt "Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku"

- przyjmuje "Strategię rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku"

Zarząd Województwa Wielkopolskiego:

- opracowuje wstępny projekt "Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku"

- prowadzi konsultacje opracowanego projektu "Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku"

- opracowuje raport ewaluacyjny zawierający uprzednią ewaluację skuteczności i efektywności realizacji strategii

- opracowuje ostateczną wersję projektu "Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku"

- przedstawia Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej projekt "Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku"

- przedkłada Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego projekt "Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku"

2) Do prac nad Strategią zaproszeni zostaną w szczególności partnerzy społeczni wymienieni w art. 12 ustawy o samorządzie województwa.

3) Projekt Strategii opracowany zostanie z zachowaniem zasady partnerstwa społecznego, przede wszystkim w formie:

- udostępniania materiałów z poszczególnych etapów prac nad Strategią na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.umww.pl,

- konsultacji projektu dokumentu lub jego poszczególnych elementów w ramach konsultacji społecznych,

- wyznaczonego adresu poczty elektronicznej umożliwiającego bieżący udział w dyskusji partnerów społecznych.

4) W toku prac nad Strategią uwzględniony zostanie dotychczasowy dorobek programowy województwa oraz dokumenty krajowe.

5) Przeprowadzona zostanie procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

6) Do prac nad Strategią Zarząd Województwa Wielkopolskiego powoła Zespół Programowy ds. Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku. Do zadań Zespołu należeć będzie: analiza, weryfikacja i opiniowanie wstępnej wersji oraz projektu Strategii, prowadzenie nadzoru merytorycznego nad zapisami Strategii oraz czuwanie nad realizacją przyjętego harmonogramu prac.

7) Rolę sekretariatu oraz zespołu redagującego tekst projektu Strategii pełnić będzie Departament Sportu i Turystyki.

2. Harmonogram prac nad "Strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku".

Przyjmuje się następujący, ramowy, harmonogram prac.

Lp.

Zadania do realizacji

I kwartał 2015 r.

II kwartał 2015 r.

III kwartał 2015 r.

IV kwartał 2015 r.

I kwartał 2016 r.

1.

Przyjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego zasad, trybu i harmonogramu prac nad strategią

X

2.

Powołanie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Zespołu Programowego ds. strategii

X

3.

Prace Zespołu Programowego ds. strategii

X

X

X

X

X

4.

Przygotowanie diagnozy turystyki w województwie wielkopolskim

X

X

5.

Opracowanie wstępnego projektu strategii

X

X

6.

Konsultacje społeczne projektu strategii

X

X

X

7.

Opracowanie raportu z ewaluacji ex ante projektu strategii

X

X

8.

Opracowanie ostatecznej wersji strategii

X

X

9.

Opracowanie i konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko do projektu strategii

X

X

X

10.

Przyjęcie strategii przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego

X

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »